6 Temmuz 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30470

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

DEMİRYOLU ARAÇLARI VE ANA AKSAMLARI TİP ONAY

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu Araçları ve Ana Aksamları Tip Onay Yönetmeliğinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“DEMİRYOLU ARAÇLARI TİP ONAY YÖNETMELİĞİ”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (ı), (i), (j), (l), (o), (p), (r) ve (ş) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (a), (f), (ü) ve (v) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“b) Atanmış kuruluş: Demiryolu araçlarının ulusal kuralları karşılayıp karşılamadığını değerlendirerek belgelendiren ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşları,”

“ı) Doğrulama beyanı: Demiryolu aracı üretiminin ve hizmete konulma aşamalarının ilgili UTP/TSI’lara, yürürlükte olan teknik ve operasyonel hüküm ve mevzuata uygun olduğunu belirten ve imalatçı tarafından Bakanlığa verilen beyanı,

i) Doğrulama belgesi: Demiryolu aracının UTP/TSI standartlarına ve/veya ulusal kurallara uygun olarak üretildiğini gösteren ve ilgili uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından hazırlanmış belgeyi,

j) İmalatçı: Bir demiryolu aracı üretimini gerçekleştiren kuruluşu,”

“l) Onaylanmış kuruluş: Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan 2008/57/AT direktifine göre kurulmuş ve Avrupa Demiryolu Ajansı tarafından yayınlanan, onaylanmış kuruluş listesinde yer alan ve ilgili teknik mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda Bakanlık tarafından teknik uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere izin verilen kuruluşları,”

“o) Teknik dosya: Uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca ayrı ayrı olarak hazırlanan demiryolu aracına ait her türlü test raporu ve teknik bilgileri içeren dosyayı,”

“p) Tip incelemesi: Bir demiryolu aracının teknik olarak işletilmesi için UTP/TSI şartlarına ve gerekli olduğu yerde RID hükümleri ile ulusal kurallara göre gerekli testlerin yapılmasını,

r) Tip onay belgesi: Bir demiryolu aracının yapım tipinin bu Yönetmeliğe uygun olduğuna dair Bakanlık tarafından düzenlenen belgeyi,”

“ş) Tip onay seri numarası: Bir tip onay belgesine göre seri üretimi yapılan bir demiryolu aracına tip onay belgesi numarası başa gelecek şekilde imalatçı tarafından verilen numarayı,”

“aa) Bağımsız risk değerlendirme kuruluşu: Ulusal demiryolu altyapı ağında çalıştırılacak demiryolu araçlarının emniyet gereklerini yerine getirdiğine dair uygunluğunu, kanıtlara dayanarak incelemeyi üstlenen ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurumu veya kuruluşu,

bb) Değerlendirme Kuruluşu: UTP teknik mevzuatında belirlenen esaslar doğrultusunda, demiryolu araçlarının teknik uygunluğunu değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşları,

cc) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dahil uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden ilgisine göre sorumlu olan onaylanmış kuruluş, değerlendirme kuruluşu veya atanmış kuruluşu,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının birinci paragrafı ile ikinci fıkrasının (a), (c), (ç), (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tip incelemesi uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından yapılır.”

“İmalatçı veya yetkili temsilci, tip incelemesi için bir uygunluk değerlendirme kuruluşuna başvurur. Başvuruda tip incelemesi yapılacak demiryolu aracı ile ilgili teknik dosya sunulur. Teknik dosya aşağıdaki hususları içerir:”

“a) İmalatçıya ait isim, unvan, adres ve benzeri bilgiler,”

“c) Tip onayı alınacak demiryolu aracının boş ağırlığı, en fazla taşıyabileceği yüklü ağırlığı, dingil sayısı, eni, boyu, azami hızı ve benzeri tasarım kriterleri, elektrik, hidrolik, pnömatik sistem şemaları, kumanda kontrol ünitelerinin sistem şemaları, otomasyon şemaları, devre elemanlarının teknik özellikleri ve çalışma prensipleri,

ç) Tip onayı alınacak demiryolu aracının karşılıklı işletilebilirlik bakımından koşulları, işletimi ve bakımı hakkında gerekli tanımlar ve açıklamalar,”

“ğ) Başka bir uygunluk değerlendirme kuruluşuna aynı demiryolu aracı için tip incelemesi yaptırılıp, yaptırılmadığına dair yazılı ve imzalı belge.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, tip incelemesi yapacakları demiryolu aracının demiryolu sistemi ile karşılıklı işletilebilirliğini, UTP/TSI şartlarına, ulusal kurallara uygunluğunu ve gerekli olduğu yerde RID hükümlerine uygunluğunu değerlendirmek amacıyla öncelikle kendisine sunulan teknik dosyayı inceler.”

