25 Haziran 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30459

YÖNETMELİK

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden:

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen eğitim ve öğretim ile uygulanacak ölçme ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrenci kabulü, eğitim ve öğretim programlarının düzenlenmesi, ölçme ve değerlendirme, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Akademik Takvim: Eğitim-öğretim dönemlerinin başlama ve bitiş tarihi ile başvuru, kayıt ve sınav tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,

c) Anabilim dalı: Bölümü oluşturan ve konusu ile ilgili bilim dallarını kapsayan birimleri,

ç) Dekan: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

d) Dekanlık: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığını,

e) Eğitim-öğretim koordinatörlüğü: Eğitim-öğretimin planlanması ve yürütülmesi faaliyetlerine katkıda bulunan eğitim koordinatörlerinden oluşan komisyonu,

f) Eğitim-öğretim yılı: Eğitim-öğretimin başlamasından bütünleme sınavlarının sonuna kadar devam eden süreyi,

g) Fakülte: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

ğ) GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını,

h) Eğitim Koordinatörü: Eğitim-öğretimle ilişkili görevleri yürüten öğretim üyesini,

ı) Rektör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini,

k) Üniversite Yönetim Kurulu: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

l) Yönetim Kurulu: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Kabul

Kayıt işlemleri

MADDE 5 – (1) Fakülteye kayıt yaptırabilmek için aşağıdaki şartlarından biri aranır:

a) Lisans öğretim programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilmek,

b) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yerleştirilmek.

(2) Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazananlar, kayıt tarihleri arasında e-Devlet üzerinden veya kayıt bürolarına bizzat başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. E-Devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrenciler Rektörlük tarafından belirlenen tarihler arasında Fakültenin öğrenci işleri bürolarına bizzat başvurarak istenen belgeleri teslim etmek zorundadırlar. Noter aracılığıyla tayin edilen vekil tarafından da kayıt yaptırılabilir. Kayıt için istenen belgeler Üniversite tarafından ilan edilir.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin kesin kayıtları Üniversitenin belirlediği kayıt tarihlerinde ilgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak Senato tarafından hazırlanan ilkeler çerçevesinde yapılır.

(4) Eksik belgeyle ve posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz.

(5) Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(6) Öğrenci kesin kayıt sırasında tebligat adresi ve diğer iletişim bilgilerini bildirmek zorundadır.

(7) Aynı düzeyde başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olanların kayıt işlemleri yapılmaz.

(8) Kesin kayıt yaptıran öğrencinin belge ve bilgilerinin doğru olmadığının anlaşılması hâlinde, hangi yarıyılda olduğuna bakılmadan Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu öğrenci Üniversiteden ayrılmışsa kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir ve hakkında yasal işlem başlatılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 6 – (1) Öğrencilerden 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri hükümleri gereğince o yıl için belirlenen katkı payı/öğrenim ücreti alınır.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler, Senato tarafından belirlenen miktarda katkı payı/öğrenim ücreti öderler.

(3) Kayıt dondurulan yarıyıl/yıl için katkı payı/öğrenim ücreti ödenmez.

Eğitim koordinatörü

MADDE 7 – (1) Her sınıf için bir öğretim üyesi eğitim koordinatörü olarak görevlendirilir. Koordinatörler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla dekan yardımcılarından birisi Eğitim Koordinatörlüğü Başkanlığı görevini yürütür. Koordinatörlerin görevleri Dekanlık tarafından hazırlanacak olan uygulama esasları ile düzenlenir.

Kayıt yenileme

MADDE 8 – (1) Öğrencilerin ders alabilmeleri için akademik takvimde belirtilen süre içerisinde her yıl kayıt yenilemeleri zorunludur.

(2) Katkı payı/öğrenim ücretini ödeyen ve ders alma işlemini danışman onayı ile elektronik ortamda tamamlayan öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılır. Öğrenciler, ders kayıtları ile ilgili değişiklik taleplerini ve itirazlarını ders ekle/çıkar süresi içerisinde ilgili birimlere yaparlar. Süresi içerisinde başvuru yapmayan öğrencilerin elektronik ortamda tamamlanan ders kayıtları geçerlidir.

(3) Belirtilen sürelerde katkı payını veya öğrenim ücretini yatırmayan öğrenci o yılda ders kaydı yaptıramaz.

(4) Ders kaydı yaptırmayan öğrenci derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(5) Süresi içerisinde ders kayıtlarını yaptırmayanlardan geçerli mazereti olan öğrencilerin ders kayıtlarının yapılıp yapılmamasına, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla Yönetim Kurulu karar verir.

(6) Eğitim-öğretimin ilk üç haftasından sonra Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen ders kayıtlarında; öğrenci, devam şartı aranan kayıtlandığı derslerden devamsızlıktan kalmış sayılır.

