22 Haziran 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30456

YÖNETMELİK

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/1/2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretimi düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (cc) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“cc) Üniversite: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesini (AİBÜ),”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Öğrenci, program süresince bir seminer dersi almak zorundadır. Seminer dersleri tez danışmanları tarafından yürütülür. Seminer dersi başarılı (B/S) veya başarısız (BZ/U) olarak değerlendirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre sonunda genel not ortalaması 4,00 üzerinden 2,50’nin altında olan; azami süreler içerisinde ise tez/sanat eseri çalışmasında başarısız olan veya tez/sanat eseri savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Ders yükümlülüklerini, tez/sanat eseri çalışmasını tamamlayan, genel not ortalaması 4,00 üzerinden 3,50 ve üzeri olan öğrenciler süresinden daha önce mezun olabilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Programın derslerini, tez/sanat eseri çalışmasını tamamlamış ve akademik ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,50 olan öğrenci tez/sanat eseri savunma sınavına girebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi yerel/kurumsal kredisiz olup, başarılı (B/S) veya başarısız (BZ/U) olarak değerlendirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) Öğrenci, program süresince bir seminer dersi almak zorundadır. Seminer dersleri tez danışmanı tarafından yürütülür. Seminer dersi başarılı (B/S) veya başarısız (BZ/U) olarak değerlendirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,50 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 85 puana sahip olmaları gerekir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00’ün altında olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci, ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yeterlik sınavı öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Derslerini, seminerini başarıyla tamamlayan ve genel not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00 olan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Doktora yeterlik sınavı, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Enstitüce kabul edilebilir; sağlık raporu, askerlik tecil hakkının kaybedilmesi, birinci derece yakınının vefatı, doğal afet ve olağanüstü durumlara yönelik bir özrü olmaksızın yeterlik sınavına girmeyen aday o yeterlik sınavı açısından başarısız kabul edilir. Enstitüce özrü kabul edilen aday mazeret sınavına tabi tutulur.”

“(8) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda, kural olarak, aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. Aynı jürinin oluşturulmasını engelleyen haklı sebeplerin (ölüm, adli sebep, sağlık) varlığı halinde jüride değişiklik yapılabilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı (B/S) veya başarısız (BZ/U) olarak değerlendirilir. Komite üyelerine enstitüce kabul edilebilir; sağlık raporu, askerlik tecil hakkının kaybedilmesi, birinci derece yakınının vefatı, doğal afet ve olağanüstü durumlara yönelik bir özrü bulunmaksızın yazılı rapor sunmayan ve/veya toplantıya katılmayan öğrenciler de başarısız (BZ/U) olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Tez izleme komitesinin toplantı tarihi tez danışmanı tarafından belirlenir ve EADB aracılığı ile toplantı tarihinden en az on beş gün önce enstitüye bildirilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin onikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(12) Düzeltme, tezin içeriği ile ilgili önemli değişiklikleri kapsar. Jüri üyeleri düzeltmeye ilişkin hazırlayacakları ortak bir raporu, karar ile birlikte EADB aracılığı ile enstitüye gönderir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 17 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Sanatta Yeterlik öğrencisi, program süresince bir seminer dersi almak zorundadır. Seminer dersleri tez/eser danışmanı tarafından yürütülür. Seminer dersi başarılı (B/S) veya başarısız (BZ/U) olarak değerlendirilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Lisans derecesiyle Sanatta Yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyetinde 4,00 üzerinden en az 3,50 veya muadili bir not ortalamasına sahip olmaları,”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00’ün altında olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan ve genel not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00 olan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınavında; öğrencinin alanındaki temel konu, kavram ve kuramlar ile sanatta yeterlik çalışmasına ilişkin kuramsal birikime ve ileri düzey sanatsal uygulama becerisine sahip olup olmadığının ölçülmesi amaçlanır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Tez/eser önerisi kabul edilen öğrenci için tez/eser izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı yer alır. Öğrencinin tez/eser çalışması, komite tarafından başarılı (B/S) veya başarısız (BZ/U) olarak belirlenir. Komite üyelerine enstitüce kabul edilebilir; sağlık raporu, askerlik tecil hakkının kaybedilmesi, birinci derece yakınının vefatı, doğal afet ve olağanüstü durumlara yönelik bir özrü bulunmaksızın yazılı rapor sunmayan ve/veya toplantıya katılmayan öğrenciler de başarısız (BZ/U) olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin onikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(12) Düzeltme, tezin/eserin içeriği ile ilgili önemli değişiklikleri kapsar. Jüri üyeleri düzeltmeye ilişkin hazırlayacakları ortak bir raporu, karar ile birlikte EADB aracılığı ile enstitüye gönderir. Sanatta yeterlik tez/eser çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, gerekli düzeltmeleri yaparak en geç altı ay içinde tezini/eserini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 26 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bilimsel/sanatsal hazırlık programı dersleri ilgili EADB’nin ADAK önerisi, enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Bilimsel/sanatsal hazırlık programı toplam 24 krediyi (60 AKTS) geçemez.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı derslerden BA ve üstünde not aldıkları dersler, EADB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ders yüküne sayılabilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yüksek lisans programlarına, en geç üçüncü döneme başlamamış olan; doktora/sanatta yeterlik programlarına ise doktora yeterlik/sanatta yeterlik sınavına girmemiş olan öğrenciler yatay geçişle kabul edilebilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kesin kayıt; başarılı olup, lisansüstü eğitim programlarına kayıt hakkı kazanan adayların listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Kesin kayıt hakkı kazananlar, yedekleri ile birlikte ilgili enstitünün internet sayfasında ilan edilir. Kesin kayıtlar adaylar tarafından, ilan edilen koşullar dâhilinde, enstitü akademik takviminde belirtilen tarihlerde, kayıt için istenen belgelerin aslı, noterden veya belgeyi veren yükseköğretim kurumundan onaylı örneği ya da belgenin aslının getirilmesi hâlinde, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmiş fotokopisi ilgili enstitülere şahsen teslim edilerek yaptırılır. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Bu adayların yerine, ilan edilen yedek adaylar genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak kabul edilir. Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte, tahrip edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt yaptıranların kayıtları, hangi aşamada olurlarsa olsunlar programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. Kesin kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin yerine yedek aday kabul edilmez.