“Bu inceleme olumsuz bir bulgu ile sonuçlanıyor ise, uygunluk değerlendirme kuruluşu dosyayı imalatçıya iade eder. Bu inceleme olumsuz bir bulgu ile sonuçlanmıyor ise, uygunluk değerlendirme kuruluşu aşağıdaki iş ve işlemleri yapar;”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile üçüncü fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (ç) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, 5 inci maddede belirtilen tip incelemesinin olumlu sonuçlanması halinde tip inceleme belgelerini düzenler.

(2) Tip inceleme belgeleri üzerinde, belgeyi düzenleyen uygunluk değerlendirme kuruluşlarının adı, veriliş tarihi ve yetkilisinin imzası bulunur.”

“İmalatçı veya yetkili temsilci aşağıdaki belge ve bilgileri tip inceleme belgesinin eki olarak Bakanlığa sunar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tip Onay Belgesi Başvurusunda Gerekli Belgeler, Değerlendirme Süresi,

Reddi ile Redde İtiraz, Belge ve Süresi, Ücreti, Askıya Alınması,

İptali ve Ceza”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Bir demiryolu aracına tip onay belgesi alınabilmesi için imalatçı veya yetkili temsilci Ek-1’de örneği verilen Doğrulama Beyanı, her bir uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından ayrı ayrı ve konusu ile ilgili olarak hazırlanan Ek-2’de örneği verilen Doğrulama Belgesi, bağımsız risk değerlendirme kuruluşu belgesi ve 6 ncı maddede yer alan belgeler ile Bakanlığa başvurur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı ile birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başvuru evraklarının tam ve eksiksiz olması halinde;”

“c) Hat yapım, bakım, tamir, ölçüm makinaları ve kontrol araçları için en geç 20 iş günü,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Tip onay belgesi başvurusunun reddedilmesi halinde, Bakanlık bunun gerekçelerini imalatçıya 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun şekilde yazılı olarak bildirir. İmalatçı, ret kararının bildiriminden sonraki 30 iş günü içinde bu karara karşı Bakanlığa itiraz edebilir. Bakanlık itirazın iletildiği tarihten itibaren 8 inci maddede yer alan süreler içinde karar verir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tip onay belgeleri süresizdir. Ancak, tip onayının alınmasını müteakip 10 yıl geçtikten sonra, tip onayı verilmiş demiryolu aracının demiryolu araç filosundaki hız, kapasite, işletilebilirlik ve benzeri genel durum itibariyle, ulusal demiryolu altyapı ağında kullanımının elverişsiz olduğunun Bakanlık tarafından değerlendirilmesi halinde, söz konusu tip onay belgesi iptal edilebilir.

(3) Bakanlık tarafından tip onay belgesi düzenlenmiş demiryolu aracı üzerine kolay görülebilecek ve değiştirilemeyecek şekilde Bakanlık tarafından verilen tip onay belgesi numarası yazılır.

(4) Bakanlık tarafından tip onay belgesi düzenlenmiş demiryolu aracı seri üretimi yapılabilir. Seri üretim yapılması halinde demiryolu aracı üzerine kolay görülebilecek ve değiştirilemeyecek şekilde Bakanlık tarafından belirlenen usule uygun şekilde tip onay seri numarası yazılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Demiryolu altyapı işletmecilerinin, bir demiryolu aracının şebekesinde işletilmesi esnasında altyapısına zarar verdiği, işletme zorluğu çıkardığı, karşılıklı işletilebilirlik bakımından yeterince uyumlu olmadığı veya sık sık kaza ve olaylara karıştığını belirterek, buna ilişkin kanıtlayıcı belge ve bilgilerle birlikte Bakanlığa yapacakları şikâyetin yapılan inceleme sonucunda doğru bulunması ya da ilgili durumların Bakanlıkça re'sen tespiti,”

“(3) Askıya alınmış tip onay belgesine konu olan demiryolu aracının en fazla bir yıl içerisinde askıya alınma nedenlerinin giderilerek, tip onay belgesinin alınmasına aracılık eden uygunluk değerlendirme kuruluşu dışında farklı bir uygunluk değerlendirme kuruluşu, Ek-2’de örneği verilen Doğrulama Belgesi ile kanıtlanması halinde; Ek-5’te yer alan ücretin %50’si alınarak tip onay belgesinin askı durumu kaldırılır.”

