25 Haziran 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30459

YÖNETMELİK

Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uşak Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

ç) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerince hazırlanacak proje çalışmasını,

d) Enstitü: Uşak Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

e) Enstitü anabilim/anasanat dalı (EABD/EASD): Enstitülerdeki anabilim dalını/enstitü anasanat dalını,

f) Enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: Enstitü anabilim ya da anasanat dalının, lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez yöneten, tam zamanlı öğretim üyelerinden ve doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

g) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı: Enstitülerdeki anabilim/anasanat dalı başkanını,

ğ) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu: Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı başkanlığında, varsa yardımcıları ve o EABD/EASD'yi oluşturan bilim veya sanat dalları başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü müdürünün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) Etik kurulu: Uşak Üniversitesi bünyesinde bulunan etik kurullarını,

j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

k) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan öğretim programını,

l) Lisansüstü uzaktan eğitim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı ile gerçekleştirilen lisansüstü eğitim programını,

m) Müdür/müdürlük: Enstitü müdürünü/müdürlüğünü,

n) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

o) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ö) Program: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora/sanatta yeterlik, tez ve uygulamalarını,

p) Rektörlük: Uşak Üniversitesi Rektörlüğünü,

r) Sanatta yeterlik eseri: Yüksek lisans programları öğrencilerinin sanatta yeterlik tezi yerine hazırlayabilecekleri ya da yapabilecekleri sanatsal çalışmayı,

s) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde aldıkları tez konusunu araştırmaya, literatür takibine, kaynak incelemeye, rapor hazırlamaya ve sunmaya dayanan, yazılı bir rapordan oluşan kredisiz uygulama dersini,

ş) Senato: Uşak Üniversitesi Senatosunu,

t) Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora tez çalışması ile sanatta yeterlik eserini,

u) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen en az biri tez danışmanı olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

ü) Uzmanlık alan dersi: Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitirmiş, tez önerisi EYK tarafından kabul edilmiş öğrencinin danışmanına ihdas edilen dersi,

v) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

y) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslar arası yabancı dil sınavlarını,

z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. İhtiyaç duyulduğu takdirde, EK’nın önerisi ve Senatonun kararı ile dersler yabancı dilde verilebilir.

(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılmasında, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Program, yeni ders açılması ve ders dağılımı

MADDE 6 – (1) Enstitü bünyesinde lisansüstü programlar; YÖK tarafından belirlenen lisansüstü program açma ölçütlerine uygun olmak koşuluyla, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilgili EABD/EASD başkanlığının teklifi, EK’nın uygun görüşü, Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayı ile açılır.

(2) EABD/EASD’de açılacak yeni bir ders için dersi verecek öğretim üyesince dersin içeriği, gerekçesi ve kaynaklarını içeren müracaatın EABD/EASD başkanlığına yapılması gerekir. EABD/EASD kurulu kararı sonrasında en geç Mayıs ayı sonuna kadar teklif edilen dersler EK’nın uygun görüşü ve Senato kararı ile açılır.

(3) Lisansüstü programların yürütülmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Dersi verecek öğretim üyesi; ilgili anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyeleri veya Üniversite bünyesinde aynı nitelikte eğitim-öğretim yapan anabilim/anasanat dallarında görevli öğretim üyeleri arasından ya da ihtiyaç olduğu takdirde başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan EK tarafından görevlendirilir.

b) Öğretim üyesinin doktora programlarında ders verebilmesi için iki yarıyıl tezli yüksek lisans veya dört yarıyıl lisans programlarında ders vermiş olması gerekir.

c) EABD/EASD’de bir yarıyılda açılacak ders ve dersi verecek öğretim üyelerinin görevlendirilmeleri EABD/EASD akademik kurulu teklifi ve EK’nın kararı ile yapılır.

(4) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı dersler uzaktan öğretim ya da hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir. Uzaktan öğretimin yürütülmesinde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Kontenjan, başvuru ilanı ve öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Öğrenci kontenjanı ve başvuru koşulları, EABD/EASD akademik kurulu kararı ve EABD/EASD başkanlığı teklifi doğrultusunda EK kararı ve Senato onayı ile belirlenir. Öğrenci kontenjanlarının belirlenmesinde ilgili EABD/EASD’deki öğretim üyelerinin danışmanlık yükleri dikkate alınır.

