25 Haziran 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30459

YÖNETMELİK

Aksaray Üniversitesinden:

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aksaray Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Aksaray Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve işleyişine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma: Bilimsel bilgi elde etmek amacı ile deney hayvanları üzerinde yapılacak her türlü çalışmayı,

b) Araştırmacı: Bilimsel araştırma, kontrol, test ya da eğitim amacıyla denemenin fiilen uygulanmasından sorumlu olan, deney hayvanları üzerinde uygulama yapma yetkisine ve deney hayvanları kullanım sertifikasına sahip olan kişiyi,

c) Deney hayvanı: Merkezdeki bilimsel araştırma, eğitim, deney, kontrol ve test amacıyla kullanılan her türlü omurgalı hayvanı,

ç) Merkez (ASÜ-DEHAM): Aksaray Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Aksaray Üniversitesi Rektörünü,

f) Sorumlu Veteriner Hekim: Merkez Müdürü tarafından belirlenen veteriner hekimi,

g) Uygulama: Deney hayvanları üzerinde yapılacak eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel girişimleri,

ğ) Üniversite: Aksaray Üniversitesini,

h) Veteriner hekim: Merkezde görevli veteriner hekimi,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; deney hayvanları kullanılarak gerçekleştirilecek deneysel araştırmaların, sağlıklı bir şekilde ve etik kurallar çerçevesinde yürütülmesi için, gerekli alt yapının oluşturulması, uluslararası standartlarda deney hayvanı üretiminin ve bakımının yapılması, deneysel araştırmalar için temel laboratuvar gereksinimleri ve teknik koşulların sağlanmasıdır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Deney hayvanlarının kullanıldığı her türlü bilimsel, teknik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek, bunlardan resmi ve özel kuruluşlar ile diğer ilgililerin yararlanmasını sağlamak, bu kuruluşların talebi üzerine kendi alanına giren konularda danışmanlık hizmeti vermek,

b) Merkezde yürütülecek tüm çalışmalarda deney hayvanlarına, 15/2/2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu veya Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulunun onayını aramak, uluslararası standartlara uygun üretim, bakım ve yaşam alanları sağlamak,

c) Uygulamalar için gereken deney hayvanı, araştırma ortamı ve ekipman desteği sağlamak,

ç) İlgili araştırmalar ve uygulamalar için ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

d) Deney hayvanı kullanımı ve bakımını evrensel etik ilkeler çerçevesinde yürütmek,

e) Üniversitede deney hayvanları üzerinde araştırma ve uygulama yapacak elemanların yetişmesini teşvik etmek, bu kişileri desteklemek, bu alanda yapılacak araştırmalarda gerekli koordinasyonu sağlamak,

f) Deneysel uygulamalarla ilgili eğitim ve öğrenim olanaklarını sağlamak, deney hayvanları üzerinde araştırma yapabilme yetkinliğini kazandırmak amacıyla seminer, kurs ve konferanslara gerekli altyapıyı hazırlamak,

g) Deney hayvanları üzerinde gerçekleştirilen deneylerden elde edilen verilerin bilim dünyasıyla paylaşılmasını teşvik etmek ve desteklemek,

ğ) Merkezin amacına ve ilgili mevzuata uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Müdür yardımcıları,

c) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite bünyesinde görev yapan, Merkezin faaliyet kapsamına giren alanlarda görevli bulunan öğretim üyeleri arasından üç yıllık bir süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür seçiminde hayvan deneyleri konusunda deneyimli öğretim üyeleri öncelikli tercih edilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün olmadığı hallerde müdür yardımcısı, müdür yardımcısı da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Müdürün yerine vekâlet eder.

(3) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmadığı durumlarda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumlu olup, görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez faaliyetlerinin Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezde çalışan personelin görev dağılımını ve çalışma esaslarını belirlemek ve denetlemek.

d) Merkezde yürütülen çalışmaların Merkezin işleyiş kurallarına, deney hayvanlarında yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek, denetlemek ve çalışanları bu konuda yönlendirmek.

e) Merkezde yürütülmesi planlanan projeleri, Merkezin olanakları açısından değerlendirmek ve onay vermek.

f) Merkezin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak.

g) Deney hayvanlarının sağlıklı olarak yetiştirilmeleri, bakılmaları ve uygun şekilde kullanılmalarını sağlamak.

ğ) Başka üniversiteler ile özel ve tüzel kişilerin hayvan satın alma isteklerini incelemek ve Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak.

h) Araştırmacıların Merkez imkânlarından yararlanabilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak.

ı) Merkezin eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri hakkında yıllık faaliyet raporu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.

i) Merkezde çalışan veteriner hekimler ve teknik personelin görev paylaşımını ve çalışma düzenini belirlemek ve denetlemek.

j) Merkezde çalışan personele yönelik hizmet içi eğitimler düzenlemek, araştırmacıların hizmetine sunulan Merkez olanaklarının, başvuru sırası dikkate alınarak, eşit şekilde kullanılabilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak.

k) Deney hayvanları araştırma ünitesine gelen veya üretilen, satılan, deneyde kullanılan, karantinada tutulan, ölen-nakledilen hayvanların; türü, ırkı, cinsi, geliş, doğum, ölüm, satış, nakil tarihleri, uygulanan işlemler, satın almak veya kullanmak amacı ile başvuran şahsın isim ve adresi ile hayvanların akıbetlerinin kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

l) Denetim defterini muhafaza etmek, istenildiği takdirde bilgi ve belgeleri yetkililere göstermek.

m) Merkezin çalışma plan ve programı ile acil eylem planını hazırlamak.

n) Merkezin her türlü ihtiyacının belirlenmesi ve bunların karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak.

o) Deneyler sonucunda ortaya çıkan, çevre ve sağlığa zararlı olan tüm tıbbi ve biyolojik atıkların imhasının sağlanması için gerekli girişimlerde bulunmak ve tedbir almak.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin ilgili alanlarında tam gün çalışan, aylıklı görev yapan öğretim elemanları arasından en fazla iki öğretim elemanı müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilir. Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile müdür yardımcılarının yerine yenileri görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Birimin tüm sevk ve idaresinde Müdüre birinci derecede yardımcı olmak,

b) Müdürün vekil bıraktığı zamanlarda Müdürün görev ve yetkisini kullanmak,

c) Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olmak,

ç) Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, sorumlu veteriner hekim ve Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üye seçiminde hayvan deneyleri konusunda deneyimli öğretim üyeleri öncelikli tercih edilir. Üyelik süresi üç yıldır. Süresi dolmadan boşalan üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre için, Rektör aynı usul ile yeni üye görevlendirir. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin de görevi sona erer.

(2) Yönetim Kurulu, olağan olarak yılda en az iki defa, salt çoğunluk ile toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Geçerli mazereti olmaksızın üç kez üst üste Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği son bulur.

(3) Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını belirlemek, Merkezde uygulanacak olan hayvan deneyleri ile ilgili formları hazırlamak.

b) Merkezin amacına uygun olarak çalışması, gelişmesi ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için gerekli kararları almak, gerektiğinde yürütülen çalışmaları denetlemek.

c) Merkez tarafından sunulan her türlü hizmetin bedelini belirlemek.

ç) Merkezde yürütülecek kurs, seminer ve benzeri faaliyetleri yürütmek.

d) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak.

e) Merkezde üretilecek veya üretimden kaldırılacak hayvan türlerini belirlemek.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını görüşmek ve karara bağlamak.

g) Müdürün belirleyeceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

ğ) Bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi tarafından desteklenen projeler ile yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca desteklenen projelerin Merkezde çalışılmasına imkân ve destek sağlamak.

h) Merkezin kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.

ı) Deney hayvanlarının yetiştirilebileceği gerekli barınma ve beslenme koşullarını oluşturmak, ideal çalışma ortamını sağlamak ve Merkezin personel, araç-gereç, deney hayvanı ve diğer gereksinimlerini belirlemek ve bunların karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak.

i) Her takvim yılının bitimini izleyen ay içinde Merkezin faaliyetlerine ilişkin bir rapor hazırlayarak Müdürün onayı ile Rektöre sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri

MADDE 14 – (1) Merkezde oluşturulacak çalışma birimleri Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

(2) Çalışma birimleri, Müdür ve müdür yardımcıları tarafından hazırlanıp Yönetim Kurulu tarafından onaylanan çalışma kurallarına göre görev yaparlar. Çalışma birimleri Müdür ve müdür yardımcılarının sorumluluğunda faaliyet gösterirler.

(3) Çalışma birimi sorumluları Müdür tarafından belirlenir. Görev süresi biten çalışma birimi sorumluları tekrar seçilebilir veya süresinden önce görevleri sonlandırılabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkeze ilgili birimlerce alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Merkezin Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.