2 Temmuz 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30466

YÖNETMELİK

Ordu Üniversitesinden:

ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim programlarına, sınav ve değerlendirmelere, öğrenci kabulüne, diploma ve unvanlarına, devamlı ve geçici ayrılmaya, akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik danışman: Bir öğrenciye, Fakülteye girişinden fakülte ile ilişkisini kesene kadar geçen süre içerisinde kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversitedeki hayatı ile ilgili sorunlarda rehberlik yapmak üzere Dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

b) Akademik koordinatör: Dekan tarafından her dönem için görevlendirilen, ders, ders kurulları, staj, klinik, poliklinik programlarını ve sınavlarını düzenleyen öğretim üyesini,

c) AKTS: Öğrencilerin bir derse ilişkin olarak belirlenmiş olan öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükünü ifade eden Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) Dekan/Dekanlık: Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını/Dekanlığını,

d) Ders kurulu (Komite): Dönem I, II, III’te genellikle bir sistemin veya konunun temel tıp ve klinik anabilim dalları tarafından birbirleriyle bağlantılı olarak bütünleştirilmiş bir düzen içerisinde kuramsal ve uygulamalı öğretimini,

e) Ders kurulu notu: Ders kurulu sonunda yapılan sınavda alınan notu,

f) Dönem: Tıp Fakültesinde her biri bir ders yılını kapsayan dönemi,

g) Eğitim-öğretim yılı: İntörnlük dönemi hariç her biri en az otuz iki haftadan oluşan dönemi,

ğ) Eğitim komisyonu: Dekan tarafından görevlendirilen bir başkan ile dönem koordinatörleri ve koordinatör yardımcılarından oluşan komisyonu,

h) Fakülte: Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesini,

ı) Fakülte Kurulu: Fakültenin Fakülte Kurulunu,

i) İntörnlük dönemi: Dönem VI’da klinik, poliklinik ve gerekli laboratuvar uygulamalarını içeren on iki aylık bir eğitim-öğretim sürecini,

j) Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,

k) Senato: Ordu Üniversitesi Senatosunu,

l) Staj: Fakülte Kurulunca belirlenen anabilim dallarında pratik (uygulamalı) ve teorik olarak yapılan eğitim-öğretimi,

m) Üniversite: Ordu Üniversitesini,

n)Yönetim Kurulu: Fakültenin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları, Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğrenci kabul ve kayıt şartları

MADDE 5 – (1) Tıp Fakültesi birinci sınıfına öğrenci kabulü, 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavların sonuçlarına göre yapılır.

(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt ve kabul işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır. Öğrenci, kesin kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. İsteyen öğrenciler e-devlet kapısından kayıt yapabilirler. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt-kabulleri Rektörlükçe belirlenen esaslara göre Dekanlık tarafından yürütülür. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Haklı ve geçerli mazereti olmadan zamanında başvurmayan, öğrenim harcını yatırmayan ve istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder. Kaydolan öğrenciye, eğitim-öğretim süresince geçerli olmak üzere Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir. Öğrenciliğin sona ermesi ile kimlik kartı Dekanlığa iade edilir.

Eğitim süresi

MADDE 6 – (1) Fakültede normal eğitim-öğretim süresi altı yıldır. Bu süre azami dokuz yıldır. Bu azami süreye, Yönetim Kurulunca kabul edilen mazeretleri nedeniyle raporlu ve izinli geçen süreler dahil değildir. Üniversiteden geçici süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim süresinden sayılır; bu süreler için katkı payı/öğrenim ücreti ödenir.

Kayıt yenileme

MADDE 7 – (1) Öğrenci her öğretim yılı başında akademik takvimde gösterilen süre içinde kaydını yeniletmek, ders kaydını yaptırmak zorundadır ve bu işlemden öğrenci sorumludur. Ders kaydı yaptırmayan öğrenci derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Öğrenci statüsü

MADDE 8 – (1) Fakültede tam zamanlı öğrenim yapılır. Dekanlığın uygun görüşü ve Rektörlüğün izni ile dinleyici olarak öğrenci kabul edilir. Ancak, diğer tıp fakültelerinden staj yapmak için gelen öğrencilere, ilgili anabilim dalı başkanının olumlu görüşü alınarak Yönetim Kurulu kararı ile staj yapma imkânı tanınır.

