26 Haziran 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30460

YÖNETMELİK

Bursa Teknik Üniversitesinden:

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/7/2016 tarihli ve 29767 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri ve 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği dersidir.”

“(5) Ön koşul dersi, öğrencinin ön koşullu derse kaydını yaptırması için, başarılmış olmak zorunda olduğu derstir. Ön koşul olarak belirtilen derslerden başarılı sayılabilmek için öğretim planında farklı bir harf notu belirtilmedikçe en az (DD) harf notu almak yeterlidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü, normal ders yükü ile sınırlıdır. Normal ders yükünün artırılmasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) AGNO’su en az 2,00 olan öğrenciler, öncelikle (FF), (FD), (K), (İZ), (D) notu aldıkları başarısız dersleri tekrar alırlar, bu dersleri aldıktan sonra normal ders yüklerini, içinde bulundukları yarıyılda açılan derslerden tamamlarlar. Öğrencinin talebi ve akademik danışmanın onayı ile normal ders yüküne ilave olarak öğrencinin eğitim aldığı yarıyıldan en fazla 6 AKTS kredilik ders artırılabilir.

b) AGNO’su en az 2,30 olan öğrenciler, öncelikle (FF), (FD), (K), (İZ), (D) notu aldıkları başarısız dersleri tekrar alırlar, bu dersleri aldıktan sonra normal ders yüklerini, içinde bulundukları yarıyılda açılan derslerden tamamlarlar. Öğrencinin talebi ve akademik danışmanın onayı ile normal ders yüküne ilave olarak öğrencinin eğitim aldığı yarıyıldan en fazla 12 AKTS kredilik ders artırılabilir.

c) AGNO’su en az 3,00 olan öğrenciler, öğrencinin talebi ve akademik danışmanın onayı ile üst yarıyıllarda dâhil en fazla 18 AKTS kredilik ders artırabilir.

ç) Öğrencinin talebi, akademik danışmanın onayı ile mezun olacağı son yarıyılda alabileceği en fazla ders yükü kadar derse yazılan ve programdan mezun olabilmesi için ders yükünü aşacak durumda sadece bir dersi kalan öğrenciler bu tek derse de yazılmak koşulu ile ders yükünü bir ders arttırabilirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(14) Projelendirilmiş sektörel eğitim programı kapsamında alınan derslerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“(1) Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değerlendirmelerin sonunda o dersin öğretim elemanı tarafından aşağıdaki notlardan birisi verilir:

Değerlendirme                Harf Notu              Başarı Notu

Mükemmel                     AA                         4,00

Pekiyi                             BA                         3,50

İyi                                   BB                         3,00

Orta                                CB                         2,50

Geçer                              CC                         2,00

Şartlı Başarılı                  DC                         1,50

Şartlı Başarılı                  DD                         1,00

Başarısız                         FD                         0,50

Başarısız                         FF                          0,00

Diğer İşaretler

Geçer                              G                            -

Kalır                               K                            -

Devamsız                       D                            -

Eksik                              E                            -

İzinli                               İZ                           -

Muaf                              M                           - ”

“e) (M) notu: İntibak ve ders sayımlarında, Senato tarafından belirlenen esaslara göre rakam veya harf notu karşılığı bulunmayan derslere verilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/7/2016

29767

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/8/2017

30153