26 Haziran 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30460

YÖNETMELİK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN GÖLÜ HAVZASI

DOĞAL KAYNAKLAR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Gölü Havzası Doğal Kaynaklar Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Gölü Havzası Doğal Kaynaklar Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Gölü Havzası Doğal Kaynaklar Araştırma ve Uygulama Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Üniversite: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini,

d) Rektör: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Van Gölü havzasındaki doğal kaynakların neler olabileceğini tespit etmek, bu kaynaklara yönelik olarak alansal ve endüstriyel çalışmalar yapmak; havzadaki metalik maden, endüstriyel hammadde ve jeotermal enerji ve benzeri yer altı kaynaklarının aranması, bulunması, zenginleştirilmesi ve sanayiye kazandırılmasına ilişkin çalışmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Van Gölü havzasındaki metalik madenler, endüstriyel hammaddeler ve jeotermal enerji kaynaklarının genel durumunu incelemek,

b) Bulunabilecek hammadde, metalik maden ve jeotermal enerji kaynakları üzerine alansal çalışmalar yapmak,

c) Van Gölü havzasındaki yer altı kaynaklarının tespiti ile birlikte rezerv potansiyellerini belirlemek,

ç) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında, havzadaki yer altı kaynaklarının durumunu ve potansiyelini paylaşmak,

d) Bulunabilecek endüstriyel hammadde ve metalik madenlerin laboratuvar çalışmalarını yapmak,

e) Havzadaki metalik maden ve endüstriyel hammaddelerin zenginleştirme süreçlerini incelemek ve sanayi için uç ürün elde edilebilirliğini araştırmak,

f) Havzadaki jeotermal enerji kaynaklarını araştırmak, bulmak ve bunun için gerekli jeolojik ve jeofiziksel çalışmaları yürütmek,

g) Merkez bünyesinde ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde araştırma yapmak, yaptırmak ve bunları yaymak,

ğ) Kamuoyunu belirtilen konularda aydınlatmak amacıyla panel, kongre, konferans düzenlemek,

h) Gerektiğinde özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ı) Üniversitenin ilgili kurumları ile işbirliği yaparak her düzeyde öğrenci, öğretim elemanı ile diğer personelin eğitimlerine yardımcı olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona ermeden ayrılan veya altı ayı aşan süre Üniversite dışında görevlendirilen Müdürün yerine Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdüre görevlerini yerine getirmesinde yardımcı olur. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlar yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdür gerekli gördüğünde yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görev süresi bitince yardımcılarının da görev süresi biter.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek,

c) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek,

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

d) Hazırlanan yıllık faaliyet raporlarını Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezin tüm idari işlerini yürütmek, tüm faaliyetlerin gözetim, koordinasyon ve denetimini sağlamak, yazışmaları yapmak,

f) Merkezde görevlendirilebilecek her türlü idari ve teknik personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektörün onayına sunmak,

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi konusunda Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dâhil yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Üç yıl için seçilen üyelerden süresi sona ermeden ayrılanların veya altı ayı aşan süre Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine aynı usulle Rektör tarafından kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine ve çoğunlukla toplanır. Kararlar, katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,

b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak,

c) Danışma Kurulu toplantı kararlarını değerlendirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından seçilen en çok yedi kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda bir defa olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu; Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 2/1/1996 tarihli ve 22511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Gölü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.