5 Temmuz 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30469 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin 1.9.3 numaralı maddesinin birinci fıkrasında aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) (ı) ve (i) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“j) SUT eki EK-2/G Listesinde yer alan işlemler ile bu işlemlere ilişkin sunulan sağlık hizmetlerinden,”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 2.4.1.A numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “%30” ibaresi “%50” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 2.4.4.F-2 numaralı maddesinin yedinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Tebliğin 2.4.4.I numaralı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Tebliğin 2.4.4.K numaralı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Palyatif bakım tedavisine tanı ve tedavi kapsamında yapılan tüm işlemler (SUT’un 2.2.1.B-1 maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen tanıya dayalı işlemler kapsamında kullanılması halinde sağlık hizmeti sunucularınca ayrıca faturalandırılan kan bileşenleri oranları ve SUT’un 2.4.4.H maddesinin altıncı fıkrasında yer alan ilaçlar hariç) dahil olup ayrıca faturalandırılamaz.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin 4.4.1 numaralı maddesinin on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Ayakta veya yatarak tanı ve tedavi hizmeti sunan sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucuları, ayakta veya yatarak tedavilerde kullandıkları ve kendi eczanelerinden temin ettikleri ilaçlara da Kurum eşdeğer ilaç uygulaması ile belirlenen azami birim bedel esas alınmak suretiyle yukarıda belirtilen esaslara göre kamu kurum iskontosu ile %3,5 oranında eczacı indirimi uygulayarak fatura edeceklerdir. Ayakta veya yatarak tanı ve tedavi hizmeti sunan sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucularının ilaç satın alma bedeli ile eşdeğer ilaçların Kurumca ödenen azami fiyatları arasında fark oluşması halinde fark ücreti kişilerden talep edilemez. Serbest eczane satışı olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından “depocu fiyatlı ilaçlar” şeklinde tanımlanan ürünlere, depocu satış fiyatı üzerinden EK-4/A Listesinde gösterilen indirim oranları (özel iskontolar dahil) uygulanır, ayrıca eczacı indirimi uygulanmaz.”

MADDE 7- Aynı Tebliğ eki “EK-2” Listelerinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)” Ek-1’deki şekilde değiştirilmiştir.

b) “Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi (EK-2/C)” Ek-2’deki şekilde değiştirilmiştir.

c) Ek-3’ te yer alan “İlave Ücret Alınmayacak İşlemler Listesi (EK-2/G)” eklenmiştir.

MADDE 8- Aynı Tebliğ eki “İlave Oran Uygulanacak İşlemler Listesi (EK-2/C-1)”nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “P552001”, “P552002”, “P552003”, “P552006”, “P552007”, “P552008” SUT kodlu işlem satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

P552001

Birinci basamak yoğun bakım hastası

30

P552002

İkinci basamak yoğun bakım hastası

30

P552003

Üçüncü basamak yoğun bakım hastası

30

P552006

Yenidoğan birinci basamak yoğun bakım hastası

30

P552007

Yenidoğan ikinci basamak yoğun bakım hastası

30

P552008

Yenidoğan üçüncü basamak yoğun bakım hastası

30

”

b) Listede yer alan “P552008” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

“

P560000

Palyatif bakım tedavisi

50

”

c) Listede yer alan “P616930” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

“

P617340

Fakoemülsüfikasyon ve intraoküler lens implantasyonu

50

”

ç) Listede yer alan “P619690” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

“

P619910

Müdahaleli vajinal doğum

20

P619911

Müdahaleli vajinal doğum (İlk doğum)

20

P619912

Müdahaleli vajinal doğum (Çoğul gebelik)

20

P619913

Müdahaleli vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik)

20

P619920

Normal vajinal doğum

20

P619921

Normal vajinal doğum (İlk doğum)

20

P619922

Epidural anestezi ile vajinal doğum

20

P619923

Epidural anestezi ile vajinal doğum (Çoğul gebelik)

20

P619925

Suda vajinal doğum

20

P619926

Normal vajinal doğum (Çoğul gebelik)

20

P619927

Normal vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik)

20

”

d) Listede yer alan “P620951” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

“

P621045

Invitro fertilizasyon (IVF)

20

”

e) Listede yer alan “P701063” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

“

P915030

Fizik tedavi ve rehabilitasyon D Grubu

20

P915031

Fizik tedavi ve rehabilitasyon C Grubu

20

P915032

Fizik tedavi ve rehabilitasyon B Grubu

55

P915033

Fizik tedavi ve rehabilitasyon A Grubu

55

”

MADDE 9- Bu Tebliğin  maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10-  Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

Ekler için tıklayınız