24 Haziran 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30458

YÖNETMELİK

Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/11/2015 tarihli ve 29527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının birinci cümlesi ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yükseköğretim programına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları öğretim yılının başında, Yabancı Diller Yüksekokulunca düzenlenen yabancı dil yeterlik ve düzey belirleme sınavına tabi tutulur.”

“Aşağıda belirtilen hallerde öğrenciler yabancı dil yeterlik ve düzey belirleme sınavından muaf olurlar:”

“(5) Son 3 yıl içerisinde, Türkiye’de bulunan bir üniversitede İngilizce hazırlık eğitimini Advanced (C1) seviyesini başarı ile tamamlayan İngilizce Öğretmenliği bölümü öğrencilerine ve Upper-intermediate (B2) seviyesini başarı ile tamamlayan İngilizce Öğretmenliği bölümü dışındaki bölüm öğrencilerine, belgelendirmeleri şartıyla kayıtlı oldukları programlara doğrudan devam hakkı verilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencileri beş dönem süre ile yabancı dil öğrenimine devam ederler. Hazırlık sınıfına devam zorunludur. Her dönem için belirlenen derslerin en az % 80’ine devam etmeyen öğrenciler devamsızlıktan kalmış sayılırlar.

(2) Zorunlu yabancı dil eğitimi kapsamındaki yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve sınavları ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(3) Bir akademik yıl, her biri en az on dört haftalık ders süresi ve bu süreyi takip eden sınav süresi olmak üzere en çok on sekizer haftalık iki yarıyıl ve yedi haftalık bir dönem olmak üzere toplamda beş dönemden oluşmaktadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitede İngilizce eğitim yapan hazırlık sınıfı zorunlu programlarından birine kayıt hakkı kazanan ya da yatay veya dikey geçişle kabul edilen öğrenciler yabancı dil hazırlık yeterlik ve düzey belirleme sınavına tabi tutulur. Bu sınavda İngilizce Öğretmenliği bölümü için 100 tam not üzerinden en az 70 puan, diğer bölümler için de en az 65 puan alarak başarılı olanlar ya da uluslararası bir yabancı dil sınavında Üniversitenin yeterli gördüğü düzeyde puan alanlar, doğrudan ilgili programın birinci sınıfında eğitime başlarlar. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler için yeni bir sınav açılmaz. Yabancı dil seviyeleri yeterli bulunmayanlar ise düzey belirleme sınavının sonucuna göre uygun kurlara yerleştirilmek suretiyle Üniversitenin düzenlediği yabancı dil hazırlık programına katılırlar.”

“(4) Yabancı dil hazırlık programlarında yılsonu başarı notu 100 tam not üzerinden değerlendirilir. İngilizce Öğretmenliği bölümü 5 kurdan, diğer bölümler ise 4 kurdan oluşmaktadır. Hazırlık eğitimi sonunda ilgili bölümlere geçebilmek için tüm kurların başarı ile tamamlanması şarttır. Bütün kurları başarı ile tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavından başarılı olmuş sayılır. İngilizce Öğretmenliği bölümü için kur atlama sınav notu 70’dir. Diğer bölümler için kur atlama sınav notu 65’dir. Kur atlama sınav notunun hesaplanmasında dönem sonu sınav notunun en az %25, dönem içi yapılan değerlendirmelerin en fazla %75 katkısı olur. Ancak, eğitim yılı başında yapılan düzey belirleme sınavı ile iki kur eğitim almaları yeterli olan öğrenciler, birinci yarıyıl sonunda gerekli başarıyı göstermeleri durumunda yeterlik sınavında başarılı olmuş sayılır ve lisans ve lisansüstü eğitim programına devam etmeye hak kazanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/11/2015

29527

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/5/2017

30080