6 Temmuz 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30470

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ  (SIRA NO: 57)

(PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 58)

MADDE 1 – 13/1/2018 tarihli ve 30300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)’nin ekinde yer alan “Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları” başlıklı “VI” numaralı Tablonun 1 sıra numaralı satırında bulunan “1/1/2017 tarihinden itibaren” şeklindeki başlık “1/1/2017-30/6/2018 dönemi için” olarak değiştirilmiş, Tabloya 1 sıra numaralı satır olarak aşağıdaki bölüm eklenerek sonraki sıra numaraları teselsül ettirilmiştir.

“

 

 

1. 1/7/2018 tarihinden itibaren :

 

 

 

 

1.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,

9

 

 

 

1.2. Temerrüt faiz oranı

 

 

 

 

        1.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse

9

 

 

 

        1.2.2. Ticari işlerde (29/6/2018 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)

19,50

”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/7/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.