(2) Kayıt yenileme ve ders seçimi aşağıdaki esaslara tabidir:

a) Öğrenciler, kayıt yenileme gibi öğrencilikle ilgili işleminin tamamından ve takibinden sorumludur.

b) Tez/sanat eseri danışmanı atanan öğrenciler, tez/sanat eseri danışmanının tez çalışması ve açıldığı takdirde de uzmanlık alan dersine danışman atamasını izleyen dönem başından itibaren kayıt yaptırır.

c) İki yarıyıl üst üste veya aralıklı olarak üç kez kaydını yenilemeyen öğrencilerin, tez danışmanlarının talebi halinde EADB’nin ADAK önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tez danışmanları iptal edilir. Tez danışmanı iptal edilmiş olan öğrencilerin tekrar kayıt yenilemeleri durumunda öncelikle eski danışmanları tekrar atanır. Yeniden bir danışman atanıncaya kadar bu görev enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yürütülür.

ç) Öğrenciler her dönem başında ve akademik takvimde ilan edilen süreler içinde, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen mali yükümlülükleri yerine getirerek, ders programlarını danışmanlarına onaylatmak suretiyle kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Mali yükümlülükleri yerine getirmeyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yaptırılmayan dönem öğrenim süresinden sayılır.

d) Öğrencilerin ders seçimleri ve kesin kayıt onayları tezsiz yüksek lisansta danışmanları, tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlikte tez/sanat eseri danışmanları tarafından, tez/sanat eseri danışmanı henüz atanmayan öğrenciler için ise, tez danışmanı atanıncaya kadar, bu görev enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yürütülür.

e) Danışmanlar danışmanlığını yaptıkları öğrencilerin yükümlülüklerini takip etmekle sorumludur.

f) Ekle/sil dönemi bittikten sonra ders kayıtlarında hiçbir şekilde değişiklik ve yeni ders kaydı yapılmaz.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Lisansüstü düzeydeki dersler öğretim üyeleri tarafından verilir. Doktora/sanatta yeterlik programında ders verecek öğretim üyelerinin en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması gerekir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri, üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, beşinci fıkrasının (a) bendi, altıncı fıkrasının (a), (c), (ç) ve (d) bentleri ile onuncu fıkrasının (b) bendi ile (ç) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ders başarı notu; ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje gibi çalışmaların değerlendirilmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından hesaplanır. Hesaplama yöntemi dönem başında öğrenciye duyurulur. Transkriptte ders başarı notları, harf notu ile gösterilir. Transkriptte genel not ortalaması dörtlük sistemde ve dörtlük sistemdeki yüzlük karşılığı olarak gösterilir. Ders başarı notunun oluşmasına ilişkin tüm evrak öğretim elemanı tarafından bir yıl süre ile arşivlenmek zorundadır. Birinci yılın sonunda arşivlenmek üzere evrak ilgili enstitüye teslim edilir.”

