23 Haziran 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30457

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

SAFKAN ARAP VE İNGİLİZ ATLARININ SOY KÜTÜĞÜ, KAYITLARI, İTHALAT

VE İHRACATI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü, altıncı ve on üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İllerden gelen soy kütüğüne kayıtlı atların damızlık belgelerinden; Bakanlıkça oluşturulacak uzman heyet tarafından, damızlık özellikler, kalıtsal kusurlar, safkan Arap atlarında eşkal muayenesinin uzman heyet tarafından yapılıp yapılmadığı, üye olunan uluslararası kuruluşların kuralları ve soy kütüğü ve Uluslararası Soy Kütüğü Kitabı esas alınarak yapılan incelemeler sonucu uygun görülenler tasdik edilir. Daha önce uzman heyet tarafından muayeneleri yapılarak pedigrileri iptal edilen atlar ve yakın akrabaları ile yine damızlık belgelerini inceleyen komisyon tarafından gerekli görülen veya hakkında şikayet olan atlar Bakanlıkça oluşturulan uzman heyet tarafından incelenir, gerektiğinde muayene edilir ve uygun görülmeyenlerin damızlık belgeleri iptal edilir. Damızlık belgesi verilmesi, verilmemesi ve verilmiş bulunan damızlık belgelerinin iptali, Yüksek Komiserler Kurulu Başkan Yardımcısının teklifi ve Başkanın onayı ile kesinleşir. İtiraz veya şikayet olması halinde, ilgili damızlık belgesi Yüksek Komiserler Kurulunun belirleyeceği uzman heyet tarafından tekrar değerlendirmeye tabi tutulur.”

“(6) Damızlık belgesi almış olan aygır ve kısrakların damızlık olarak kullanıldıkları müddetçe her yıl Bakanlıkça belirlenen ve isimleri ilan edilen hastalıklardan salim olduğuna dair rapor almaları halinde vizeleri, il müdürlükleri tarafından yapılır ve at kayıt defterlerine işlenerek bunların listeleri, her yıl aşım sezonunu takip eden Kasım ayı başına kadar Bakanlığa gönderilir. Vize ile ilgili sorumluluklarını süresi içerisinde yapmayan il müdürlüğü personeli hakkında mevzuata göre gerekli işlemler tesis edilir. Bakanlıkça belirlenen hastalıklar nedeniyle vizesi yapılmayan atlar, derhal Bakanlık Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve Yüksek Komiserler Kuruluna bildirilir. Vize alamayan atlar damızlıkta kullanılamaz ve bu durum at sahibine hemen tebliğ edilir. Bu atların taylarına pedigri verilmez. Damızlık kısrakların damızlık belgesi verilen ilde yıllık vizelerinin yapılması esastır. Başka bir ile transferi halinde kayıtlı olduğu ilden kaydının da transfer olduğu ile yapılması gereklidir.”

“(13) Damızlık olacak kısraklar on dört yaşından, aygırlar on üç yaşından büyük olamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (h) bendi eklenmiştir.

“ç) İthal edilecek aygırların fertilite raporu olması veya fertilite yönünden sigorta edilmiş olması zorunludur.

d) İthal edilecek at, namzet bir aygır ise sekiz yaşından; denenmiş bir aygır ise onüç yaşından büyük olmayacaktır. Ancak, en az  4 adeti grup koşu olmak üzere, Black Type (grup ve/veya listed) koşu kazanmış 8 farklı tayı olan aygırlarda yaş tahdidi aranmaz.

e) İthal edilecek at kısrak ise, 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen koşu performansları dikkate alınmak kaydıyla ondört yaşından büyük olmayacaktır. Ancak, Grup/Grade koşulardan birini kazanmış en az bir tayı olan kısraklar için yaş sınırı aranmaz.

f) İthal edilecek at tay ise tayın, anasının yanında süttay iken veya doğduğu yılın en geç 31 Aralık tarihine kadar Türkiye’ye giriş yapmış olması zorunludur.”

“h) Bu Yönetmelikte geçen yurt dışı koşular, Uluslararası Yarış Kataloğunun birinci Kategorisindeki Listed veya Grup/Grade koşuları ifade eder. Yurt içi koşular ise Grup ve muadil koşuları ifade eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) İthal edilecek İngiliz aygır, kısrak ve taylara ait koşu performans şartları ve aranacak nitelikler aşağıda gösterilmiştir.

