24 Haziran 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30458

YÖNETMELİK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU

ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2016 tarihli ve 29783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin adı “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Hazırlık Sınıfında Arapça eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde yürütülen Arapça Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretim programında uygulanacak esaslara ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f), (g), (ğ), (h), (ı), (i) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Dekan: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanını,

g) Dekanlık: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanlığını,

ğ) Fakülte: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini,

h) Hazırlık Sınıfı: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfını,

ı) Rektör/Rektörlük: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,

i) Senato: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) Üniversite tarafından görevlendirilen veya diğer resmi kurumlarca görevlendirilmesi teklif edilen öğrencilerin kayıtlı oldukları derslere devam ve izin durumları, Birim Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve izin verilen öğrenciler, görevli oldukları sürece izinli sayılır. Öğrenciye, anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarının vefatında Birim Yönetim Kurulu kararıyla 7 gün izin verilir. Bunun dışındaki tüm mazeretler ve raporlu olunan süreler devamsızlıktan sayılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası kaldırılmıştır.

“(1) Devamsızlık süresini aşmamak şartıyla öğrencinin haklı ve geçerli mazereti nedeniyle katılmadığı yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarını telafi etmek üzere mazeret sınavları yapılabilir. Öğrencinin sağlık mazeretini sağlık raporu ile diğer mazeretlerini ise belgeleriyle birlikte, mazeretin başlangıcından itibaren üç iş günü içinde Dekanlığa bildirmesi gerekir. Mazeretlerini belgelendirmeyen öğrenciler ilgili sınavdan başarısız kabul edilir. Mazeretleri Birim Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınav tarihleri genel duyuruyla öğrencilere sınav öncesi ilan edilir. Ara sınavlara, yıl sonu genel sınavına ve akademik yılbaşında yapılan Arapça yeterlilik sınavına katılmayan öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilmez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Hazırlık sınıfı yaz öğretimi, Üniversitenin yaz okulu mevzuatına göre yürütülür.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/7/2016

29783

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

5/10/2016

29848

2-

19/4/2018

30396