(7) Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Ders kayıt işlemlerinin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı yapıldığı tespit edildiği takdirde Yönetim Kurulu kararı ile ders kaydı tamamen ya da kısmen iptal edilebilir.

(8) Azami süreler içinde katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim

Akademik takvim

MADDE 9 – (1) Fakültenin eğitim-öğretime başlangıç ve bitiş tarihi, sınav ve staj program tarihleri, katkı payı/öğrenim ücreti yatırma ve kayıt yenileme tarihleri ile benzeri konular akademik takvimde belirtilir. Üniversitenin bir sonraki eğitim ve öğretim yılına ait akademik takvimi, en geç mayıs ayı içinde Fakültenin önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Eğitim-öğretim

MADDE 10 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi beş yıl olup eğitim-öğretim yıl esasına göre düzenlenir. Ancak bazı dersler özellikleri itibarıyla yarıyıllıktır. Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl on dört haftadan az olamaz.

(2) Eğitim-öğretim süresinin ilk iki yılında temel diş hekimliği bilimleri eğitimi, son üç yılında ise klinik diş hekimliği bilimleri eğitimi verilir. Eğitim-Öğretim süresinin tümünü tamamlayanlar yüksek lisans yapmış sayılır ve diş hekimi diploması verilir. Diploma verilmeden önce diş hekimliği yemini yaptırılır.

Eğitim-öğretim süreleri ve öğrencilik hakkı

MADDE 11 – (1) Öğrenciler, ilk kayıt sonrası derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami sekiz yıl içerisinde Fakülteyi tamamlamak zorundadırlar.

(2) Azami süre sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl/iki yıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.

(3) Azami süre sonunda, izledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde GANO'ları 2,00'dan düşük olduğu için ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem/sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda yer alan durumlarda, uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak, toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

(5) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için ilişiği kesilen öğrenciler için birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için ara sınıflarda sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde kayıtlı oldukları fakültelerin her eğitim-öğretim yılı başında açacakları sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

(7) Azami süreler içerisinde mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 44 ve 46 ncı maddelerinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda olan öğrenciler ders ve sınavlara katılabilir fakat öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.

Ders kredisi ve ders süresi

MADDE 12 – (1) Öğretim planlarında yer alan derslerin kredi toplamı, her bir yarıyılda otuz kredidir.

(2) Bir ders saatinin süresi elli dakikadır.

Öğretim planları ve dersler

MADDE 13 – (1) Öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının, kredilerinin ve haftalık ders saatlerinin gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır.

(2) Öğretim programı; teorik dersler, pratik uygulamalar, laboratuvarlar, gözlemci öğrencilik, klinik çalışmaları, staj ve seminer, tez, proje ve benzeri diğer etkinlikleri kapsar.

(3) Fakültenin öğretim planlarına göre Eğitim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan haftalık ders dağılım çizelgesi her yarıyılın ders kayıt haftasından önce öğrencilere duyurulur.

(4) Dersler, içerikleri ve dersleri yürütecek öğretim elemanları; anabilim dalı kurullarınca değerlendirilerek belirlenir ve öğretim yarıyılının başlama tarihinden en geç iki hafta önce kurulda karara bağlanmak üzere Dekanlığa bildirilir.

Zorunlu ve seçmeli dersler

MADDE 14 – (1) Dersler; zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki türlüdür. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri, seçmeli dersler ise öğrencinin önerilen dersler içerisinden seçerek alabileceği dersleri ifade eder.

(2) Seçmeli dersler anabilim dalının önerisi ve kurulun onayı ile açılır ve aynı usulle kaldırılır. Yönetim Kurulu, her bir seçmeli derse kaydolacak öğrenci sayısına alt ve üst sınır getirebilir.

(3) Seçmeli dersler, mesleki formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, ortak açılan veya diğer öğretim planlarında yer alan genel kültür ya da değişik ilgi alanlarındaki derslerden de oluşabilir.

Ortak zorunlu dersler

MADDE 15 – (1) Ortak zorunlu dersler 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil derslerinden oluşur. Bu dersler haftada en az iki ders saati olmak üzere iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır.

Zorunlu uygulamalar

MADDE 16 – (1) Diş hekimliği klinik dersleri ile ilgili uygulamalar; 3 üncü sınıfta gözlemci öğrencilik, 4 üncü sınıfta klinik uygulama ve 5 inci sınıfta staj uygulamaları tarzında yapılır. Gözlemci öğrenciler ilgili anabilim dallarının kliniklerinde ve/veya laboratuvarlarında dönüşümlü olarak pratik yaparlar. Bu öğrencilerin zorunlu olarak yapmaları gereken uygulamalar, ilgili anabilim dallarınca belirlenir.

