27 Haziran 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30461

YÖNETMELİK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/12/2016 tarihli ve 29929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin adı “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h), (ı), (i), (n), (r) ve (t) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Enstitü: Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

ı) Enstitü kurulu: Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı enstitü kurullarını,

i) Enstitü yönetim kurulu: Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı enstitü yönetim kurullarını,”

“n) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,”

“r) Senato: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,”

“t) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/12/2016

29929

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

16/7/2017

30125

2-

12/2/2018

30330