7 Temmuz 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30471

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

FATİH PROJESİ KAPSAMINDA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE

YAPIM İŞLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/3/2017 tarihli ve 30014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

‘‘u) Özel amaçlı şirket: İhale sonucunda idare ile imzalanacak sözleşmenin tarafı olan, faaliyet alanı sözleşme konusu ile sınırlı bulunan ve üzerine ihale bırakılan istekli tarafından en az % 51 paya sahip olmak şartıyla kurulan anonim şirketi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) İhale konusu işi gerçekleştirmek üzere özel amaçlı şirketin  kurulup kurulmayacağı ve bu şirketin taşıması gereken koşullar ile sözleşme süresince sermaye yapısının korunmasına ilişkin bilgilere ihale dokümanında yer verilir. Sözleşme, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından kurulacak özel amaçlı şirket ile imzalanabilir. Ancak, bu durumda ihale üzerinde bırakılan isteklinin sorumluluğunun ortadan kalkmayacağına dair taahhütnameye ihale dokümanında yer verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Ödeme yeri ve şartları ile ödemelerin gecikmesi hâlinde faiz uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacaksa yasal faiz oranını geçmemek üzere uygulanacak faiz oranı, avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.’’

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İş artışının veya eksilişinin uygun görülmesi hâlinde sözleşme bedelinin yüzde ellisine kadar oran dâhilinde artırma veya sözleşme bedelinin yüzde yirmisine kadar oran dâhilinde (sözleşme bedelinin % 80’i ile %95’i arasında bu oranlar belirlenebilecek olup)   eksiltme yapılabilir. İş eksilişinde ve artışında belirtilen oranlar içerisinde kalmak  ve aşmamak koşuluyla işin niteliği dikkate alınarak şartnamelerde uygulanacak  oranlar belirlenebilir. Bu kapsamda iş eksilişi veya artışı yapılıp yapılmayacağı ile yapılması halinde belirtilen alt ve üst limitler içerisinde kalacak şekilde ihale konusu alımda uygulanacak oranların açıkça işin sözleşmesinde düzenlenmesi zorunludur.

(3) İş artışı yapılmasına rağmen işin bu şartlar dâhilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

(4) İhale konusu işin sözleşmesinde işin niteliği esas alınarak belirlenen orandan  daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşmede belirlenen iş eksiliş oranına karşılık gelen (% 80’i ile %95’i arasında belirlenmiş olan) sözleşme bedeli ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i ödenir. Ancak İdarenin sözleşme gereği tüm yükümlülükleri ve varsa taahhütlerini yerine getirmesine rağmen, mücbir sebep veya umulmadık haller kapsamında da değerlendirilmesi mümkün olmayan nedenlerle işin sözleşmesinde veya yüklenici tarafından oluşturulması gereken iş programında belirlenen orandan daha düşük bedelle tamamlanması yükleniciden kaynaklanıyorsa; bu durumda yükleniciye sözleşmede belirlenen iş eksiliş oranına karşılık gelen sözleşme bedeli ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i ödenmez.’’

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.