Sonraki eğitim yılına ait klinik çalışmaları

MADDE 17 – (1) Meslek derslerinde başarılı olan 3 üncü ve 4 üncü sınıf öğrencileri, başarılı oldukları derslerin bir sonraki eğitim yılına ait klinik çalışmalarının 1/3’ünü dersleri başardıkları yılı takip eden yaz tatilinde yapabilirler. Bu programın açılıp açılmayacağına ilgili anabilim dalı başkanlığınca karar verilir ve Dekanlık onayı ile ilan edilir. Bu programa katılan öğrenci iki haftadan az çalışamaz. İki haftadan az çalıştığı takdirde öğrencilerin yaptığı bu klinik çalışmalar dikkate alınmaz.

Staj eğitimi

MADDE 18 – (1) 4 üncü sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler, 5 inci sınıf programında yer alan derslerin yanı sıra aşağıdaki isimleri yazılı stajları başarı ile tamamlamak zorundadırlar:

Stajlar                                                          Staj süresi

a) Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi                   24 iş günü

b) Ağız, Diş ve Çene Radyoloji                  24 iş günü

c) Diş Hastalıkları ve Tedavisi                    24 iş günü

ç) Endodonti                                               24 iş günü

d) Ortodonti                                                24 iş günü

e) Pedodonti                                                24 iş günü

f) Periodontoloji                                          24 iş günü

g) Protetik Diş Tedavisi.                             48 iş günü

(2) Stajlar, eğitim-öğretim yılı başında Eğitim Koordinatörlüğünce belirlenir. Staj, akademik takvimde belirtilen süreler boyunca kesintisiz devam eder.

Ders muafiyetleri ve intibak

MADDE 19 – (1) ÖSYM tarafından yapılan sınavla fakülteye kayıt hakkı kazananlar ile yatay geçiş yapan öğrencilerin daha önce devam ettikleri ve başarılı oldukları derslerden muaf tutulabilmeleri için Fakülteye muafiyet istedikleri derslerin isimlerini, ders içeriklerini ve onaylı not döküm belgesinin aslını bir dilekçe ekinde sunmaları gerekir. Muafiyet talepleri, öğrencinin kesin kayıt başvurusu veya ilk ders kaydı ile birlikte yapılır. E-Devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet talepleri, kayıt evraklarının teslim edileceği süre içerisinde yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, daha önce alınan derslerden hangilerinin muaf tutulacağına program amaçları ve yeterlilikleri doğrultusunda dersin içeriği ve kredisini dikkate alarak karar verir. Dersin muaf sayılması için dersin adının, kredisinin ve içeriğinin bire bir örtüşmesi gerekmez. Muaf olunan derslerin kredileri toplamına ve yıl/yarıyılına bakılarak Yönetim Kurulu öğrencinin hangi yıl/yarıyıla intibak ettirileceğine karar verir.

(3) Öğrenciler, muafiyet talebinde bulundukları derslere muafiyet istekleri sonuçlanıncaya kadar devam eder. Muafiyet istekleri Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve sonuç öğrenciye yazı ile bildirilir. Muafiyet işlemlerine ilişkin itirazlar, sonucun öğrenciye tebliğinden itibaren beş iş günü içerisinde yapılır.

(4) Muafiyeti kabul edilen dersin/derslerin başarı notu harf notu olarak, harf notu bulunmayanlar Üniversite not dönüşüm tablosuna uygun olarak harf notuna dönüştürülerek işlenir. Öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü üniversiteden almış olduğu not döküm belgesinde; muaf olarak işlenmiş dersler ise yine muaf olarak işlenir.

(5) Üniversite öğrenimine devam ederken ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) 50 veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından eş değer puan alan öğrenciler, ortak zorunlu ders statüsündeki yabancı dil ve/veya mesleki yabancı dil statüsündeki dersler için başarılı olduğu sınavı takip eden dönemin ders kayıt süresi içinde müracaat etmesi halinde fakülte yönetim kurulu kararı ile ilgili dersten/derslerden muaf olabilirler.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 20 – (1) Öğrenciler teorik derslerin, pratik/uygulamaların, stajların ve laboratuvar çalışmalarının en az %80'ine devam etmek zorundadır. Derslere devam zorunluluğunu yerine getirmemiş öğrenci sınavlara giremez. Girmiş olsa dahi notu iptal edilir. Öğrencinin devamsızlığının hesaplanmasında sağlık raporu dâhil mazereti dikkate alınmaz. Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi, yarıyıl/yılın son haftası içinde ilan edilir.

(2) Bir dersin yarıyıl veya yıl sonu sınavına girebilmek için;

a) Teorik, pratik/uygulama, staj ve laboratuvarların % 80'ine katılmak,

b) Pratik uygulamaları başarıyla tamamlamak,

gerekir.