(2) Öğrenci kabulüne ilişkin şartlar ilgili enstitünün internet sayfasından duyurulur.

(3) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü için gerekli şartlar ve başarı değerlendirmelerinde Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen, ancak lisans/yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programından farklı alanlarda yapmış olanlara, eksikliklerini gidermek amacıyla EABD/EASD başkanlığının önerisi ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık dersleri, lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, EABD/EASD başkanlığının teklifi ve EYK onayı ile yüksek lisans bilimsel hazırlık derslerini enstitü bilimsel hazırlık programlarından; doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen bilimsel hazırlık öğrencileri ise, bilimsel hazırlık programlarındaki dersleri yüksek lisans programlarından alabilirler. Alınacak dersler EABD/EASD teklifi ve EYK kararı ile tespit edilir. Ancak zorunlu hallerde EABD/EASD başkanlığının teklifi ve EYK kararı ile lisans programlarından ders alınabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında başarılı sayılmak için bir yüksek lisans öğrencisinin, bu programdaki her dersten en az CB notu alması ve en az 2,50 genel not ortalaması elde etmesi; bir doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin ise her dersten en az BB notu alması ve en az 3,00 genel not ortalaması elde etmesi gerekir. Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları ve diğer hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en fazla iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlere bağlı süreler dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte yer alan yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık programı uygulanacak alanlar, öğrenci kabulü için verilen ilanda belirtilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Bir lisansüstü programda belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, EABD/EASD başkanlığının olumlu görüşü ve EYK’nın onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci kontenjanı, ilan edilen EABD/EASD kontenjanının %50’sini geçemez. Özel öğrenci kabul edilebilmek için adayların;

a) Yüksek lisans için lisans, doktora için tezli yüksek lisans mezuniyet belgesine sahip olmaları,

b) O ders yılı için belirlenen öğrenci katkı payını, her yarıyılın kayıt döneminde yatırmış olmaları,

gerekir.

(2) Özel öğrencilik statüsü iki yarıyıldan fazla süremez ve bu statüde ders alan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Özel öğrenciler bir yarıyılda en fazla iki seçmeli derse kayıt yaptırabilirler.

(4) Özel öğrenci statüsü ile ilgili devam durumları, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve diğer konularda lisansüstü programlar için öngörülen esaslar uygulanır.

(5) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, diploma veya herhangi bir unvan verilmez. Ancak yazılı başvurması halinde, aldığı notları gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik durumu belirtilir.

(6) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında, en az bir yarıyılı tamamlamış olan ve bulunduğu programın tamamlanabilmesi için öngörülen azami sürenin yarısını henüz tamamlamamış olan başarılı bir öğrenci, EABD/EASD’nin görüşü ve EYK kararıyla lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Öğrencinin yüksek lisans düzeyinde yatay geçişi için; genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50, 100 üzerinden en az 75, doktora düzeyinde ise genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00, 100 üzerinden en az 80 olması, ayrıca başvurduğu EABD/EASD'de almamış olduğu dersler göz önünde bulundurularak intibak ettirilmesi ve EYK kararı gerekir.

(3) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin programının tamamlanabilmesi için kullanacağı süre, daha önce kullandığı süre de dâhil olmak üzere, bu Yönetmelikte yer alan program süresi ile sınırlıdır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Rektörlük, yabancı uyruklu öğrenci kabul edilecek lisansüstü programları, başvuru koşullarını, son başvuru tarihini, istenen belgeleri, kontenjanları ve diğer hususları EK önerisi ve Senato kararı doğrultusunda ilan eder. Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı, lisansüstü programlar için ilan edilmiş öğrenci kontenjanının %20’sini aşmayacak şekilde belirlenir. Bu kontenjan enstitülerin ilanında ayrıca gösterilir. Bu şartların dışında yabancı uyruklu öğrenci alımı yapılamaz.

(2) Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçedir. Adaylardan Türkçe dil seviyelerinin tespiti için Türkçe kurslarını ya da sınavlarını başardıklarını belgeleyenler, Türkçe dil koşulundan muaf tutulur. Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adayların, Üniversite tarafından yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından 100 tam not üzerinden en az 70 not almaları gerekir. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar, Türkçe dil sınavından muaf tutulur. Yabancı dilde öğretim yapan ana bilim dalına/anasanat dalına başvuruda bulunan yabancı uyruklu adayların öğretim göreceği dil anadilinden farklı dil ise, Türkçe sınavına ek olarak ilgili programın yabancı dil sınavına başvurmak zorundadır. Doktora adaylarının, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesine Senatoca karar verilebilir.