Yatay geçiş

MADDE 9 – (1) Yatay geçişler, ilgili mevzuat hükümlerine ve bu konudaki Senato kararlarına göre Yönetim Kurulunca yapılır.

Eğitim şekli ve dili

MADDE 10 – (1) Fakültede 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendindeki dersler ve seçmeli dersler hariç tüm dönemler için sınıf geçme esası uygulanır. Bir dönemi başaramayan öğrenci bir üst döneme devam edemez ve her öğretim yılında uygulanan teorik ve pratik dersler, bir önceki dönemin tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın öğretimine bağlı ön şartlı derslerdir. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendindeki dersler ve seçmeli derslerde ders geçme esası uygulanır.

(2) Tıp eğitiminde öğretim; dönem I, II ve III'te ders kurulları, dönem IV ve V' te staj esasına göre yapılır. İntörnlük dönemi ise Fakülte Kurulu tarafından teklif edilen ve Senatoca kabul edilen İntörnlük esaslarına göre yürütülür.

(3) Öğrenci dönem I, II ve III’te kaldığı dönemi; IV ve V’te ise kaldığı stajları tekrarlar. Stajlarını başaran öğrenci bir üst dönem stajlarına devam eder. Dönem I ve II’de ders geçme sisteminin uygulandığı derslerden başarısız olan öğrenciye, bu ders veya dersleri sonraki dönemlerde başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir. Öğrenci dersi ilk aldığında, F1 notu almamış ise bu ders veya dersleri tekrarlaması halinde devam mecburiyeti aranmadan ara sınavlara ve dönem sonu genel sınavına girer. Ancak; bu derslerden başarılı olmadan intörnlük dönemine başlayamaz.

(4) Tıp eğitiminde teorik ve pratik eğitimin yanı sıra mesleki eğitim de verilir. Mesleki eğitimde; iyi hekimlik uygulamaları ve meslek etiğini geliştirici çalışmalara ek olarak doğru davranış, iletişim, okuma, öğrenme ve empati yeteneğini geliştirmeyi hedefleyen uygulamalara da yer verilebilir. Bu amaçla, tıp dalında veya tıp dalı dışındaki disiplinlerle ve sanat kolları ile işbirliği yapılabilir. Komiteler ve ders kurulları Dekan tarafından her yıl o dönemin sorumlusu olarak görevlendirilen akademik koordinatör tarafından düzenlenir.

(5) Fakültede eğitim dili Türkçe’dir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ders, Staja Devam ve Sınavlar

Devam zorunluluğu

MADDE 11 – (1) Ders ve stajlara devam zorunludur ve buna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Teorik, seçmeli ve uygulamalı dersler ile stajlara devam zorunludur ve yoklama yapılır. Uygulamalı dersler; staj, laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha, klinik ve benzeri çalışmaları kapsar. Stajlar tam gün olarak değerlendirilir.

b) I, II ve III üncü dönemlerde her bir ders kurulundaki teorik derslerin %30’u, uygulamalı derslerin %20’sinden fazlasına mazeretli ya da mazeretsiz katılmayan öğrenciler, o ders kurulunun teorik ve uygulama sınavlarına alınmaz ve o ders kurulu sınavından sıfır almış olarak değerlendirilir.

c) I, II ve III üncü dönemlerde, bir dönem içindeki toplam devamsızlık süresi tüm teorik derslerin %30’u, uygulamalı derslerin %20’sini aşan öğrenciler, dönem sonu teorik ve uygulama sınavlarına alınmaz ve F1 notu ile başarısız olur. Bu durumda olan öğrenciler ilgili dönemi tekrar eder.

ç) Ders geçme sisteminin uygulandığı derslerde öğrencilerin yıl sonu genel ve bütünleme sınavlarına girebilmeleri için yıl içerisinde bu derslerden devamsızlıklarının %30’un üzerinde olmaması gerekir.

d) IV ve V inci dönemlerde her bir staj süresince devamsızlık süresi mazeretli ya da mazeretsiz toplam staj süresinin %20’sini aşanlar o staj sonu sınavına alınmaz ve başarısız sayılarak staj tekrarı yapar.

e) Fakülteye kabul edilen öğrencilerin devamsızlıklarının hesaplanmasında Fakülteye kayıt yaptırdığı tarih esas alınır.

f) İntörnlük döneminde her staj için mazeretli ya da mazeretsiz toplam sürenin %10’unu aşan öğrenciler başarısız sayılarak staj tekrarı yaparlar.

g) Bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen devamsızlık süresini aşmayan ve mazereti nedeniyle kurul ve staj sonu sınavına girmeyen öğrencilerin mazereti Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde ilgili ders kurulu/staj sonu sınavının mazeret sınavına alınır.