(3) Derslere devam zorunluluğunu yerine getirmemiş ve pratik uygulamalarda başarısız olan öğrenci, o dersi tekrar eder. Ders devamını alıp pratik uygulamalarda başarılı olan ancak yarıyıl sonu, yıl sonu ve bütünleme sınavlarında başarısız olan öğrenci ders kaydı yaptırmak şartıyla istediği takdirde derslere devam etmeksizin daha önce almış olduğu ara sınav notlarıyla o dersin yıl sonu ve bütünleme sınavlarına katılabilir veya dersi tekrar edebilir.

(4) 3 üncü sınıf gözlemci öğrencileri ile 4 üncü sınıftaki öğrencilerden laboratuvar, pratik ve klinik çalışmalarının en çok %25'ini klinik uygulama süresi içerisinde tamamlayamadığı için yıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere eğitim-öğretim dönemi dışında telafi hakkı tanınır. Anabilim dallarının bu öğrencilere telafi programı açması zorunludur. Telafi programının süresi en az on iş günüdür. Bir öğrenciye en fazla üç dersin laboratuvar, pratik ve klinik çalışmalarından telafi hakkı verilir. Öğrenci, tamamlayamadığı klinik çalışmalarını % 50 fazlasıyla yapmak zorundadır. Telafi çalışmalarının programı, ilgili anabilim dallarının önerileri alınarak Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve programın başlama tarihinden bir hafta önce ilan edilir. Bu öğrenciler telafi programını başarıyla tamamlamaları halinde o dersin bütünleme sınavına girerler.

Ders alma ve ders bırakma

MADDE 21 – (1) Fakültede sınıf geçme sistemi uygulanır. Ortak zorunlu dersler hariç, birden fazla dersten başarısız olan öğrenciler bir üst sınıfa geçemezler.

(2) Tek dersten başarısız olarak bir üst sınıfa geçebilmek için; o dersin devam şartlarını yerine getirmiş, pratik uygulamaları ve pratik sınavlarını başarı ile tamamlamak gerekir.

(3) Pratik uygulamalardan başarılı olup, teorik sınavda başarısız olan öğrencinin bir üst sınıfa borçlu olarak devamı sağlanır. Başarısız olduğu dersten devam mecburiyeti aranmaz, daha önce almış olduğu ara sınav notlarıyla yıl sonu/bütünleme sınavlarına girebilecekleri gibi, Eğitim Koordinatörlüğünün belirleyeceği tarihler arasında dilekçe ile başvurmaları halinde başarı notunun hesaplanmasında, bu alınan notlar geçerli olmak üzere yalnızca derslerin teorik ara sınav/larına da girebilirler. Bu sınavlar sonucunda başarısız olduğu takdirde bir sonraki sınıfa devam alamazlar. Sadece bu dersin sınavlarına girerler.

(4) Fakülte ders programında mezuniyet için AKTS değeri 300’dür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar

Sınavlar ve süreleri

MADDE 22 – (1) Sınavlar kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı, staj sonu sınavı, muafiyet sınavı ve azami süre sonu ek sınavlarından oluşur.

(2) Bu sınavlar yazılı, sözlü veya klinik veya pratik uygulamalar şeklinde yapılabilir. Sınavlar ilgili anabilim dalı öğretim üyesi/üyeleri tarafından yapılır.

(3) Bir derse ait ham notun hesaplanmasında; ara sınavların ortalamasının etkisi %40, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi %60’tır. Bütünleme sınavına giren öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl/yıl sonu sınavlarındaki değerlendirme esasları uygulanır.

(4) Her türlü sınav ve etkinlik 100 puan üzerinden değerlendirilir. 0,5 ve üzerindeki kesirli puanlar bir üst tam puana tamamlanır.

(5) Yarıyıl/yıl sonu/bütünleme ve staj sonu sınav süreleri en az iki ders saati, ara sınav süresi ise en az bir ders saatidir. Kısa süreli sınavlar ile çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı gibi yapılan sınavlarda, sınav süresi ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. Ancak, bu şekilde yapılan sınavların süreleri, kısa süreli sınavlar hariç, bir ders saatinden az olamaz.

(6) Ortak zorunlu derslerin her biri için en az iki ara sınav ve yıl sonu/bütünleme sınavı yapılır.

(7) Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır puan almış sayılır. Ayrıca, öğrencilerin, puanlamaya tabi tutulan pratik uygulama, ödev ve seminer gibi yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden yapmadıkları veya katılmadıkları da aynı şekilde değerlendirilir.

