24 Haziran 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30458

YÖNETMELİK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/6/2013 tarihli ve 28664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.