(3) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının başvuruları, son beş yılda yurt dışında ikamet ettiklerini belgelemeleri şartı ile yabancı uyruklu adaylar gibi değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

(4) Adaylar, diplomaları başvurulan programa uygun olmak kaydıyla, yüksek lisans programları için bir, doktora programları için bir tercih yapabilir.

Katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 12 – (1) Katkı payı ve/veya öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ücretini ödemekle yükümlüdür. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen ve mazeretleri EYK tarafından kabul edilmeyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Kayıt yenileme, ders değiştirme, ders muafiyeti, farklı üniversiteden/enstitüden ders alma

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı elde eden adaylar ile öğrenimine devam eden öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, ders değiştirme ve ders muafiyetleri, farklı üniversiteden/enstitüden ders alma durumları Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Danışman belirleme, ikinci danışman atama, danışman değişikliği

MADDE 14 – (1) EABD/EASD akademik kurulunun teklifi doğrultusunda her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar EYK kararı ile belirlenir.

(2) Danışman, Senatoca belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatoca belirlenen ilkeler çerçevesinde EABD/EASD başkanlığı teklifi ile EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi, danışman olarak görevlendirilebilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyelerinden olabilir.

(4) Danışmanlık görevini bırakmak isteyen öğretim üyesi, bırakma isteğini ve gerekçesini EABD/EASD başkanlığına yazılı olarak bildirir. Yeni danışman EABD/EASD başkanlığının önerisi üzerine EYK kararıyla belirlenir.

(5) Danışmanlığını sürdürürken yurt dışına uzun süreli görevlendirilmiş öğretim üyesinin danışmanlığı altı ayın sonunda kendiliğinden sona erer. Öğrenci ve danışmanın birlikte talebi halinde danışman değişikliği altı aydan önce de yapılabilir.

(6) İstifa eden ya da emekli olan, altı aydan fazla süreyle Üniversite dışında görevlendirilen veya kadrosuyla başka yükseköğretim kurumuna geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer.

Tez ve proje çalışması yazım dili

MADDE 15 – (1) Tezler/projeler farklı dillerde yazılabilir.

(2) Türkçe dışındaki dillerde yazılacak tezler/projeler için uyulması gereken hususlar Senato tarafından belirlenen esaslara göre uygulanır.

Değerlendirme

MADDE 16 – (1) Öğrencinin başarısı, dönem içi notlarıyla dönem sonu sınavı notunun birlikte değerlendirilmesi ile aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Dönem içi notları; sınavlara, araştırma ödevlerine, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim üyesince, aşağıdaki tabloda belirtilen harf notlarından birisi ile belirlenir.

Başarı Notu                Katsayı               Yüzde Karşılığı

       AA                        4,00                        90-100

       BA                         3,50                         85-89

       BB                         3,00                         80-84

       CB                         2,50                         75-79

       CC                         2,00                         70-74

       DC                         1,50                         60-69

       FF                          0,00                       59 ve altı

b) Ayrıca, YT (yeterli/başarılı), YZ (yetersiz/başarısız), EK (eksik), DV (devam ediyor), DZ (devamsız) kodlu değerlendirmeler de yapılabilir. YT ve YZ notları; not ortalamalarına katılmayan uzmanlık alan dersi, seminer, dönem projesi ve tez çalışmalarında başarının gösterilmesi için kullanılır. DV kodlu değerlendirme; dönem projesi, ödev ve araştırma içerikli dersler için dersi veren öğretim üyesinin talebi, EABD/EASD başkanlığının görüşü ve EYK kararı ile uygulanır. Dersi veren öğretim üyesince, DV kodlu değerlendirmesinin uygulama gerekçesinin belirtilmesi ve her yarıyılın ilk haftası bu uygulamayı yapmak istediğinin müdürlüğe bildirilmesi gerekir. Bu bent kapsamında, final ve bütünleme döneminde tamamlanamayan projeler için DV değerlendirmesi yapılabilir. DV değerlendirmesi en geç iki ay içinde nota çevrilir. EK değerlendirmesi; proje, ödev ve araştırma içerikli dersler için, öğretim üyesince kabul edilen mazereti nedeniyle ders için gerekli çalışmalarını zamanında bitiremeyen öğrenciye verilir. EK değerlendirmesini alan öğrenci, sınav döneminin bitiminden sonra en çok iki hafta içinde eksiklerini tamamlamak zorundadır. Eksiklerini tamamlamayan öğrencilerin EK değerlendirmesi FF ya da YZ'ye çevrilir.

c) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri zorunlu bir ders ise tekrar alır. Ayrıca, öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, başarmış oldukları bazı dersleri de tekrarlayabilir ve/veya yeni dersler alabilir.

Mazeret sınavı

MADDE 17 – (1) Ara sınavlarından herhangi birine Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için, bu mazeretini gösterir belgeyi aldığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde bir dilekçe ile birlikte EABD/EASD başkanlığına başvurmaları halinde, EYK kararı ile mazeret sınavı açılır. Final ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

Sınavlara itiraz

MADDE 18 – (1) Sınavlara itiraz, müdürlüğe, sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş iş günü içerisinde yazılı olarak maddi hata yönünden yapılır. Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılmaz. İtirazlar, dersi veren öğretim üyesince incelenir. Öğretim üyesinin raporu, EYK tarafından incelenerek karara bağlanır.

Sınav evrakları

MADDE 19 – (1) Sınav evrakları, ödev dosyaları, yoklama çizelgesi ve sınav tutanağının bir nüshası dersin öğretim üyesi tarafından, bütünleme sınav tarihinden itibaren yedi iş günü içerisinde müdürlüğe teslim edilir ve evraklar iki yıl süreyle enstitüde saklanır.

Genel ağırlıklı not ortalaması ve yükseltilmesi

MADDE 20 – (1) Her yarıyıl sonunda öğrencinin başarı durumu, yarıyıl not ortalaması ve genel not ortalaması ile belirlenir. Bu amaçla, kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir yarıyıl içinde alınan dersler için yapılırsa yarıyıl not ortalaması, öğrencinin kayıtlı olduğu programa devam ettiği süre içinde o zamana kadar alınan tüm dersler için yapılırsa genel not ortalaması elde edilir. Genel not ortalaması hesaplanırken; tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not, bir ders yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son alınan dersin notu göz önünde tutulur. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

(2) Genel ağırlıklı not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son not geçerlidir.

Kayıt silme

MADDE 21 – (1) Öğrencinin;

a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek istediğini yazılı olarak beyan etmesi,

b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması,

c) Mazeretsiz olarak iki yarıyıl üst üste kaydını yeniletmemesi,

ç) Öğrencinin ders ve tez dönemlerinde başarısız olması ve azami süreler içerisinde programları tamamlayamaması,

durumunda EYK kararıyla kaydı silinir.

(2) Öğrencinin ödemiş olduğu katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.

(3) Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Kayıt dondurma

MADDE 22 – (1) Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenler ile kayıt dondurma talebinde bulunabilir. EYK kararıyla en fazla iki yarıyıl kayıt dondurulabilir. Kayıt dondurma süresi yarıyıl başlangıcı ile yarıyıl sınavlarının sona erdiği tarihleri kapsar. Kaydı dondurulan öğrenci bu süreler içerisinde öğrenimine devam edemez, öğrencilik haklarından faydalanamaz ve bu süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Kaydın dondurulduğu süre boyunca öğrenciye, katılamadığı sınavlar için tekrarlama hakkı verilmez, mazeret sınavları açılmaz. Kayıt donduran öğrenci, kayıt dondurma süresinin bitiminden sonraki yarıyıl başında öğrenciliğine devam eder.

Disiplin

MADDE 23 – (1) Lisansüstü ve özel öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır. Tezli yüksek lisans programları ikinci öğretim programı olarak da yürütülebilir.

Ders ve AKTS kredi yükü

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve ortalamaya katılmaz.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşulu ve danışman onayı ve EYK kararı ile lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Öğrencinin lisans eğitimi sırasında almış olduğu dersler lisansüstü öğreniminde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin tez aşamasına geçebilmesi için seminer dersi ve diğer derslerini başarı ile tamamlaması ve ağırlıklı genel not ortalamasının 2,50'den az olmaması gerekir.

