27 Haziran 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30461

YÖNETMELİK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/10/2017 tarihli ve 30212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin adı “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 –  Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim faaliyetleri ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim faaliyetleri ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g), (i), (j), (o), (ö), (p), (r), (s) ve (u) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Fakülte: Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı fakülteleri,”

“i) Meslek yüksekokulu: Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,

j) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,”

“o) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

ö) Rektörlük: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünü,

p) Senato: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,

r) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,

s) Üniversite Yönetim Kurulu: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yönetim Kurulunu,”

“u) Yüksekokul: Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı yüksekokulları,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarında bilim alanı bir yabancı dille ilgili olan programlar hariç eğitim-öğretim dili Türkçedir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Üniversitede eğitim öğretimin normal süresi, ön lisans programlarında iki yıl (dört yarıyıl), lisans programlarında dört yıldır (sekiz yarıyıl). Bu Yönetmelik hükümlerine göre mezuniyet şartlarını sağlayan lisans programı öğrencileri, daha kısa sürede de mezun olabilirler.

(2) Azami eğitim-öğretim süresi, ön lisans programları için dört yıl (sekiz yarıyıl), lisans programları için yedi yıldır (on dört yarıyıl).

(3) Yaz okulunda geçirilen süreler öğrenim süresinden sayılmaz. Yaz okulu ile ilgili hükümler Senato tarafından belirlenir.

(4) Dil hazırlık ile bilimsel hazırlık programlarında ve ilgili yönetim kurulunca akademik izinli sayılan yarıyıllarda geçirilen süreler, eğitim öğretim süresine dâhil değildir.

(5) Öğrencilerin kayıt yenilememe nedeniyle kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar, değişim programları veya özel öğrenci kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar ve ders tekrarı yapılan yarıyıllar, normal ve azami eğitim öğretim süresine dâhildir.

(6) Azami sürelerin sonunda mezun olamayanların durumu, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilir ve uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yarıyıl içi, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları; fakülte ve yüksekokullarda bölüm başkanlıkları, meslek yüksekokullarında müdürlükler tarafından genel akademik takvim çerçevesinde belirlenir, ilgili yönetim kurulu tarafından onaylanır ve ilgili sınavların başlangıcından en az üç gün önce ilan edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/10/2017

30212