ğ) I, II ve III üncü dönemlerde, devamsızlık ya da başarısızlık nedeniyle dönem tekrarı yapan öğrencilerde devam zorunludur. IV ve V inci dönem stajlarda devamsızlık veya başarısızlık nedeniyle stajın tekrarlanması halinde staj devamlılığı zorunludur.

Mazeret

MADDE 12 – (1) Öğrencinin sınavına giremediği ders, kurul ve stajların sınav tarihini kapsayan rahatsızlığını Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden ya da diğer resmi yataklı tedavi kurumlarından alacağı rapor ile belgelendirmesi, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi dışında alınan raporların ise Eğitim Araştırma Hastanesinde raporun alındığı ilgili klinikçe onaylanması ve bu raporların Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir.

(2) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Sağlık mazereti: Mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, raporlu bulunduğu süre içinde derslere devam edemez ve herhangi bir dersin sınavına giremez.

 b) Yakın akrabaların ağır hastalığı veya ölümü: Eş, anne, baba, çocuk ve kardeşin ağır hastalığı veya ölümü nedeniyle sınava giremeyen öğrencinin, durumunu belgelemesi ve ilgili yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde mazeret sınav hakkı verilir.

c) Doğal afetler: Yörenin mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin sınava girememesi durumunda ilgili yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde mazeret sınav hakkı verilir.

ç) Tutukluluk: Öğrencinin öğrencilik statüsünü kaldırmayan veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca öğrencinin ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyen tutukluluk halinde ilgili yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde mazeret sınav hakkı verilir.

d) Diğer haller: Yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerde mazeret sınav hakkı verilir.

(3) Önemli bedensel hastalıklar veya ruhsal bozukluk nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlıkları iki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu alınıp incelenir. Öğrenimlerine devam edemeyeceğine ve hekimlik mesleğini icra edemeyeceğine Yönetim Kurulunca karar verilen öğrencinin Fakülte ile ilişiği kesilir.

(4) Öğrenci, mazeretine ilişkin her türlü müracaatlarını, mazeretin bitimini izleyen beş işgünü içinde Dekanlığa bildirmek zorundadır. Bu süreyi aşan başvurular işleme alınmaz. Yönetim Kurulu; öğrencinin her türlü mazeretini, kabul veya gerekçe göstererek ret edebilir.

İzin

MADDE 13 – (1) Öğrencilere kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, staj ve araştırma gibi imkanların doğması halinde, Yönetim Kurulu kararı ile her defasında bir yıl olmak üzere iki yıla kadar izin verilebilir. Bu izin başvurusu, akademik yıl başlamadan en az on beş gün önce yapılır. Bu şekilde izin alan öğrenci, öğrenimine devam edemez ve izinli olduğu dönemdeki sınavlara giremez. İzinle ilgili yazılı başvuru, ekleriyle birlikte ders kaydı/kayıt yenileme süresinden önce bağlı olduğu birime yapılır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(2) Öğrenimini uzun süre engelleyecek önemli bir hastalık veya Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenle belgelere dayanılarak verilen izin, 6 ncı maddedeki süreye eklenir.

(3) Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Üniversiteyi temsilen görevlendirilen öğrenciler ile ilgili mevzuat uyarınca Spor Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğrencilerin, görevli oldukları süre devamsızlıktan sayılmaz. Öğrenci bu süreler içinde izinli sayılır. Ancak, bir öğrencinin izinli sayıldığı bu süre de dahil, toplam devamsızlık süresi bir ders, kurul ve staj süresinin toplam ders saatinin %50’sinin üzerinde olması durumunda, öğrenci devamsız sayılır. Öğrencilerin izinli sayıldıkları süre içinde ara sınavına giremedikleri ders veya dersler varsa bu derslerden Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınavına alınırlar. Ancak öğrenci dönem IV, V, VI’da ise devam etmediği süreyi anabilim dalının göstereceği zamanlarda tamamlamak zorundadır. Öğrenci bu süreyi tamamlamadığı takdirde stajı tekrarlar.

