7 Temmuz 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30471

YÖNETMELİK

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan:

BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIF VE KAMU

YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLERE AİT YÜKSEKÖĞRENİM YURTLARINDA

BARINAN ÖĞRENCİLERE YAPILACAK BESLENME VE BARINMA

YARDIMINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/11/2017 tarihli ve 30234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme ve Barınma Yardımına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“k) Yönetici: Vakıf ve derneklere ait yükseköğrenim yurtlarını yönetmek üzere görevlendirilen müdür, müdür yardımcılarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesini birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Vakıf ve dernek yurtlarında barınan öğrencilerin eğitim ve öğretim dönemi başında adli sicil sorgulamaları Kurumca yapılır. Adli sicil sorgulamaları sonucu taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan öğrencilere beslenme ve barınma yardımı yapılmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğe göre yerine getirilmesi gereken iş ve işlemlerden, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda Kurumda görevli ve yetkili olanlar dahil olmak üzere vakıf ve dernek yurtlarında yöneticiler sorumludur.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.