7 Temmuz 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30471

YÖNETMELİK

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından:

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/11/2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Daire Başkanı ve Müşavirin en az lisans mezunu olması, en az üç yıl kamu ve/veya özel sektörde çalışmış olması ve yapılacak olan yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olması gerekir. Ayrıca Basın ve Tanıtım Müşavirlikleri ile Dış İlişkiler, Proje Destek ve Bilgi İşlem Daire Başkanlıkları için Ek-1’de belirtilen yabancı dil koşullarının bulunması gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başkanlıkta çalıştırılacak personelde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerindeki şartlar aranır. Ancak Başkanlıkta çalıştırılacak yabancı uzmanlar için Türk vatandaşlığı şartı aranmaz ve çalışma süresinin bir yılı aşması halinde çalışma izni olması şartı aranır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları Başkanlığı” ibaresi “Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1 Yabancı Dil Yeterlilik Tablosunun Hukuk Müşavirlerine ilişkin olan 6 ncı satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/11/2016

29898