29 Haziran 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30463

YÖNETMELİK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2012 tarihli ve 28434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarının eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sınavlarında uygulanacak usul ve esaslarını düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık ve ikinci yabancı dil eğitim ve öğretimi ile sınavlarda uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik yıl: Güz ve bahar dönemlerinden oluşan iki yarıyılı,

b) Birim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

c) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı: Yabancı dil hazırlık eğitiminin isteğe bağlı olarak alındığı sınıfları,

ç) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

d) Rektörlük: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünü,

e) Senato: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,

g) Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavı (YDBS): Hazırlık sınıfında eğitim görecek öğrencilerin dil seviyelerini belirleyen sınavı,

ğ) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO): Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

h) Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (YDYS): Yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olacak öğrencileri belirleyen sınavı,

ı) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı: Yabancı dil hazırlık eğitimini alması zorunlu olan bölümlerin hazırlık sınıflarını,

ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mazeretlere ilişkin başvurular, 16/10/2017 tarihli ve 30212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Birim Kuruluna yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/10/2012

28434

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

22/10/2013

28799

2-

13/10/2015

29501