“ç) Dönem içinde derse devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen devamsız öğrenciye DZ/NA notu verilir. DZ/NA notu alan öğrenci yarıyıl sonu sınavına giremez.”

“a) Öğrencilerin, her dersten aldığı puanlar, yüzlük sistem üzerinden öğretim elemanı tarafından bilgi yönetim sistemine girilir ve kesin kayıt yapıldığı anda harf notuna dönüşerek kesinleşir. Ders notu raporlarının ıslak imzalı örnekleri EADB tarafından finallerden sonra, arşivlenmek üzere enstitüye gönderilir.

b) 100 üzerinden alınan puanların harf notu karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Puan                                                  Ders Notu                  Katsayı

90-100                                              AA                            4,0

85-89                                                BA                             3,5

80-84                                                BB                             3,0

75-79                                                CB                             2,5

70-74                                                CC                             2,0

65-69                                                DC                             1,5

60-64                                                DD                            1,0

50-59                                                FD                             0,5

49 ve aşağısı                                     FF                              0

Eksik/Incomplete                              E/I                              0

Devamsız/Not Applicable                 DZ/NA                      0

Başarılı/Successful                            B/S                            Not ortalamasına katılmaz

Başarısız/Unsuccessful                     BZ/U                         Not ortalamasına katılmaz

Devam ediyor/Progress                    DE/P                          Not ortalamasına katılmaz

Muaf/Exempted                                MU/EX                     Not ortalamasına katılmaz  ”

“a) Dönem ve genel başarı durumu hesabında, her bir dersin harf notu katsayısı ile dersin AKTS kredisi çarpılır. Her bir ders için elde edilen çarpımların toplamı, o dönemde ve genelde alınan derslerin toplam AKTS kredisine bölünerek dönem veya genel not ortalaması hesaplanır. Elde edilen not ortalaması AİBÜ Senatosu tarafından kabul edilen not dönüşüm tablosuna göre 4’lük sisteme dönüştürülür. Ortaya çıkan not ortalaması değeri virgülden sonra iki haneye kadar dikkate alınır, üçüncü hane değeri dikkate alınmaz ve yuvarlama yapılmaz.”

“a) Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl geçme notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az CC, doktora öğrencisinin ise en az CB notu almış olması gerekir.”

“c) Seminer dersi başarılı (B/S) veya başarısız (BZ/U) olarak değerlendirilir.

ç) Uzmanlık alan dersi, başarılı (B/S) veya başarısız (BZ/U) olarak değerlendirilir.

d) Tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması, tez başarı ile devam ediyorsa (DE/P), etmiyorsa başarısız (BZ/U), tez başarı ile tamamlanıp mezun olunmuşsa başarılı (B/S) olarak değerlendirilir.”

“b) Azami kayıt dondurma süreleri; bilimsel/sanatsal hazırlıkta ve tezsiz yüksek lisansta bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte dört yarıyıldır. Askerlik durumunda bu hâllerin süresi kadar kayıt dondurulur. Tutuklanan, mahkûm olan veya aranmakta olduğu ilgili makamlarca bildirilen öğrencilerin kaydı bu nedenlerle dondurulmaz. Tutukluluğu sona ermiş olan öğrenciler tutuklulukta geçen sürede tutukluluk nedeniyle öğrenciliklerine devam edememişlerse istekleri üzerine tutuklukta geçen süre için kayıtları donmuş olarak işlem görür.”

“1) Dönem izni verilmesini gerektirecek süreyi kapsayan bir sağlık raporu ile belgelendirmesi koşulu ile hastalık izni verilebilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Süresi içinde ders yükünü tamamlamasına rağmen, yüksek lisans programlarında genel not ortalaması 2,50’nin altında olan, doktora/sanatta yeterlik programlarında ise genel not ortalaması 3,00’ın altında olan öğrencilerin,

ç) Yüksek lisans veya sanatta yeterlik/doktora; sanat eseri/tez çalışması ile ilgili ders notu, üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız (BZ/U) olarak takdir olunan öğrencilerin,”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.”

MADDE 28 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 29 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/1/2017

29957

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/6/2017

30108