Süre

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her yarıyıl kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde 2,50 not ortalamasını sağlayamayan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans programı en erken üç yarıyılda tamamlanabilir.

Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi, değiştirilmesi

MADDE 28 – (1) Öğrencinin en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar danışmanı ile belirlediği tez konusunu EABD/EASD başkanlığına teslim etmesi gerekir. EABD/EASD başkanlığı tarafından enstitüye gönderilen tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir. Tez konusunun etik kurulu onayı gerektirdiği durumlarda danışmanın teklifi doğrultusunda etik kurulu onayı alınır.

(2) Tez konusu değişikliği; danışmanın onayı, EABD/EASD başkanlığının uygun görüşü ve EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde tez konusu öneren veya değiştiren öğrenci, öğrenim süresi içinde EYK karar tarihinden itibaren en erken ilgili dönem sonunda tezini teslim edebilir.

(4) Dönem içerisinde tez konusu öneren veya değiştiren öğrenciler en erken takip eden yarıyılda tezini teslim edebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 29 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması için öğrencinin;

a) Tezini Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak danışmanına sunması,

b) Tezin danışmanı tarafından intihal programında incelenmesi,

c) Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte EABD/EASD başkanlığı aracılıyla tezi enstitüye teslim etmesi,

ç) Senato tarafından belirlenen yüksek lisans yayın ve/veya proje koşullarını sağlaması,

d) Tezini jüri önünde sözlü olarak savunması,

gerekir.

Tez savunma jürisi

MADDE 30 – (1) Tez savunma jürisinin oluşturulmasına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri, danışman ve ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri; öğrencinin danışmanı, en az biri üniversite dışından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur.

b) EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim formu ile danışman hariç EABD/EASD, var ise ilgili EABD/EASD’nin bilim dalları içinden üç, Üniversite dışından üç olmak üzere toplam altı öğretim üyesi önerir. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını arttırabilir. Jürilerde varsa ortak danışman görev alamaz.

c) EYK önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakmaksızın savunma jürisini oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir. EYK gerekli gördüğü durumlarda tez konusuyla çalışmaları uyumlu yeni jüri üyeleri teklif edilmesini EABD/EASD başkanlığından talep edebilir.

ç) Enstitülerin tez yazım kılavuzlarına uygun olarak hazırlanmayan tezlerin EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.

Tez savunma sınavı

MADDE 31 – (1) Tez savunma sınavıyla ilgili esaslar şunlardır:

a) Danışman söz konusu teze ilişkin intihal yapılmadığına dair raporunu EABD/EASD aracılığıyla enstitüye gönderir.

b) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi günden erken olmamak üzere en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

c) Mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde öğrencinin danışmanına ve müdürlüğe yazılı olarak bildirir.

ç) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav tarihinden en az on beş gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır. Sınav tarihi ve salonu ilan edilmeden yapılan ve enstitü tarafından ilan edilen tarih ve salonda yapılmayan sınav tekrarlanır.

d) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

e) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı ile değerlendirir. Bu karar danışman öğretim üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

f) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

g) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla üç ay süre tanınır. Öğrenci düzeltme sınavı tarihinden en az onbeş gün önce düzeltme kararı veren jüriye tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

ğ) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Diploma

MADDE 32 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde, tezinin dört adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş CD’sini ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. EYK kararı ile öğrenci yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır. Diploma hazırlanıncaya kadar öğrencinin yazılı talebi ile geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) EYK, talep halinde tezin teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını veya geçici mezuniyet belgesini alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(5) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır. Öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

(6) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programları ikinci öğretim ve uzaktan eğitim olarak yürütülür. Tezsiz yüksek lisans programları ve uzaktan eğitim lisansüstü programları Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Ders ve AKTS kredi yükü

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; 60 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Proje dersi ortalamaya katılmaz.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşulu ile danışman öğretim üyesinin onayı ve EYK ile lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Öğrencinin lisans eğitimi sırasında almış olduğu dersler lisansüstü öğreniminde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin; mezun olabilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,50 olması gerekir.

