25 Haziran 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30459

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ASYA VE PASİFİK ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Asya ve Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Asya ve Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin çalışmalarında ihtiyaca binaen danıştığı sektör temsilcileri ve ilgili sivil toplum kurulu üyelerinden oluşan temsilcileri,

b) Merkez: Süleyman Demirel Üniversitesi Asya ve Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

d) SDÜ-ASPAM: Süleyman Demirel Üniversitesi Asya ve Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Asya ve Pasifik Bölgesi hakkında araştırmalar yapmak ve yayınlamak, bölge ile ilgili proje çalışmaları üretmek, eğitsel çalışmalar gerçekleştirmek, gerekli uzmanların yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Asya ve Pasifik bölgesi hakkında araştırmalar yapmak ve yayınlamak.

b) Çalışma alanına giren konularda projeler yürütmek.

c) Bölge ile ilgili eğitim içerikleri oluşturmak ve sunmak.

ç) Yüksek lisans ve doktora düzeyindeki Asya ve Pasifik bölgesiyle ilgili araştırmaları teşvik etmek, akademik anlamda destek vermek.

d) Asya ve Pasifik Bölgesi ile ilgili ulusal ve uluslararası seminer, konferans, kongre, panel, sempozyum gibi etkinlikleri gerçekleştirmek ve gerçekleştirilen bu etkinliklere katılım göstermek, bu etkinlikler vasıtasıyla bölgenin ülkemizde anlaşılmasını sağlamak ve bu etkinliklere katılacak uluslararası katılımcılara Türkiye’yi tanıtmak.

e) Asya ve Pasifik Bölgesi ile ilgili hakemli dergi çıkarmak.

f) Yurt içi ve yurt dışında bu alanda çalışan kurum ve kuruluşlarla işbirliği olanakları geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdürün katılmadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekalet edebilir.

(4) Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkez etkinliklerinin amacına uygun yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.

c) Personel ihtiyacını belirlemek ve Yönetim Kurulunca karara bağlandıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

ç) Merkezin çalışma programını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Merkez bünyesinde oluşturulacak çalışma gruplarının etkin olabilmeleri için uygun koşulları hazırlamak ve çalışmaları izlemek.

e) Merkez tarafından hazırlanacak araştırma projelerinin geliştirilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Üniversitede Merkezin amaçları doğrultusunda çalışan öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen dört aday arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç kişi olmak üzere toplam altı üyeden oluşur.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyeliğinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yenisi görevlendirilir. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu üyelerinin Kurul toplantılarına izinsiz ve özürsüz üst üste iki defa veya bir yıl içerisinde toplam üç defa katılmaması halinde üyeliği kendiliğinden düşer.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine veya çoğunluğun talebi üzerine yılda en az dört defa toplanır ve üyelerin salt çoğunluğu ile karar verir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına uygun olarak Merkezin çalışmalarını düzenlemek.

b) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

c) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma programını ve gündemde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

d) Araştırmacıların projelendirilmiş araştırma, lisansüstü tez ve yayın konusunda taleplerini değerlendirmek ve karara bağlamak.

e) Asya ve Pasifik Bölgesinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların akademik anlamdaki isteklerini değerlendirmek ve karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; bilgi ve deneyim sahibi Üniversite öğretim elemanlarının yanı sıra Üniversite dışından uzman bilim insanları ve istekleri halinde, Asya ve Pasifik Bölgesiyle ilgili olarak faaliyet gösteren özel sektör, kamu kurumu veya sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla altı üye ve Müdürden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeliğinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yenisi görevlendirilir. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplantılara katılım gösterir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına uygun olarak Merkezin görüş almak istediği durumlarda danışmanlık desteği vermek.

b) Merkezin ihtiyaç duyduğu hallerde sponsorluk arayışlarına destek sunmak.

c) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin değerlendirmede bulunmak, bir sonraki döneme ait çalışma önerilerine katkı sunmak.

ç) İhtiyaç duyulan hallerde araştırmacıların projelendirilmiş araştırma, lisansüstü tez ve yayın konuları hakkında değerlendirmede bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.