(8) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Kısa süreli sınav: Yarıyıl/yıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde yapılan yirmi dakikayı geçmeyen kısa süreli sınavlardır. Fakültede vize sınavlarının dışında kısa sınavların vize ile beraber değerlendirilebilmesi için bu kısa sınavlarda her dönem için en az 3 kısa sınavın ortalaması bir vize yerine geçebilir.

b) Ara sınav: İlgili eğitim ve öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır. Her ders için yarıyılda en az bir, yılda ise en az iki ara sınavı yapılır. Sınav süresi en az bir ders saatidir. Ayrıca bir ders içindeki projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar ve pratik uygulamalar yarıyıl/yıl içi değerlendirmeleri ara sınav notu yerine geçebilir. Yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanlarının ortalaması yarıyıl/yıl sonu sınav döneminden önce ilan edilir. Ara sınavlar için sınav haftası düzenlenir ve sınav haftasında teorik derslere ara verilir. Ara sınav tarihleri Eğitim Koordinatörlüğünce belirlenerek, Dekanlık tarafından ilan edilir.

c) Yarıyıl/yıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl/yıl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınavlara kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak devam şartlarını yerine getiren ve/veya pratik uygulamalarda başarılı olan öğrenciler girebilir.

ç) Staj sonu sınavı: 5 inci sınıf öğrencileri için staj süresinin bitiminde pratik ve teorik olarak iki aşamada yapılan sınavdır.

d) Bütünleme sınavı: Yarıyıl/yıl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınava, sınav şartlarını yerine getirmek kaydıyla, yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girmeyen, bu sınavlara girdiği halde FF harf notu alan öğrenciler girebilir. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl/yıl sonu sınavı notu yerine geçer.

e) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için yarıyıl/yıl sonunda devam ve/veya pratik uygulama şartlarını yerine getirmiş, ancak tek dersten FF alarak başarısız olmuş öğrenciler için bir defaya mahsus olmak üzere, tek derse kaldığı yarıyıl/yıl veya bütünleme sınav dönemi sonunda yapılan sınavdır. Bu sınavdan yararlanmak isteyen öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde Dekanlık kararı ile bu tek dersin sınavına, tek derse kaldığı anlaşılan yarıyıl/yıl, bütünleme sınav dönemi sonunda girerler. Tek ders sınavı hakkı bir kez kullanılır. Tek ders sınavında FF notu alarak başarısız olan öğrenciler, bu derse tekrar devam etmeksizin, akademik takvimde belirtilen güz ve bahar sınav dönemlerinde bu dersin sınavına girebilirler. Tek dersten kalan öğrenciler için başarı notu 100 puan üzerinden 60’tır.

f) Mazeret sınavı: Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınavlara ve bütünleme sınavlarına katılamayan öğrenciler için yapılan sınavlardır. Mazeretleri, Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilere belirlenen tarihlerde sınav hakkı tanınır. Kısa süreli sınavlar ile yıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez. Herhangi bir nedenle mazeret sınavına girmeyen öğrencilere ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

g) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu yabancı dil dersi için öğretim yılı başında açılan sınavlardır. Bu sınavlar, Senato tarafından belirlenecek esaslara göre yapılır.

ğ) Ek sınav: 12 nci maddede belirtilen azami süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler için söz konusu maddede yer alan kapsam ve koşullarda yapılan sınavdır. Bu sınavdan yararlanmak üzere Dekanlığa dilekçe ile başvuran öğrenciler, ek sınav haklarını azami sürelerini tamamladıkları yarıyıl/yılı izleyen sınav dönemleri sonunda, bir sonraki yarıyıl/yıl başlamadan önce Dekanlık tarafından uygun görülen tarihlerde kullanırlar.

(9) Tek ders sınavı dışındaki tüm sınavlarda öğrencilerin başarı notlarının hesaplanmasında yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınır iken, tek ders sınavına giren öğrenciler için başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmaz. Bu sınavlarda alınan not, ham not olarak kabul edilerek, sınavı yapan öğretim üyesi tarafından takdir edilen harf notu verilir.

(10) Staj sonu sınavı stajın son haftası içerisinde yapılır.

(11) Staj sonu sınavına girebilmek için; ilgili anabilim dalınca önceden belirlenen ve Dekanlık tarafından uygun görülen klinik uygulamalarını staj süresi içinde başarı ile tamamlamak, klinik uygulamaların %80’ine devam etmiş olmak ve anabilim dalının belirlediği konuda seminer vermiş olmak gerekir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci stajını tekrar eder. Şartları yerine getiren öğrenci pratik staj sınavına alınır.

(12) Pratik staj sınavı sadece hasta başı pratik staj sınavı, pratik ile beraber sözlü sınav şeklinde veya sadece sözlü sınav şeklinde de yapılabilir. Pratik staj sınavlarında değerlendirme başarılı veya başarısız şeklinde yapılır. Başarısız olan öğrenci stajı tekrar eder.

(13) Pratik staj sınavında başarılı olan öğrenci teorik staj sınava girer. Teorik staj sınavında başarılı olamayan öğrenciye, pratik staj sınavındaki başarısı saklı kalmak üzere bütünleme staj sınav hakkı tanınır.

