26 Haziran 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30460

YÖNETMELİK

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden:

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ AKILLI ULAŞTIRMA

SİSTEMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/11/2017 tarihli ve 30241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akıllı Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 ve 2 nci maddeleri ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (e) bentlerinde yer alan “ulaştırma” ibareleri “ulaşım” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Merkez (BAUSMER): Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Akıllı ulaşım sistemleri konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

b) Yurt içinde ve dışında akıllı ulaşım sistemleri ile ilgili araştırma ve incelemeler yapmak, yaptırmak, bu gibi çalışmalara katılıp desteklemek.

c) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde akıllı ulaşım sistemleri ile ilgili ders ve seminerler verilmesini, öğrencilerin bu konulara yönelmesini ve tezler hazırlamasını özendirmek.

ç) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak ve benzeri hizmetleri vermek.

d) Amaçları doğrultusunda yayın yapmak ve yaptırmak.

e) Akıllı ulaşım sistemleri konusunda kitaplık ve arşiv oluşturmak.

f) Akıllı ulaşım sistemleri ile ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak.

g) Akıllı ulaşım sistemleri konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

ğ) Akıllı ulaşım sistemleri ile ilgili laboratuvar açmak ve bu konuda kamu ve özel kuruluşlara katkıda bulunmak.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/11/2017

30241