6 Temmuz 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30470

YÖNETMELİK

Karayolları Genel Müdürlüğünden:

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/8/1993 tarihli ve 21662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Kurum içi müfettişliğe alınma şartları ve müfettişliğe atanma

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerli olmak üzere;

a) Kurum içi Müfettişliğe alınmak için;

1) Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d)  bentlerindeki şartlara sahip olmak,

2) Başkanlıkça yapılacak olan yazılı ve sözlü müfettişliğe giriş sınavını kazanmak,

3) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında en az 10 yıl hizmeti olmak ve Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü kadrolarında en az 3 yıl süreyle görev yapmak,

4) 657 sayılı Kanuna göre aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarından birisi ile cezalandırılmamış bulunmak,

gerekir.

(2) Kurum içi müfettiş giriş sınavında başarılı olanlar 3 ay süreyle hizmet içi eğitime tabi tutulduktan sonra 3 ay süre ile de refakatinde bulundukları müfettişin denetim ve gözetiminde mesleki bilgileri, yetenekleri, tutum ve davranışları ile çalışmaları yeterli görülenler Başkanlıkça sözlü olarak yapılacak yeterlik sınavına çağrılırlar.

(3) Yeterlik sınavında başarılı olanlar Kurul Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayıyla Müfettişliğe atanırlar.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karayolları Genel Müdürü yürütür.