(14) 5 inci sınıfta staj tekrarına kalan öğrenciler, bulunduğu öğretim yılı temmuz ayından itibaren yeni eğitim-öğretim yılı başlayana kadar, Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında ve Eğitim Koordinatörlüğü belirlenecek olan programa göre başarısız oldukları stajları tekrar alabilirler. Stajlar bu dönemde bir kez tekrar edilebilir. Başarısız olanlar takip eden eğitim-öğretim yılında başarısız oldukları stajları tekrar etmek zorunda kalırlar.

(15) Staj tekrarı yapan öğrenci, staj sonu teorik sınavında başarılı olamadığı takdirde o stajın bütünleme hakkını bir defa olmak üzere daha sonraki staj sonlarında açılacak teorik sınavlarda veya bütünleme dönemlerinde açılacak sınavda kullanabilir.

(16) Her staj bir eğitim-öğretim yılında en çok iki kez tekrar edilebilir.

(17) Staj sonu sınavlarında geçme notu 100 puan üzerinden 60’tır. Bu sınavlarda alınan not ham not olarak kabul edilerek, sınavı yapan öğretim üyesi tarafından harfli nota çevrilir. 60’ın altındaki not FF olarak değerlendirilir.

(18) Bütünleme sınavları sonunda diğer bütün derslerden ve stajlardan başarılı olup tek stajdan başarısız olan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir. Tek stajdan kalan öğrenciler için başarı notu 100 puan üzerinden 60’tır.

(19) Sınav ve puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları, bu sınav ve etkinliklerin yapılış tarihinden itibaren en az on gün içinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sisteminde ve/veya ilan panolarında duyurulur.

Sınav programları

MADDE 23 – (1) Sınav programları, kısa süreli sınavlar hariç, Dekanlık tarafından hazırlanır ve sınavlardan en az on beş gün önce ilan edilir. Sınav günleri ve yerleri Dekanlığın bilgisi dışında değiştirilemez.

(2) Millî ve dinî bayramlar dışındaki cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 24 – (1) Puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları, etkinliğin yapılma tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde Dekanlık tarafından ilan edilir. Yarıyıl içinde değerlendirmeye katılan her türlü etkinliğin sonucu, yarıyıl sonu sınavlarının başlama tarihinden önce ilan edilir.

Sınav materyallerinin saklanması

MADDE 25 – (1) İlgili öğretim elemanı yürüttüğü derse ait devam ve başarı notlarının listesini, basılı ve/veya elektronik sınav evrakını ve değerlendirmeye esas olan her türlü materyalin aslı veya fotoğrafını, yarıyıl sonunda ilgili anabilim dalına teslim eder.

(2) Sınav materyallerinin ilgili anabilim dalı tarafından en az iki yıl muhafaza edilmesi gerekir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 26 – (1) Öğrenciler, sınav ve puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin değerlendirme sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde itiraz edebilir. İtiraz bir dilekçe ile Dekanlığa yapılır. İnceleme sonucunda sınav evrakında ilgili öğretim elemanınca hata tespit edilirse, bu hata Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.

Sınav düzeni ve kopya

MADDE 27 – (1) Sınav düzenini bozan, sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, kopya çektiği sonradan anlaşılan ya da kopya çekilmesine yardım eden öğrenciye, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Ayrıca, bu eylemlerden birini gerçekleştirdiği iddiası ile hakkında işlem yapılan öğrenci o sınavdan sıfır almış sayılır. Soruşturma neticesinde cezai işlemin gerekmediği hallerde öğrencinin notu Yönetim Kurulu kararı ile yeniden düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başarının Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 28 – (1) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında Mutlak Değerlendirme Sistemi uygulanır. Fakültede yarıyıl sonu/yıl sonu, bütünleme, staj ve tek ders sınavlarında geçme baraj notu 60 puandır. Bu puan staj ve tek ders hariç ara sınavlar katkısı ile yarıyıl sonu veya yıl sonu sınav katkısının toplamıdır. Ara sınav puan ortalaması, ara sınavlardan alınan puanlar toplamının yapılan ara sınav sayısına bölünmesiyle elde edilir. Ara sınav puan ortalamalarının geçme puanına katkısı %40, yarıyıl veya yıl sonu puanının geçme puanına katkısı ise %60’tır. Ara sınav puan ortalamasında bulunan kesirli sayı tam sayıya çevrilmeden %40’ı alınır. Fakültede yarıyıl sonu/yıl sonu, bütünleme, staj ve tek ders sınavlarından 60 puan alınması zorunludur.

(2) Bütünlemeye kalmış öğrencilerin geçme puanının hesaplanmasında yarıyıl/yıl sonu sınavlarındaki değerlendirme esasları uygulanır.

