4 Temmuz 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30468

YÖNETMELİK

Batman Üniversitesinden:

BATMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Batman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Batman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (BATUZEM): Batman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Batman Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Batman Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Batman Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkânları kullanarak, Üniversitede ön lisans, lisans, lisansüstü ve diğer programlar kapsamında yürütülen eğitimlerin uzaktan yapılabilmesini sağlayacak faaliyetleri planlamak ve yürütmek,

b) Teknolojinin sağladığı etkileşimli ve çoklu ortam imkânları sayesinde eğitimin etkinliğini, yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle de verimliliğini artırmak, bilgiyi tüm kitlelere yaygınlaştırmak,

c) Üniversitede uzaktan eğitim faaliyet ve uygulamalarının daha etkin ve verimli yürütülmesi için gerekli araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarını yapmak,

ç) Üniversitede uzaktan eğitim faaliyet ve programlarının tüm aşamalarına akademik, idari ve teknik destek sağlamak,

d) Üniversite bünyesinde verilmekte olan dersleri ve sertifika programlarını e-öğrenme ile desteklemek ve bu kapsamda ön lisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve programlar geliştirmek,

e) Hem kurum içindeki birimler arasında hem de kurum dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve yardımlaşmayı sağlamak,

f) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak, eğitim programlarını e-öğrenme ortamlarına aktararak verimlilik ve başarılarına katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uzaktan eğitim konularında araştırma yapmak, gelişmeleri takip etmek, ihtiyaç duyulan uygulama ve yazılımları sağlamak, tüm sunucu hizmetleri ve teknik işleri yürütmek,

b) Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda yürütülmekte olan derslerin ve kurs, seminer, konferans, sertifika ve benzeri faaliyetlerin uzaktan eğitim standartlarını belirlemek, eğitim programlarını ve içeriklerini hazırlamak, gerekli araç ve teknik altyapıyı sağlamak,

c) Uzaktan eğitim kapsamında verilen ders, kurs, sertifika ve benzeri faaliyetlerde görev alacak akademik personeli belirlemek ve görevlendirmek,

ç) Uzaktan eğitim kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili kayıt, kabul, sınav, değerlendirme, mezuniyet, diploma, sertifika, katılım belgesi ve benzeri diğer öğrenci işlerini yürütmek için ilgili birimlerle gerekli irtibatı ve koordinasyonu sağlamak,

d) Uzaktan eğitim üzerinden hizmet verilen öğrencilere yönelik halkla ilişkiler ve tanıtım, destek hizmetleri, ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak,

e) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin imkânları kullanarak kurum içinde ve kurum dışında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla uzaktan eğitim konularında işbirliği ve yardımlaşmayı sağlamak,

f) Uzaktan eğitim konusunda diğer kamu ya da özel kurum ve kuruluşlardan gelecek talepleri değerlendirmek ve bu konuda gerekli yardım ve işbirliğini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinden biri en kıdemlisinden başlamak üzere vekâlet eder. 

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkez çalışmalarını koordine etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantıya başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörlüğe sunmak,

ç) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

d) Merkez bünyesinden uygulanan programlar ve faaliyetlerle ilgili olarak enstitüler, fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, sürekli eğitim merkezi, bilgi işlem daire başkanlığı, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı diğer bölümlerle eşgüdümü sağlamak,

e) Yurt içi ve dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak,

f) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil altı kişiden oluşur. Diğer üç üye; Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliklerin boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık yapar. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararları oy çokluğu ile alır. Eşitlik halinde  Müdürün  oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdürün önerisi üzerine, gerektiğinde Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler, ancak bu kişiler oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez yönetimi ile ilgili kararları almak,

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

c) Araştırma ve uygulayıcı elemanların, eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek,

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,

d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

e) Uzaktan eğitim kapsamında mevcut programların ders içeriklerini ve materyallerini onaylamak, güncelleştirilmesi ile ilgili tavsiye kararlar almak ve yeni açılacak program önerilerini Senatoya sunmak, programların koordinatörlerini ve ders öğretim elemanlarını belirlemek,

f) Merkezin amaçları doğrultusunda diğer kararları almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile dışarıdan, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcilerinden olmak üzere en az beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından belirlenir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunmak ve görüş bildirmek, Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Müdürün talebi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.