25 Haziran 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30459

YÖNETMELİK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ YAŞLILIK ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (YAŞMER): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yaşlılık ve aktif yaşlanma ile ilgili alanlarda, tazelenme eğitimi gibi kalıcı etkileri olan eğitim programları düzenlemek,

b) Yaşlılık ve aktif yaşlanma alanlarında özgün araştırmalarda bulunmak, isteyenlere öncülük etmek ve destek sağlamak,

c) Yaşlılık ve aktif yaşlanma ile ilgili eğitimin geliştirilmesini, öneminin anlaşılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,

ç) Yaşlılık ve aktif yaşlanma ile ilgili farkındalığın ülkemizde yaygınlaşmasına öncülük etmek,

d) Yaşlılık ve aktif yaşlanma ile ilgili alanlarda akademik, bilimsel, nesnel ve esas kaynaklara dayalı olarak çalışmalar yapmak ve yaptırmak,

e) Yaşlılıkla ilgili tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla araştırmalar yapmak, yerel ve evrensel sorunlara çözümler geliştirmek,

f) Yaşlılık ve aktif yaşlanma ile ilgili alanlarda yapılmış olan çalışmaların gün ışığına çıkarılmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak,

g) Ülkemizde yaşlılık ve aktif yaşlanma ile ilgili alanlarda olumlu bir tutumun yerleşmesini sağlamak için ulusal ve uluslararası düzeyde panel, çalıştay, konferans ve sempozyum gibi bilimsel etkinliklerde bulunmak,

ğ) Yaşlılık ve aktif yaşlanma ile ilgili alanlarda, tazelenme eğitimi gibi kalıcı etkileri olan eğitim programları düzenlemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite öğretim elemanlarının desteği ile yaşam boyu eğitim kapsamında fiziksel ve mental olarak aktif yaşlanmayı hedefleyen uzun süreli eğitim programları ve faaliyetleri düzenlemek,

b) Amaçları ve faaliyetleri itibariyle Merkez ile benzerlik arz eden ulusal ve uluslararası enstitü, araştırma merkezi ve vakıf gibi kuruluşlarla fikri ve kültürel ilişkiler kurmak,

c) Yaşlılık ve aktif yaşlanma ile ilgili alanlarda telif ve tercüme eserlerinin kronolojik ve sistematik dökümünü yapmak ve bunları dil, düşünce ve içerik açısından analitik olarak inceleyerek toplumun hizmetine sunmak,

ç) Yaşlılık ve aktif yaşlanma ile ilgili alanlarda ana kaynakları ve her türlü eseri toplayarak bir arşiv kurmak,

d) Teknolojik olanaklardan yararlanarak bir ihtisas kütüphanesi oluşturmak,

e) Merkezin araştırma alanlarına ilişkin uzmanlar yetiştirmek amacıyla, Üniversitenin ilgili bölüm ve ana bilim dalları ile ortak lisansüstü programların oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak,

f) Merkezde yapılan araştırmaların sonuçlarını yazılı ve görsel kayıt materyalleri aracılığıyla hem akademik çevrelere hem de kamuya aktarmak,

g) Merkezin amaçlarına yönelik akademik veya popüler ilgiyi artırmak için yaşlılık ve aktif yaşlanma ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve belgesel ve benzeri materyaller hazırlamak,

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içindeki ve dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde bu kuruluşlardan destek almak,

h) Yaşlılık ve aktif yaşlanma ilgili alanlarda geniş kitlelerin ilgisini çekmek için üniversitelerle ortak konferanslar düzenleyerek, yaşlılığa ilişkin yerel değerlerin tanıtılmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından iki öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre teklif eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık etmek,

ç) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak,

d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili esasları belirler. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin plan ve program tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak,

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu, özel kişi ve kuruluş temsilcileri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en çok on üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildiren Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.