(3) Öğrencilerin mezuniyet dereceleri, GANO’ya göre belirlenir. GANO hesabında her dersin başarı katsayısı ilgili dersin kredi saati ile çarpılır. Elde edilen çarpımlar toplamı, toplam kredi saatine bölünür. Bölme sonucu virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılarak verilir. Her eğitim-öğretim yılı sonunda mezun olan öğrenciler arasındaki başarı sıralamasında başarısızlık nedeniyle yıl kaybı olan öğrenciler dikkate alınmaz.

(4) Harfle ilan edilen başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

Sözel                 Harf Notu        Puan Aralığı        Ağırlık Katsayısı

Pekiyi               AA                  90-100                 4,00

İyi-Pekiyi          BA                  80-89                   3,50

İyi                     BB                   75-79                   3,00

Orta-İyi             CB                   65-74                   2,50

Orta                  CC                   60-64                   2,00

Başarısız           FF                   0-59                     0,00

Muaf                 M                                                

Geçer                G                                                

Devamsız          DZ                                              

(5) Dördüncü fıkradaki notlara ilişkin diğer esaslar şunlardır:

a) AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) FF notu ise başarısız öğrenciye verilir. FF notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak, devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır.

c) Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, GANO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

ç) M notu, muaf olunan dersler için kullanılır ve GANO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

d) G notu, başarılı olarak değerlendirilen ve GANO’ya katılmayan çalışmalarda kullanılır.

e) Ortak zorunlu dersler için başarı notu, ara sınav notunun %40’ı, yıl sonu ve/veya bütünleme notunun %60’ı alınarak belirlenir. Bu dersler için başarı baraj notu, 100 üzerinden en az 50’dir. 50 ve üzeri notlar G harf notu olarak değerlendirilir.

f) DZ notu, GANO hesabında FF notu işlemi görür. DZ ile değerlendirilen ders verildiği ilk yarıyılda tekrar alınır.

g) Mezuniyet öncesi yarıyıllarda/yıllarda ise, GANO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir.

Genel ağırlıklı not ortalaması

MADDE 29 – (1) GANO, öğrencinin öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredisinin, 29 uncu maddede belirtilen başarı notunun ağırlık katsayısı ile çarpılarak tamamının toplanmasından elde edilen sayının, toplam krediye bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu elde edilen sayı, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

Başarı sıralaması

MADDE 30 – (1) Öğrencilerle ilgili yapılacak olan başarı sıralamaları güz veya bahar yarıyılı sonu itibariyle hesaplanan GANO’ya göre belirlenir.

(2) Öğrencilerin başarı sıralamasına katılabilmesi için bulundukları yarıyıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış ve başarmış olmaları gerekir.

Onur ve yüksek onur öğrencisi

MADDE 31 – (1) Bulundukları yıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden, GANO’su 3,00-3,49 arasında olanlar onur öğrencisi; 3,50-4,00 arasında olanlar yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonunda Dekanlık tarafından ilan edilir.

(2) Disiplin cezası almış olan öğrenciler onur veya yüksek onur öğrencisi olamazlar.

Başarısızlık durumu

MADDE 32 – (1) Fakültede sınıf geçme sistemi uygulanır. Ortak zorunlu dersler hariç, birden fazla dersten başarısız olan öğrenciler bir üst sınıfa geçemezler.

(2) Başarısız duruma düşen öğrenciler, değişim programları ile burslara aday gösterilemezler.

ALTINCI BÖLÜM

Değişim Programları ve Geçişler

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi

MADDE 33 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere iki yarıyıl süre ile öğrenci gönderilebilir.

(2) Birinci sınıfta okuyan öğrenciler, değişim programlarından yararlanamaz.

(3) Uluslararası ve ulusal öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı derslerin notları Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülerek not döküm belgesine işlenir.

(4) Değişim programları ile ilgili uygulamalar Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

Yatay geçişler ve çift anadal/yan dal programı

MADDE 34 – (1) Üniversitenin fakültelerine yapılacak geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Kayıt Silme ve Sildirme, Mazeretler, Kayıt Dondurma, İzinler,

Tebligat ve Duyuru

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 35 – (1) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olanların kaydı silinir.

(2) Öğrenciler kendi isteğiyle kaydını sildirebilir. Bu şekilde ayrılan öğrencinin geri dönüş isteği kabul edilmez.

(3) Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(4) Kaydı silinen öğrenciye kayıt esnasında verdiği lise/lise dengi diploması, arkasına şerh düşülerek geri verilir.

