3 Temmuz 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30467

YÖNETMELİK

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ A.Ş. (TÜLOMSAŞ) GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ TREN PROJESİNDE İSTİHDAM EDİLECEK

SÖZLEŞMELİ MÜHENDİSLER HAKKINDAKİ SINAV VE

ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/5/2015 tarihli ve 29365 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğü Milli Tren Projesinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendisler Hakkındaki Sınav ve Atama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Giriş Sınavı: 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli mühendis pozisyonuna atanacakları belirlemek üzere, KPSS (B) sonuçlarına göre en az 70 puan alan adaylar arasında yapılacak olan yazılı ve sözlü/uygulamalı bölümlerden oluşan sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yazılı ve sözlü” ibaresi “yazılı ve sözlü/uygulamalı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Giriş Sınavına katılma şartları, sınavın şekli, sınav tarihi ve yeri, KPSSP3 asgari puanı, başvuru yeri ve tarihi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler, başvuru ekranının temin edileceği yerler, sınav konuları, atama yapılması planlanan pozisyon sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete ve Genel Müdürlük ile Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasında ilan edilmek suretiyle duyurulur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Giriş Sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı” ibaresi “en az yetmiş puan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yirmi” ibaresi “on” olarak ve aynı fıkranın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ayrıca sınava kabul edilen adaylara yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sözlü/uygulamalı sınava çağrı

MADDE 13 – (1) Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylardan; yazılı sınavda en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan pozisyon sayısının üç katı kadar adayın isimleri (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dâhil), sözlü/uygulamalı sınav tarihi ve yeri belirlenerek Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca sınava kabul edilen adaylara yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Sözlü” ibareleri “Sözlü/uygulamalı” ve “sözlü” ibaresi “sözlü/uygulamalı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “sözlü” ibaresi “sözlü/uygulamalı” şeklinde değiştirilmiştir.

“Sınav Komisyonu; yazılı sınav notu, KPSSP3 puanı ve sözlü/uygulamalı sınav notlarının aritmetik ortalamasını esas alarak nihai başarı listesini hazırlar.”

“(3) Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak sınav komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav komisyonunca itiraz süresinin bitiminden itibaren yedi iş günü içerisinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini TÜLOMSAŞ Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/5/2015

29365