27 Haziran 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30461

YÖNETMELİK

Galatasaray Üniversitesinden:

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ

BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/10/2001 tarihli ve 24543 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.