(4) Üçüncü fıkra dışındaki tüm mazeret ve raporlar tüm dönemlerdeki devamsızlık süresinin içindedir.

Yabancı dil sınavı

MADDE 14 – (1) Yükseköğretim programına yeni kayıt olan öğrenciler, zorunlu yabancı dil dersinden akademik takvimde belirlenen tarihte yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulur. Bu sınavdan 60 puan ve üzeri alarak gerekli başarıyı sağlamış olan öğrenciler, yabancı dil dersleri için öğretim planında öngörülen birim-saati kazanmış sayılarak bu dersten muaf tutulur.

(2) Yabancı dil seviye tespit sınavına katılmayan, katıldığı halde gerekli başarıyı sağlayamayan öğrenciler 60 saatten az olmamak üzere en az iki yarıyıl yabancı dil dersini okumak zorundadır. Belirlenen yabancı dil ders programından başarısız olan öğrenciye, bu dersi sonraki dönemlerde başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir. Öğrenci dersi ilk aldığında, F1 notu almamış ise bu dersi tekrarlaması halinde devam mecburiyeti aranmadan ara sınavlara ve dönem sonu genel sınavına girer. Ancak; yabancı dil dersinden başarılı olmadan intörnlük dönemine başlayamaz.

Dönem I, II ve III’teki sınavlar

MADDE 15 – (1) Dönem I, II ve III’te okutulan dersler ders kurulları şeklinde verilir. Eğitim öğretim yılı içindeki tüm ders kurulları Dekanlık tarafından belirlenen programa göre dönem koordinatörleri tarafından yürütülür.

(2) Dönem I, II ve III’te yapılan sınavlar ve sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ders kurulu sınavı: Her ders kurulu sonunda yapılır ve bu sınav sonunda ders kurulu notu verilir. Ders kurulu sınavı ara sınav yerine geçer. Sınav sonuçları, en geç on iş günü içinde ilan edilir.

b) Dönem sonu sınavı: Her akademik yılın sonunda ve son ders kurulu sınavının bitiminden en erken on beş, en geç yirmi bir gün sonra yapılır ve o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsar.

c) Dönem sonu bütünleme sınavı: Dönem sonu sınavının bitiminden en erken on beş, en geç yirmi bir gün sonra yapılan sınavdır. Dönem sonu bütünleme sınavına dönem sonu sınavında başarılı olamayan, sınav hakkını kazandığı halde bu sınava herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler katılır.

ç) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının mazereti olmaz. Ders kurulu mazeret sınavı bir defa ve Yönetim Kurulunca saptanan günde klasik usulle yapılır. Dönem sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

(3) Bir ders kurulunda görev alan anabilim dalları, öğrenci başına düşen teorik ve pratik derslerin toplam süresi olan ders yükleri oranında soru ve not ağırlığına sahiptir. Bir ders kurulunda her dersin kendi barajı vardır. Baraj sınırı %50’dir. Öğrenci, ders kurulu sınavında kurulu oluşturan derslerin bir veya birkaçından %50’nin altında not alırsa o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı sınav toplam puanından düşülerek o ders kurulu sınav notu belirlenir. Bir ders kurulu sınav notu yuvarlama yapılmadan, virgülden sonraki iki basamak olarak kayda geçilir.

(4) Ders kurulu sınavları için toplam 100, final ve bütünleme sınavları için 200 soru sayısı üzerinden sınav yapılır. Teorik sınavlarda çoktan seçmeli test usulü sınav yapılır. Ders kurulu, final ve bütünleme sınavlarında soru sayısı hesaplanırken; her bir anabilim dalı için belirlenen pratik ders saati toplamının %50’si ile teorik ders saati toplamı alınarak soru yüzdesi hesaplanır. Her bir anabilim dalı için bu şekilde belirlenen soru sayısının 2/3’ü teorik, 1/3’ü pratik sorusu içerecek şekilde düzenlenir. Pratik sınav yapmayacak anabilim dalları için, hesaplanan pratik soru sayısı kadar soru, teorik soru sayısına eklenir. Dönem sonu ve bütünleme sınavı notu belirlenirken baraj uygulanmaz.

(5) Bir dönemde ders kurulu sınav notları toplamının o dönemdeki ders kurulu sınavı sayısına bölünmesi ile ders kurulları ortalama notu hesaplanır.

