6 Temmuz 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30470

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 9809 VANALAR - DÖKME DEMİRDEN KÜRESEL VANALAR-YANICI

GAZLAR İÇİN STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2018/1)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 9809 (Aralık 2015) “Vanalar - Dökme Demirden Küresel Vanalar - Yanıcı Gazlar İçin” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standard, doğal gaz ve LPG ve benzeri gibi yanıcı gaz boru hatlarında kullanılan anma çapı DN 65’ten DN 300’e kadar olan dökme demirden mamul küresel vanaları kapsar.

(2) Bu standard, çelik ve bakır alaşımlı küresel vanaları kapsamaz.

(3) Çalışma basıncı sınıflarına ve sıcaklık, ısıl dalgalanmalar ve benzeri gibi çalışma koşullarına göre kullanılacak olan bağlantı elemanlarının tipi, ürettiği malzemeleri ve ölçülerini kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 9809 “Vanalar - Dağıtım Vanaları (Boru Hatlarında Kullanılanlar hariç) – Küresel - Yanıcı Gazlar İçin (Doğal Gaz ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazı “LPG”) Anma çapı DN 65 mm’den DN 500 mm (dahil)’ye Kadar” standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 21/12/2015 tarihli toplantısında kabul edilerek yerine revizyonu hazırlanan TS 9809 (Aralık 2015) “Vanalar - Dökme Demirden Küresel Vanalar - Yanıcı Gazlar İçin” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS 9809 (Aralık 2015) standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS 9809 (Aralık 2015) “Vanalar - Dökme Demirden Küresel Vanalar -Yanıcı Gazlar İçin” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 9809 (Aralık 2015) “Vanalar - Dökme Demirden Küresel Vanalar - Yanıcı Gazlar İçin” Standardı ile İlgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS 9809 (Aralık 2015) standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 18/7/2001 tarihli ve 24466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2001/76-77) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.