(2) Ağırlıklı genel not ortalaması 2,50’den az olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

Süre

MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Azami süre sonunda AKTS kredi yükünü tamamlayamayan, mezuniyet not ortalaması koşulunu sağlayamayan ve proje sınavından başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Proje çalışma konusu belirlenmesi ve değiştirilmesi

MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, dönem projesine yazıldığı yarıyılın başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde proje konusunu enstitüye bildirir.

(2) Öğrenci, proje dersini tekrarlayacağı yarıyıl başında proje dersine tekrar kayıt olmak şartıyla proje konusu değişikliği talebinde bulunabilir.

Proje sınavının sonuçlanması

MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri en erken ikinci yarıyılda proje savunma sınavına alınır. Proje çalışmasında elde edilen sonuçlar, Senato tarafından belirlenen proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazılır.

(2) Öğrenci projesini enstitüye, üç adet spiral ciltli olarak teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Proje savunma sınavı

MADDE 39 – (1) Proje savunma sınavı aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

a) EABD başkanlığının teklifi ile EYK tarafından oluşturulmuş, biri öğrencinin proje danışmanı olmak üzere üç kişilik jüri önünde proje savunma sınavı tarihinde yapılır.

b) Proje savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, salt çoğunlukla projeyi başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Bu karar jüri başkanı tarafından proje savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

c) Projesi jüri tarafından başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Diploma

MADDE 40 – (1) Proje savunma sınavında başarılı bulunan öğrenci, proje savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, elektronik ortamda kaydedilmiş bir adet proje CD’sini enstitüye teslim eder. Öğrenci EYK kararı ile yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Ayrıca diplomada mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır. Öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, aynı ismi taşıyan veya EYK tarafından eşdeğerliği kabul edilen tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Tezli yüksek lisans programına geçiş koşulları Senatonun belirlediği esaslara göre uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç

MADDE 41 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders ve kredi yükü

MADDE 42 – (1) Doktora programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 240 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli en az yedi ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 300 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü en az 42 kredilik on dört ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitimi sırasında almış olduğu dersler doktora öğreniminde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi

MADDE 43 – (1) Doktora yapan öğrencinin; yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir. Ortalama şartını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Süre

MADDE 44 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 45 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin yeterlik sınavları en geç altı ay içinde yapılır.

(3) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(4) Yeterlik sınavları, EABD/EASD başkanlığı tarafından ilgili EABD/EASD’de görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(5) Doktora yeterlik komitesi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, tamamı ilgili alandan olmak üzere danışman dâhil dördü Üniversite dışından dokuz kişilik sınav jürisini önerir. Her öğrenci için en az ikisi Üniversite dışından olmak şartı ile beş kişilik yeterlik jürisi EYK kararı ile belirlenir. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını arttırabilir.

(6) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir.

(7) Yeterlik sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, sınav tarihinden en az onbeş gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır. Sınav tarihi ve salonu ilan edilmeden yapılan ve enstitü tarafından ilan edilen tarih ve salonda yapılmayan sınav tekrarlanır.

(8) Yeterlik sınavından başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölümden/bölümlerden ilk sınav tarihinden itibaren en erken altı ay sonra aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan veya sınava girmeyen öğrencinin kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerisi ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumlarını değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesi başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(10) Mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, yeterlik sınavından önce danışman öğretim üyesine ve müdürlüğe yazılı olarak bildirir.

(11) Yeterlik sınav dönemlerinde yurt dışında görevli olan danışman öğretim üyesi, talebi durumunda EYK kararı ile sınava enstitü tarafından oluşturulan interaktif sistem üzerinden katılabilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 46 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili danışman ve EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, danışman ve EABD başkanlığınca önerilen altı öğretim üyesi içinden, danışmanından başka ilgili EABD içinden ve dışından birer üye olmak üzere sıralamaya bakılmaksızın EYK tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşur. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını arttırabilir.

(3) Tez önerisi savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları söz konusu komite tarafından yapılır. Ortak danışmanının olması durumunda, ortak danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili danışmanın talebi, EABD başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunma sınavı

MADDE 47 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tarihini takip eden en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez konusunun etik kurulu onayı gerektirdiği durumlarda danışmanın teklifi doğrultusunda etik kurulu onayı alınır.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(3) Tez önerisi savunma sınavı, sınav tarihinden en az on beş gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde rapor sunmayan veya sınava girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır.

(5) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, danışman tarafından sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanak ve tez önerisi formu ile birlikte bildirilir.

