22 Haziran 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30456

YÖNETMELİK

Çukurova Üniversitesinden:

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çukurova Üniversitesi Kültürlerarası İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çukurova Üniversitesi Kültürlerarası İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Çukurova Üniversitesi Kültürlerarası İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Çukurova Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Çukurova Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Çukurova Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Çukurova bölgesinde var olan çok kültürlü toplumun, sosyal yaşam içindeki etkileşiminde kültürel farklılıklardan doğan ayrışmayı önleyici faaliyetlerde bulunmak,

b) Avrupa’da birçok üniversitede yarım asır boyunca sosyal ve kültürel alanlarda; kültürlerarası iletişim, çok kültürlülük ve bunun yönetimi ile entegrasyonu alanlarında çalışma yapan akademik kurumlarla iş birliği sonucu, Ülkemizde uygulanabilir çözüm önerileri sunmak amacıyla gerekli işbirliği ve etkinlikleri gerçekleştirmek,

c) Üniversitenin uluslararasılaşma hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik kültürlerarasılık ve çok kültürlülük alanında etkinlikler organize etmek ve bu alanda yapılan etkinliklere katkıda bulunmak,

ç) Üniversitenin uluslararasılık, çok kültürlülük alanlarında gerçekleştirilecek olan uluslararası işbirliği ile bu alandaki eğitim programlarının uluslararası standartlara ulaşmasına katkıda bulunarak, küreselleşmenin sonucu olarak iletişim ve ulaşım teknolojilerinde kaydedilen gelişmelere koşut olarak, gençlerin uluslararası alanda ve çok kültürlü toplumlarda dünya bireyi vizyonuyla hayata hazırlanmalarına yardımcı olmak,

d) Uluslararası işbirliği sayesinde öğrenci ve öğretim elemanlarının uluslararası deneyim sahibi olmalarını sağlamak,

e) Değişim programları çerçevesinde Üniversiteye gelen ve yurt dışına giden yabancı öğrenci ve öğretim elemanlarının bulundukları ve bulunacakları farklı kültürel ortamlara uyum sağlamalarına yardımcı olmak,

f) Kültürlerarası, disiplinlerarası ve uluslararası çalışmalar yapan akademik ağlara iştirak edilerek, Üniversitenin dünyadaki tanınırlığının artmasına katkıda bulunmak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına uygun araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek ve bunlardan resmi ve özel kuruluşların yararlanmasını sağlamak,

b) Üniversitedeki akademisyen ve lisansüstü çalışmalar yapan öğrencileri kültür ve kültürlerarası iletişim alanında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, özendirmek ve desteklemek,

c) Merkezin amacı doğrultusunda faaliyetlerde bulunan ulusal ve uluslararası, resmi veya özel kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak,

ç) Kültürlerarası iletişim, çok kültürlü toplum ve entegrasyon, hareketlilik (göç), sosyal bilimler alanında yöntem ve uygulamalarda inovatif çalışmalar yapan yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile işbirliği yapmak,

d) Kültürlerarası farklılık ve ortaklık, kültürlerarası diyalog, üst ve alt kültürlerarasında ilişkiler ve etkileşim alanlarında her türlü bilimsel araştırma ve etkinlikler yapmak ve bunları kamuoyuna duyurmak,

e) Kültürlerarası iletişim alanında ulusal ve uluslararası elektronik iletişim ağı kurmak, Merkeze ait süreli/süresiz yayınlar hazırlamak, disiplinlerarası, inovasyon ve sinerji oluşturma kültürünün Üniversitede benimsenmesini ve yaygınlaştırılmasını desteklemek,

f) Merkezin amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları ve görevleri

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, merkezin çalışma alanında eğitimi ve çalışmaları olan, uluslararası deneyime sahip Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür, tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir.

(2) Müdürün önerisiyle Merkez çalışmalarının koordinasyonunda Müdüre yardımcı olmak üzere Merkezin faaliyetleriyle ilgili uzmanlığı bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(3) Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, yerine müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder. Müdüre vekâlet altı ayı geçemez. Müdürün görev süresi bittiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kurulu gündemini belirleyerek Kurula başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

c) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesi, tüm faaliyetlerin planlanması ve denetimini sağlamak,

ç) Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak amaca uygun proje ve karşılıklı dayanışmayı sağlamak,

d) Merkezin faaliyet raporlarını Yönetim Kuruluna ve kabul edilen şekli ile Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Merkezin çalışma alanıyla ilgili anabilim dallarında görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen, dört kişiyle birlikte toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Müdür yardımcıları oy kullanmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma düzenini tespit etmek,

b) Kuruluş amacına uygun müracaatları inceleyerek, uygun görülenleri ve destekleme şekillerini karara bağlamak,

c) Merkezin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

ç) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanılış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek,

d) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanlara araştırma ve yayın konularında yapılacak mali destek hizmetlerini karara bağlamak,

e) Çalışmalarla ilgili görevleri karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Mali konular

MADDE 13 – (1) Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.