(2) İthal edilecek aygırın,

a) Aygırlık hayatına yeni başlayacak namzet, koşu hayatına başlamamış tayları olan  veya en fazla birinci jenerasyon tayları koşan bir aygır olması durumunda,

1) Bir adet Grup1/Grade1 koşuda ilk iki dereceye girmiş olması veya,

2) Bir adet Grup2/Grade2 koşu kazanmış olması veya,

3) Kendisinin “Bir adet Grup1 koşuda üçüncü olması veya bir adet Grup2 koşuda ikinci olması veya bir adet  Grup3 koşu kazanmış olması” şartlarının en az birini sağlaması  ve ana baba bir kardeşinin 1 adet Grup1 koşu kazanmış olması,

b) Üç ve üzeri yaşlı tayları olan bir aygır olması durumunda, en az 3 adeti grup koşu olmak üzere, “grup ve/veya” listed koşu kazanmış 6 farklı tayı olması,

zorunludur.

(3) İthal edilecek kısraklar;

a) Ondört yaşında veya daha küçük ise;

1) Listed veya Grup/Grade koşularda ilk üç dereceye girmiş olması veya,

2) Bu performanslardan birini yapmış bir tayının olması,

zorunludur.

b) Grup/Grade koşulardan birini kazanmış en az bir tayı olan kısraklar için yaş sınırı aranmaz.

(4) İthal edilecek kısrağın, üçüncü fıkrada belirtilen şartlara uymaması halinde, anasının en az,

a) Bir adet Grup/Grade koşusunda ilk üç dereceye girmiş olması veya,

b) Bir adet Grup/Grade koşusunda ilk üç dereceye girmiş bir tayının olması zorunludur.

(5) İthal edilecek gebe veya taylı kısrağın, üçüncü ve beşinci fıkralardaki ithal kısrak şartlarına uygun olması zorunludur. Bununla birlikte kısrağın karnındaki ya da yanındaki tayın aşağıdaki (a) ve (b) bentlerine uygun olması gerekir.

a) Kısrağın gebe olması durumunda;

1) Kısrağın karnındaki tayın babasının, aşağıdaki şartlara uyması zorunludur.

- Bir adet Grup 1/Grade 1 koşuda ilk üç dereceye girmiş olması veya,

- Bir adet Grup 2/Grade 2 koşu kazanmış olması veya,

- İki adet Grup 3/Grade 3 koşu kazanmış olması veya,

Yukarıda belirtilen performanslardan birini yapmış en az iki tayının bulunması,

zorunludur.

2) Kısrağın kendisi ya da bir tayı Grup1 ya da Grup2 kazanmış ise, karnındaki tayın babasının performansı dikkate alınmaz.

b) Kısrağın taylı olması durumunda  tayı ile birlikte ithal edilmek istenen kısrağın tayının, yedinci fıkrada belirtilen ithal edilecek tay kriterlerine uyması zorunludur.

(6) İthal edilecek tayların doğdukları yıl içinde ithal edilmiş olması şartıyla;

a) Tayın babasının en az,

1) Bir adet Grup1/Grade1 koşu kazanmış olması veya,

2) İki adet Grup2/Grade2 koşu kazanmış olması veya,

3) Üç adet Grup3/Grade3 koşu kazanmış olması veya,

4) Yukarda belirtilen performanslardan birini yapmış en az üç tayının bulunması,

zorunludur.

b) Tayın anasının en az,

1) Bir adet Grup1/Grade1 koşuda ilk üç dereceye girmiş olması veya,

2) Bir adet Grup2/Grade2 koşusunda ilk iki dereceye girmiş olması veya,

3) Bir adet Grup3/Grade3 koşu kazanmış olması veya,

4) Söz konusu tayın anasının yukarıda belirtilen performanslardan birini yapmış bir tayının olması, 

zorunludur

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İthal edilecek atın; kendisi veya ana ve babasının WAHO tarafından kabul edilen Uluslararası Soy Kütüğü Kitabında yayınlanmış ve  DNA analizi ile dört jenerasyon ana baba doğrulaması yapılmış olması ve 2011 yılı itibarıyla en az dört jenerasyonunun belli olması gerekir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/4/2011

27910

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

29/2/2012

28219

2-

4/12/2012

28487

3-

5/3/2015

29286

4-

14/9/2017

30180