Mazeretler

MADDE 36 – (1) Aşağıda belirtilen mazeretleri belgelendiren öğrencinin durumu Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Öğrencinin, mazeretinin bitiş tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak başvurması gerekir. Bu süre içerisinde başvuru yapmayanların mazeretleri kabul edilmez.

a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından aldığı raporla belgelenmiş olan sağlıkla ilgili mazeretleri,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla tabii afetler ve diğer nedenlerle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenime devam edemeyeceğini belgelendirmesi,

d) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibariyle öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet hâli,

e) Öğrencinin hangi sıfatta bulunursa bulunsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

f) Öğrencinin tutukluluk hâli,

g) Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hâller.

(2) Kayıt dondurma dışında, yönetim kurulunca kabul edilen mazeretli süreler devamsızlıktan sayılır.

Kayıt dondurma

MADDE 37 – (1) Kayıt dondurma öğrencinin başvurusu üzerine Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

(2) Kayıt dondurmak için 37 nci maddede tanımlanan mazeretler geçerlidir.

(3) Başvurular, yarıyılın ilk on iş günü içerisinde yapılır. Sağlık nedeni ile yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır.

(4) Haklı ve geçerli nedenler ile eğitim-öğretim süresince en az bir yarıyıl en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir. Ancak, askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında kayıt dondurma bu hallerin süresi kadardır.

(5) Sağlık nedeniyle yapılan kayıt dondurma işlemi azami iki yıldır. Bu süreyi aşan durumlarda yeniden sağlık kurulu raporu alınması gerekir.

(6) Kayıt dondurma başvurusu için sunulacak belgelerin son altı ay içerisinde alınmış olması gerekir.

(7) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.

İzin

MADDE 38 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrenciye izin verilebilir:

a) Eğitim-öğretimine veya mesleki gelişimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkânların doğması hâlinde, Fakülteye dilekçeyle başvuran öğrenciye, Yönetim Kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile en çok iki yarıyıl izin verilebilir. Öğrencinin izinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

b) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi gereğince; uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılacak öğrenciler, bağlı oldukları kurumlarınca organizasyonun devamı süresince izinli ve mazeretli sayılırlar. Bunların özlük hakları kurumlarınca saklı tutulur. Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.

c) Üniversite adına sosyal, kültürel, sportif ve benzeri faaliyetlere Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile katılacak olan öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar.

Tebligat ve duyuru

MADDE 39 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin kendisine elden veya Üniversiteye bildirdiği adrese iadeli taahhütlü olarak yapılır.

(2) Üniversiteye bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu ilgili birimlerine bildirmemiş veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrencilerin Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi hâlinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

(3) Öğrencileri ilgilendiren duyurular, fakültenin ilan panolarında veya fakültenin/Üniversitenin internet sayfalarında ilan edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma ve Diploma Eki

Mezuniyet tarihi

MADDE 40 – (1) Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavın yapıldığı tarihtir. Ancak, bu tarihe kadar staj ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, tamamladıkları bu çalışmalarının kabul edildiği tarihte mezun olurlar.

Diploma ve diploma eki verilme koşulları

MADDE 41 – (1) Fakülte öğretim programında almak zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlayan ve GANO’su en az 2,00 olan öğrencilere Üniversite tarafından belirlenen esaslara göre diş hekimliği lisans diploması verilir.

(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

(3) Fakültenin en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden ve pratik/laboratuvar çalışmalarından başarılı olan öğrenciye, isteği hâlinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvuru herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Ön lisans diploması alanların Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(4) Diploma eki, akademik ve mesleki yeterliliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir. Diploma eki, diploma yerine kullanılamaz.

(5) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, Fakültece hazırlanıp Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca onaylanan diploma eki verilir. Bu belgede, öğrencinin öğrenim süresince almış olduğu bütün derslerin adları ve kredileri ile standart diploma eki bilgileri yer alır.

(6) Geçici mezuniyet belgesi, diploma ve diploma eki öğrencinin şahsına veya noter vekâletnamesi ile tayin edilen vekiline verilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 42 – (1) Öğrenciler ilgili mevzuat esaslarına uygun giyinmek, ayrıca eğitimin özelliği olarak laboratuvar ve kliniklerde diş hekimliğine uygun kıyafetler giymek, yakalarında isim ve sınıflarını gösteren tanıtma kartları takmak zorundadır.

(2) Öğrenci Fakülte tarafından kendilerine sağlanan her türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakımı ve korunmasından sorumludur. Öğrencinin hatalı kullanımından doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde, ilgili öğrenci ya da öğrencilerden tazmin edilir.

Engelli öğrenciler

MADDE 43 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu, engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile belgelenmiş olan engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkili ve sorumludur.

(2) Sonradan kazanılan engeller sebebiyle engelli konumuna düşmüş öğrencilerin engel durumları göz önünde bulundurularak mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca özel eğitim-öğretim programı ve sınav yöntemleri uygulanabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 11/9/2016 tarihli ve 29828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile Senato, ilgili mevzuat hükümleri ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü yürütür.