5 Temmuz 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30469

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ISKARPELA VE OYMA KALEMLERİ-AHŞAP İŞLERİNDE

KULLANILAN STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2018/8)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 531 (Mayıs 2016) “Iskarpela ve Oyma Kalemleri-Ahşap İşlerinde Kullanılan”  standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standard, ahşap işlerinde kullanılan ıskarpela ve oyma kalemlerini kapsar.

(2) Not - Bu standardda bundan sonra “ıskarpela ve oyma kalemleri” terimi yerine “ıskarpela kalemi” terimi  kullanılmıştır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 531”Keski Kalemleri-Ahşap İşlerinde Kullanılan” standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulu’nun 27/5/2016 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilen TS 531 (Mayıs 2016) “Iskarpela ve Oyma Kalemleri-Ahşap İşlerinde Kullanılan” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS 531 (Mayıs 2016) standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS 531 (Mayıs 2016) “Iskarpela ve Oyma Kalemleri-Ahşap İşlerinde Kullanılan” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 531 (Mayıs 2016) “Iskarpela ve Oyma Kalemleri-Ahşap İşlerinde Kullanılan” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS 531 (Mayıs 2016) standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 12/3/1990 tarihli ve 20459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “(Ölçüler ve Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü) Tebliğ No: Mecburi Standard-90/17-18” ile mecburi uygulamaya konulan standard yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.