1 Temmuz 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30465

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/12/2016 tarihli ve 29905 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yeterlik sınavında öğrencilerin başarılı olması için 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Yeterlik sınavının uygulanmasına ilişkin esaslar Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yıl sonu sınavına; devam zorunluluğunu yerine getirmiş ve yıl içi sınav sonucu en az 50 puan olan hazırlık sınıfı öğrencileri katılabilir. Yıl sonu sınavı; okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini kapsar ve sınav notunun en az 60 puan olması gerekir.

(5) Genel başarı notu; yıl içi sınav notunun % 50’si ile yıl sonu/bütünleme sınav notunun % 50’si toplanarak bulunur. Genel başarı notunun 100 puan üzerinden en az 70 puan olması gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İntibak

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2018-2019 eğitim-öğretim yılından önce Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin başarılı olabilmeleri için; yeterlik sınavından 100 puan üzerinden 60, yıl içi sınavından 100 puan üzerinden 40, yılsonu sınavında 100 puan üzerinden 50 ve genel başarı notunun 100 puan üzerinden 60 olması gerekir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 9 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/12/2016

29905