3 Temmuz 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30467

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(2) Genel bütçedeki ödenek yetersizliği nedeniyle Genel Müdürlük merkez teşkilatındaki harcama birimlerince ihtiyaç duyulup Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanması Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülen giderlere ilişkin harcama yetkilisi ilgili harcama biriminin en üst yöneticisidir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/1/2012

28187

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/9/2016

29818