(6) Ders kurulları ortalama notunun %60’ı ile final sınavında alınan notun %40’ının toplanması ile dönem sonu başarı notu bulunur. Dönem sonu başarı notu virgülden sonraki ilk rakam 5 ve üzerinde ise bir üst, 5’ten küçük ise bir alt en yakın tam sayıya tamamlanır. Bütünlemeye kalan öğrencilerin dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında final sınavından alınan not yerine bütünleme sınavından alınan not dikkate alınır. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için, dönem sonu sınavından en az 50 alması ve dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

(7) Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı 100 tam not üzerinden en az 60 almak koşulu ile ders kurulları ortalama notu 75 veya daha fazla olan dönem I, II, III öğrencileri, dönem sonu sınavına girmeden başarılı sayılır. Bu durumda öğrencilerin ders kurulları ortalama notu, dönem sonu başarı notu olarak kabul edilir. Bu öğrencilerden dönem sonu sınavına girmek isteyenler, sınavdan en az on beş gün önce yazılı dilekçe ile başvururlar. Bu takdirde dönem sonu başarı notu değerlendirilmesinde, altıncı fıkradaki hükümler uygulanır.

(8) Dönem sonu sınavına girmeyen öğrenci dönem sonu bütünleme sınavına da girmemesi halinde, o yıl başarısız kabul edilir ve sınıfta kalmış sayılır. Bu durumdaki öğrencinin ders kurulları ortalama notu dikkate alınmaz.

(9) Ders geçme sisteminin uygulandığı derslerde başarı notu dönem ortalamasına alınmaz. Not geçer ise G olarak verilir. Ders geçme sisteminin uygulandığı derslerde bir dersin başarı notu ara sınav notunun %40’ı ile yılsonu sınavı ya da bütünleme sınavının %60’ının toplamıdır. Bu derslerden başarılı sayılabilmek için, öğrencinin yılsonu veya bütünleme sınavından en az 50 alması ve dönem sonu başarı notunun en az 60 olması zorunludur.

(10) Ders geçme sisteminin uygulandığı derslerde her yarıyılda en az bir ara sınav ve yılsonunda bir final ve bütünleme yapılır.

Dönem IV ve V’teki sınavlar

MADDE 16 – (1) Dönem IV ve V’te her stajın sonunda sınav yapılır. Bu sınavlar, genellikle yazılı ve/veya sözlü olarak yapılan teorik ve pratik sınavlardır. Not takdirinde öğrencinin staj süresindeki çalışma, disiplin ve başarısı da göz önüne alınır.

(2) Tıp Fakültesi dönem IV ve V’teki staj sonu ve bütünleme sınavlarında, başarılı sayılabilmek için, alınan notun en az 60 olması gerekir.

 (3) Dönem sonu sınavı notu F2 veya dönem notu F4 olan öğrenci dönem sonu bütünleme sınavına alınır.

Dönem VI’daki staj ve diğer çalışmalar

MADDE 17 – (1) Dönem VI’daki eğitimin amacı; öğrencinin daha önceki dönemlerde edindiği bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırarak, hekimlik sanatının uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak, hekim adayını hekimlik sanatını en iyi uygulayabileceği düzeye getirmektir.

(2) Dönem VI, aralıksız on iki ayı kapsar. Fakülte Kurulu kararı ile belirlenen dilimlere ayrılarak yapılır. Uygulama esasları İntörn esaslarına göre belirlenir. Bu dönemde öğrenci, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmalarında öğretim elemanı gözetiminde çalışır.

(3) Dönem VI’da sınav yapılmaz. Bu dönemde öğrenciler çalıştıkları her anabilim dalına ait poliklinik, klinik ve saha çalışmalarındaki gayretleri, bilimsel toplantılardaki katılımları göz önüne alınarak anabilim dalı kurulu tarafından 20 nci maddedeki not sistemine göre başarılı-başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencilerin aldığı bu notlar akademik ortalamaya katılmaz. Dönem VI’daki devam zorunluluğu ile ilgili olarak 11 inci madde hükümleri uygulanır.

(4) Dönem VI öğrencilerinin; yapılan stajlardan başarısız olduğu takdirde son stajın bitiminden sonra bu stajlardan başarılı oluncaya kadar staj tekrarı zorunludur. Sınırsız hak kullanma durumunda olanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam eder, ancak staj tekrarı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Dönem VI’daki stajlarda gerekli başarıyı sağlayamayan öğrencilere bütünleme sınavı açılmaz. Başarısız olunan staj tekrarlanır.

