22 Haziran 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30456

YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL YÖNETİM VE

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (İAKYSM): İstanbul Aydın Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Mütevelli Heyeti: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Akademi ve iş dünyasında kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik ile ilgili konularda araştırma ve uygulama faaliyetlerini gerçekleştirmek ve desteklemek, Üniversite ile iş dünyası arasındaki işbirliğini geliştirmek, akademik çalışmalar yapmak, yapılacak faaliyetleri organize etmek ve kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik konularının uygulama ekseninde, tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde yürütülen çalışmaların güçlendirilmesine katkıda bulunmak,

b) Merkezin konusu çerçevesinde, söz konusu alanlarda üretilecek araştırma ve projeler için etkinlikler düzenlemek, faaliyetlerde bulunmak, süreli ve süresiz bilimsel yayınlar yapmak, akademik çalışmalar gerçekleştirmek, iş dünyasına yönelik değerlendirme ve derecelendirme süreçlerinde görüş, danışmanlık ve raporlama katkısı sağlamak; üniversitelerde kurumsal yönetimi ve sürdürülebilir üniversite çalışmalarını desteklemek,

c) Araştırma çalışmaları, yayınlar ve gerçekleştirilecek toplantılar aracılığıyla ulusal ve uluslararası platformlarda işletmeler, firmalar, sektörler ve ekonomi için katma değer yaratacak çalışmalar üreterek bunların uygulamaya aktarılmasını sağlamak, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla beraber kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik kavramlarının geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin elde edilecek sonuçları bilim dünyası, reel sektör ve kamuoyu ile paylaşmak, gerekli eğitim, yayın ve diğer etkinliklerde bulunmak, bu konularda uzman yetiştirmek ve danışmanlık hizmeti vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlara ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik ile ilgili araştırmalar yapmak, etkinliklerde bulunmak ve yönetmek,

b) Kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik çalışma konularıyla ilgili Türkçe ve yabancı dillerde yayımlanacak çalışmaları ve yayınları ulusal ve uluslararası kamuoyunun bilgisine sunmak,

c) Ulusal ve/veya uluslararası nitelikte konferans, kongre, sempozyum, kolokyum, seminer, panel, çalıştay ve benzeri faaliyetleri gerçekleştirmek,

ç) Merkezin ilgi alanlarına giren konularda sertifika, kurs ve benzeri programlar düzenlemek,

d) Merkez bünyesinde oluşturulacak birimler aracılığıyla projeler hazırlamak ve yönetmek,

e) Merkeze ait süreli yayınlar hazırlamak, Üniversitenin akademik birimlerinin de katkısıyla Merkezin ilgi alanına giren konularda ortak çalışmalar yürütmek,

f) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile gerektiğinde sivil toplum kuruluşlarına alanında danışmanlık hizmeti vermek,

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde diğer üniversiteler, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri yapmak, projeler oluşturmak ve iş dünyası ile ortak çalışmalar yürütmek,

ğ) Kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik alanda güncel ve sürekli eğitim programları planlamak ve düzenlemek,

h) Amaçları ile ilgili olan diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen Üniversitenin öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdürün görevlendirilmesi Başkanca onaylanır. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirileceği gibi, görev süresi dolmadan da aynı şekilde görevden alınabilir.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birisini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün diğer bir görev, rahatsızlık, istifa ve benzeri nedenlerle görevi başında bulunmadığı veya ayrıldığı zamanlarda, yardımcısı vekâleten bu görevi yürütür. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürer ise yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiği zaman yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin yönetiminden sorumlu en üst amir olup, görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik yıllık çalışma planı yapmak, Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,

c) Merkezin çalışmasına ilişkin kararlar almak, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve toplantılara başkanlık etmek,

ç) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, aldığı kararları uygulamak, Merkezin idari işlerini yürütmek ve bu konularda Üniversite içinde koordinasyonu sağlamak,

d) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak,

e) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak, Merkezle ilgili etkinlikleri gerçekleştirmek, araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak,

f) Üniversite öğrencilerince kurulacak kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik ile ilgili kulüplerin çalışmasına katkıda bulunmak ve onlara yol göstermek.

Müdür Yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi ile usulüne uygun olarak üç yıl için Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, Müdür ile işbirliği içinde etkinlikleri yürütür, Müdür olmadığı hallerde Müdüre vekâlet eder.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulunca Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen üç öğretim elemanı ve Müdür ile Müdür Yardımcısı dâhil beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmeleri Mütevelli Heyeti tarafından onaylanır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu kararları salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine periyodik olarak toplanır. Müdür ihtiyaç halinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek ve Müdüre sunmak,

c) Merkezin faaliyet raporunu ve programlarını inceleyip onaylamak, gelecek yıla ait çalışma programlarının esaslarını belirlemek ve karara bağlamak,

ç)  Merkezin çalışma alanına giren tüm konularda öneriler ve projeler geliştirmek, araştırma gruplarını oluşturmak, proje önerilerini ve ilgili çalışmaları değerlendirmek, yapılan ve yapılacak faaliyetler hakkında görüş bildirmek ve karara bağlamak,

d) Kurs, staj, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda işbirliği yapılacak Üniversite birimleri, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik esasları tespit ederek Müdüre sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında görev yapan yerli/yabancı uzman kişiler arasından, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu azami on beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür Danışma Kuruluna başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda en az bir kez ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması için yaptıkları değerlendirmeleri Müdüre aktarmak,

b) Merkezin amaçları çerçevesinde görüş ve önerilerini Müdüre sunmak,

c) Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerini açıklayarak, yeni çalışma konuları üzerinde görüş bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu Kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.