“(5) Tip onay belgesinin askıya alınmasının kesinleşmesi ile birlikte, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi çerçevesinde Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü veya yetkilendirdiği personel tarafından tip onay belgesi sahibine 100.000 (yüzbin) Türk Lirası, tip onay belgesini onaylayan uygunluk değerlendirme kuruluşuna 50.000 (ellibin) Türk Lirası idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yurt Dışında Tip Onay Belgesi Almış Olan Demiryolu Aracına Tip Onay Belgesi Verilmesi, İmalatçı, Yetkili Temsilci, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Sorumlulukları, Bir Demiryolu Aracı Tip Onay Belgesi Sahibi Dışında Bir İmalatçı Tarafından İmalatı”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yurt dışında tip onay belgesi almış olan demiryolu aracı tip onay belgesi verilmesi

MADDE 14 – (1) Yurt dışından alınmış bir tip onay belgesi olan bir demiryolu aracı için, imalatçı veya yetkili temsilcisi bu Yönetmelik kapsamında yapılacak iş ve işlemleri takip ederek ilgili demiryolu aracına Bakanlıktan yeni bir tip onay belgesi alır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İmalatçı, yetkili temsilci, uygunluk değerlendirme kuruluşu sorumlulukları

MADDE 15 – (1) Doğrulama beyannamesi düzenlemiş olan imalatçı ve/veya yetkili temsilci, doğrulama belgesi düzenlemiş olan uygunluk değerlendirme kuruluşları ve bağımsız risk değerlendirme kuruluşu demiryolu aracının, tip onay belgesine esas teknik dosya içeriğine uygun olarak imal edilmesinden konuları dahilinde sorumludurlar.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bir demiryolu aracı tip onay belgesi sahibi dışında bir imalatçı tarafından imalatı

MADDE 16 – (1) Tip onay belgesi bulunan bir demiryolu aracının, tip onay belgesi sahibinin dışında bir imalatçı tarafından imal edilebilmesi için, tip onay belgesi sahibi imalatçı tarafından bu hususta rızasının bulunduğuna dair yazı ve UTP/TSI şartlarına ve gerekli olduğu yerde RID hükümlerine göre demiryolu aracını imalatçının tesislerinde yapılabileceğini kanıtlayan uygunluk değerlendirme kuruluşlarından alınan belge ile birlikte Bakanlığa yazılı bildirimde bulunulması gerekir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Bakanlık; imalatçıların korunması, emniyet, ekonomiklik, verimlilik, bakım ve işletmenin ekonomik bir seviyede sürdürülmesi, demiryolu araç çeşitliliğinin dengede tutulması ve benzeri kamu yararı ilkelerini gözeterek her bir araç cinsi için ayrı ayrı olmak üzere; Bakan oluruyla tip onay belgesi sayısını sınırlandırabilir ve/veya yeni tip onay belgesi düzenlenmesini üç yıla kadar durdurabilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) UTP/TSI’lar veya ulusal kurallardaki ilgili hükümlerde bir değişiklik veya güncelleme olması durumunda, tip onayı verilmiş demiryolu aracında bu değişikliklerin emniyet açısından bir sakınca olmadığına dair raporun verilmesi halinde tip onay değişikliğine gidilmez.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“RID kapsamında üretilen demiryolu araçları

MADDE 21 – (1) Tip onay süreçlerinde 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yeniden Değerleme

MADDE 21/A – (1) Tip onay belgesi ücreti, cezalar ve sigorta bedelleri her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Şebeke üzerindeki testlerin yapılmasına imkan verecek test yolu ve/veya tesisleri oluşuncaya kadar; bir tip onay belgesi alınabilmesini teminen yapılması gereken testler için imalatçı, yetkili temsilci, uygunluk değerlendirme kuruluşu talebi üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, talep tarihi itibariyle 45 gün içinde yapılacak testler için şebekenin elverişli bir bölümünde ve 08:00-18:00 saat dilimi içerisinde, belirlemiş olduğu tarifesine göre ücretini önceden alarak test yapılmasına izin verir.

(2) Test talebinde bulunan imalatçı veya uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü nam ve hesabına, konvansiyonel hatta yapılacak testler için 2.000.000 (ikimilyon) Türk Lirası, hızlı tren hattında yapılacak testler için 5.000.000 (beşmilyon) Türk Lirası değerinde, üçüncü şahıs mali mesuliyet sigorta poliçesi yaptırılması ve test başlama tarihinden beş iş günü öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ibraz edilmesi zorunludur.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Değerlendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluş, atanmış kuruluş ve bağımsız risk değerlendirme kuruluşu yetkilendirilmesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Değerlendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluş, atanmış kuruluş ve bağımsız risk değerlendirme kuruluşu yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından yayımlanıncaya kadar demiryolu araçları tip onay işleminde bağımsız risk değerlendirme kuruluşu belgelendirilmesi aranmaz.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin ekinde bulunan EK-1, EK-2, EK-4 ve EK-5 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız