24 Haziran 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30458

YÖNETMELİK

Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/4/2016 tarihli ve 29676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfları için yaz öğretimi Senatonun belirlediği ilkeler doğrultusunda açılabilir.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfında yürütülen İngilizce öğretimi programı için açılacak yaz öğretimi, Rektör onayından sonra akademik takvimde ilan edilir.

(3) Yaz öğretimine katılan yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin, ölçme, değerlendirme ve başarı durumları Senatoca belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Yaz öğretiminde Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Yaz öğretiminde alınan derslerin başarı notu Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) katılır. Yaz öğretiminde başarı notları, transkriptlerde yaz döneminde alındığı belirtilecek şekilde gösterilir.

(3) Yaz döneminde başarı notunu yükseltmek amacıyla alınan derslerde son alınan not geçerlidir.

(4) Yaz öğretimine diğer bir üniversitede öğrenci olduğunu belgeleyerek kaydolan öğrencilere yaz öğretiminde aldıkları derslerin adını, kodunu, ulusal kredisini, AKTS kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.

(5) Kayıtlı olunan programın cari ders planındaki derslerden daha önce Üniversitede alınmış ve devam koşulu sağlanmış ancak cari öğrenim yılı yaz öğreniminde Üniversitede açılmayan derslere karşılık olmak üzere ve eşdeğerliliği ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurullarınca kabul edilmek koşuluyla, bu Yönetmelikte belirlenen ders alma koşulları kapsamında olmak şartıyla, Üniversite dışından başka üniversitelerin yaz okullarından da ders alınabilir. Diğer üniversitelerden alınan derslerin başarı notları, fakülte/yüksekokul yönetim kurullarınca belirlenen öğrencinin kayıtlı olduğu program ders planındaki eşdeğer dersin kodu ve adı ile öğrencinin transkriptine işlenir. Diğer üniversitelerden alınan yaz okulu derslerinin başarı notları en geç devam eden akademik yılın güz dönemi sonuna kadar öğrencinin kayıtlı bulunduğu fakülteye, ilgili üniversitenin orijinal belgesi ibraz edilmek suretiyle bildirilir. Güz dönemi tamamlandıktan sonra getirilen yaz okulu notları dikkate alınmaz ve işlem yapılmaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/4/2016

29676

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

29/3/2017

30022

2-

11/6/2017

30093