Stajların başka bir kuruluşta yaptırılması

MADDE 18 – (1) Stajların Fakülteye bağlı anabilim dallarında yaptırılması esastır. Ancak Fakültenin ilgili anabilim dalında öğretim üyesinin ya da staj yaptırılabilmesi için uygun şartların bulunmaması durumunda, ilgili koordinatörün ve Dekanlığın uygun görmesi halinde stajlar, bu Yönetmeliğin sınavlara ilişkin hükümlerine uyulmak şartıyla başka sağlık kuruluşlarında da yapılabilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 19 – (1) Öğrenci; sınav sonuçlarına, Dekanlık tarafından duyurulduktan sonraki bir hafta içinde, maddi hata yönünden incelenmek üzere yazılı olarak Dekanlığa itirazda bulunabilir. Soru, sınav kağıtlarında ve sınav cetvellerinde bir hata belirlenirse bu hata düzeltilir ve öğrenciye en geç onbeş gün içerisinde bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Puan, Not, Derece, Katsayı ve Diploma

Puan, not, derece ve katsayılar

MADDE 20 – (1) Fakültenin sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, geçer ve geçmez notlar, dereceler ve katsayılar aşağıda gösterilmiştir:

a) Geçer notlar şunlardır:

Puanlar       Notlar                      Dereceler                  Katsayılar

92-100        A1                           Mükemmel               4,00

84-91          A2                           Pekiyi                       3,50

76-83          B1                           İyi                            3,00

68-75          B2                           Orta                          2,50

60-67          C                             Orta                          2,00

                   G                             Geçer

b) Geçmez notlar şunlardır:

Puan           Not                          Katsayı                     Derece

0-59            F4                           0,00                          Başarısız

                   F2                           0,00                          Başarısız-Sınava Girmedi

                   F1                           0,00                          Başarısız-Devamsız

1) F1; Mazeretsiz devamsız, genel ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok.

2) F2; Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi.

3) F4; Sınav değerlendirmesi 0-59 arasında, başarısız; Dönem VI’da başarısız olduğu stajlar için.

4) E; Mazeretli geçmez.

Not ortalaması

MADDE 21 – (1) Not ortalaması ile ilgili hesaplamalar şunlardır:

a) Puan; dönem sonu başarı notu/staj sonu başarı notunun katsayısı ile AKTS kredisinin çarpımı sonucu bulunan toplam rakamdır.

b) Toplam puan; Dönem I, II ve III için her bir döneme ait puanın, Dönem IV ve V’te ise dönemi oluşturan stajlara ait hesaplanan puanların toplamıdır.

c) Toplam AKTS kredi; dönemlere ait AKTS kredi değer toplamıdır.

ç) Dönem ağırlıklı not ortalaması; o döneme ait toplam puanın toplam AKTS kredisine bölünmesi ile elde edilen puandır.

d) Genel ağırlıklı not ortalaması; almış olduğu tüm dönemlere ait toplam puanın toplam AKTS kredisine bölünmesi ile elde edilen puandır.

e) Genel not ortalamasına tekrar edilen dönemlerden alınan en son not katılır.

f) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde belirtilen dersler, seçmeli dersler ve intörnlük dönemi stajları ortalama hesaplamasına katılmaz.

Diploma

MADDE 22 – (1) Öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle tıp doktorluğu diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen staj döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile Dekan tarafından imzalanır.

(2) Genel not ortalaması katsayısı 3,00-3,49 olan öğrenciler onur, 3,50 ve daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine geçen öğrencilere, bu durumunu gösteren ve Rektör tarafından imzalanan bir belge verilir.

İlişik kesme

MADDE 23 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin, bu Yönetmelikte öngörülen eğitim-öğretim süresini tamamlayıp tamamlamadığına bakılmadan ilgili yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir:

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile diğer mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olması,

b) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığı veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılmış olması,

c) Öğrencinin yazılı olarak kaydının silinmesini istemesi halinde,

ç) 2547 sayılı Kanun ile bu Yönetmelikte belirtilen diğer hallerde.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 16/7/2017 tarihli ve 30125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25 – (1) 16/7/2010 tarihli ve 27643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.