(6) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır.

(7) Tez önerisi reddedilmiş öğrenci programa aynı danışmanla devam etmek isterse en geç üç ay içerisinde, farklı bir danışman ile devam etmek isterse en geç altı ay içerisinde tekrar tez önerisi savunma sınavına girer.

(8) Tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tez öneri sınavı döneminde yurt dışında resmi görevli olan komite üyeleri veya alanıyla ilgili araştırma yapmak üzere altı aydan fazla yurt dışında bulunması gereken öğrenci sınava enstitü tarafından oluşturulan interaktif sistem üzerinden katılabilir.

(10) Tez öneri sınavı, dinleyiciye açık olarak yapılır. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

Tez izleme sınavları

MADDE 48 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi yılda iki defa olmak üzere Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık tarihleri arasında yapılır.

(2) İki izleme sınavı arasında en az dört ay süre olması gerekir.

(3) Öğrenci tez izleme sınavı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(4) Tez izleme sınavı, sınav tarihinden en az on beş gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(5) Tez izleme sınavı sonucunda öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

(6) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan enstitüye süresi içinde rapor sunmayan veya sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(7) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılmayarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. EYK tarafından incelenen rapor uygun görüldüğü takdirde EYK kararı tarihi itibarıyla en geç altı ay içerisinde öğrenci tez önerisi savunma sınavına girer.

(9) Tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci, yeni bir tez önerisi hazırlamak ve en az üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

(10) Kayıt yenileyip faaliyette bulunmayan öğrenci, tez izleme sınavından başarısız sayılır.

(11) Tez izleme sınavı döneminde yurt dışında görevli olan komite üyeleri veya altı aydan fazla yurt dışında bulunması gereken öğrenci sınava enstitü tarafından oluşturulan interaktif sistem üzerinden katılabilir.

(12) Tez izleme sınavı, dinleyiciye açık olarak yapılır. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 49 – (1) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrencinin;

a) Tezini Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak danışmanına sunması,

b) Tezin danışmanı tarafından intihal programında incelenmesi,

c) Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüş yazısı ile birlikte tezi enstitüye teslim etmesi,

ç) En az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması,

d) Senato tarafından belirlenen doktora yayın ve/veya proje koşullarını sağlaması,

e) Tezini enstitüye teslim edip jüri önünde sözlü olarak savunması,

gerekir.

Tez savunma jürisi

MADDE 50 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur.

b) Danışman ve EABD başkanlığı, tez izleme komitesi üyeleri sabit olmak üzere farklı bir yükseköğretim kurumundan dört öğretim üyesi önerir. Ortak danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını arttırabilir.

c) Jüri, danışman ve ilgili EABD başkanlığının önerdiği öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakılmaksızın EYK kararı ile oluşturulur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

ç) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmayan tezlerin EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.

Tez savunma sınavı

MADDE 51 – (1) Tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Danışman söz konusu teze ilişkin intihal yapılmadığına dair raporunu EABD/EASD aracılığıyla enstitüye gönderir.

b) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren on beş günden erken olmamak üzere en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

c) Mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde danışman öğretim üyesine ve ilgili müdürlüğe yazılı olarak bildirir.

ç) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav tarihinden en az on beş gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, dinleyiciye açık olarak yapılır. Sınav tarihi ve salonu ilan edilmeden yapılan ve enstitü tarafından ilan edilen tarih ve salonda yapılmayan sınav tekrarlanır.

d) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

e) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı ile değerlendirir. Danışman öğretim üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde jüri üyeleri tarafından hazırlanan jüri değerlendirme rapor formları ile birlikte tez savunma tutanağı ilgili enstitüye teslim edilir.

f) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı ay süre tanınır. Öğrenci sınav tarihinden en geç on beş gün önce düzeltme kararı veren jüriye tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

g) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

ğ) Tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması

MADDE 52 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde, tezinin altı adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş CD’sini ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. Diploma düzenlenene kadar öğrencinin yazılı talebi ile geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) EYK, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz veya geçici mezuniyet belgesi verilmez, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(5) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır. Öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

(6) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç

MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik programının amacı; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

Ders ve kredi yükü

MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 240 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 300 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EASD başkanlığının öngördüğü en az on dört ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(3) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi

MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik programı öğrencisinin; tez konusunu belirleyebilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir. Ders dönemi süresinde ortalama şartını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Süre

MADDE 56 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 3,00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez konusunun belirlenmesi, değiştirilmesi

MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik programı öğrencisi tez konusunun belirlenmesi için, danışman ve öğrencinin birlikte belirlediği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını tez öneri formuna yazarak EASD başkanlığına teslim etmesi gerekir. EASD başkanlığı aracılığı ile enstitüye iletilen tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir. Tez konusunun etik kurulu onayı gerektirdiği durumlarda danışmanın teklifi doğrultusunda etik kurulu onayı alınır.

