24 Haziran 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30458

YÖNETMELİK

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden:

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ, ULUSAL

MANYETİK REZONANS UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ulusal Manyetik Rezonans Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ulusal Manyetik Rezonans Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (UMRAM): İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ulusal Manyetik Rezonans Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, manyetik rezonans araştırmaları konusunda ulusal düzeyde yapılan araştırma projelerini teşvik etmek, desteklenmesini ve gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Manyetik rezonans (MR) teknolojilerinin edinilmesi için gereken araştırma faaliyetlerini yapmak,

b) Ülkemizde manyetik rezonans görüntüleme alanında çalışan araştırmacılar için gereken alt yapıyı sağlamak ve destek vermek,

c) Merkezde oluşturulan yeni teknoloji ve bilgilerin yurt içinde katma değer oluşturacak şekilde sanayi ve diğer işbirlikleri ile paylaşılması ve yayılımını sağlamak,

ç) Disiplinler arası projeler üretmek ve hayata geçirmek,

d) Manyetik rezonans görüntüleme teknolojilerinin geliştirilmesi için deneysel faaliyetlerin sürdürülmesi ve MR uyumluluk testlerinin yapılmasını sağlamak,

e) Ulusal çapta manyetik rezonans teknolojilerinin geliştirilmesi için gerekli eğitimleri vermek, yurt dışındaki yenilik ve gelişmeleri takip ederek, ortaklıklar ve iş birlikleri oluşturulması için katkı sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanıyla ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisiyle Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanıyla ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve sekretaryasını yürütmek,

c) Merkeze bağlı personelin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak,

ç) Merkezin ödenek ve personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

d) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, en az bir en fazla üçü Üniversiteden olmak şartıyla diğer yükseköğretim kurumlarından en az dört, özel sektör kuruluşlarından en az bir, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından veya sivil toplum kuruluşlarından en az bir üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından beş yıllık süre için görevlendirilirler.  Üyeler gerektiğinde Rektör tarafından görevden alınabilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, aynı yöntemle kalan süreyi tamamlamak üzere görevlendirme yapılır. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu tarafından oy çokluğu ile seçilir. Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine en geç üç ayda bir salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak,

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkezin ihtiyacı olan mekân, alet, donanım ve demirbaşlar Rektörlükçe karşılanır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörü yürütür.