(2) Tez konusu değişikliği için öğrencinin, danışmanının onayını taşıyan tez öneri formunu EASD başkanlığına teslim etmesi gerekir. EASD başkanlığı aracılığıyla enstitüye iletilen tez konusu değişikliği EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde tez konusu öneren veya değiştiren öğrenci, öğrenim süresi içinde EYK karar tarihinden itibaren en erken ilgili dönem sonunda tezini teslim edebilir.

(4) Tez konusu belirleyen öğrenci tezini en erken tezin belirlendiği dönem dâhil beş yarıyıl çalışmak zorundadır. Dönem içerisinde tez konusu öneren veya değiştiren öğrenciler en erken takip eden dönemde tezini teslim edebilir.

Sanatta yeterlik tezinin sonuçlanması

MADDE 58 – (1) Sanatta yeterlik tezinin/çalışmalarının sonuçlandırılması için öğrencinin;

a) Tezini Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak danışmanına sunması,

b) Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüş yazısı ile birlikte tezi enstitüye teslim etmesi,

c) Tez konusunun belirlendiği tarihi takip eden dört yarıyılını tamamlamış olması,

ç) Senato tarafından belirlenen doktora yayın ve/veya proje koşullarını sağlaması,

d) Tezini enstitüye teslim edip jüri önünde sözlü olarak savunması,

gerekir.

Sanatta yeterlik savunma jürisi

MADDE 59 – (1) Sanatta yeterlik savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri, danışman ve EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur.

b) Danışman sabit olmak üzere Üniversite içinden dört, farklı bir yükseköğretim kurumundan dört, toplam sekiz öğretim üyesi önerilir. Ortak danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını arttırabilir.

c) Jüri, danışman ve ilgili EASD başkanlığının önerisi ile önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakılmaksızın EYK kararı ile oluşturulur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

ç) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.

Tez savunma sınavı

MADDE 60 – (1) Tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tezin danışmanı tarafından intihal programında incelenmesi gerekir.

b) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren on beş günden erken olmamak üzere en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

c) Mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde danışman öğretim üyesine ve ilgili müdürlüğe yazılı olarak bildirir.

ç) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav tarihinden en az on beş gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır. Sınav tarihi ve salonu ilan edilmeden yapılan ve enstitü tarafından ilan edilen tarih ve salonda yapılmayan sınav tekrarlanır.

d) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

e) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

f) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı verir. Danışman öğretim üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde jüri üyeleri tarafından hazırlanan jüri değerlendirme rapor formları ile birlikte tez savunma tutanağı ilgili enstitüye teslim edilir.

g) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı ay süre tanınır. Öğrenci sınav tarihinden en geç on beş gün önce düzeltme kararı veren jüriye çalışmasını teslim eder ve aynı jüri önünde yeniden savunur.

ğ) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

h) Tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 61 – (1) Sanatta yeterlik tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde, tezinin altı adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş CD’sini ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder.

(2) EYK, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz veya geçici mezuniyet belgesi verilmez, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(5) Ayrıca diplomada mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır. Öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü de verilir.

(6) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Aynı anda birden fazla programa kayıt

MADDE 62 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Tebligat

MADDE 63 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve öğrenim sürecine ilişkin tüm konularda ilgili enstitü tarafından Üniversitenin içerisindeki ilan panolarında veya internet sitesinde yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Tüm ilanların takibinden ve öğrencilik süreci içerisindeki işlemlerin gerçekleştirilmesinden öğrenci şahsen sorumludur. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, öğrenci tarafından beyan edilen posta veya elektronik posta adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 65 – (1) 24/10/2016 tarihli ve 29867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 62 nci madde hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.