21 Haziran 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30455

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ

ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/3/2002 tarihli ve 24696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Genel Kurula katılacak asıl delege sayısı toplam 1000 (bin)’dir

“Şube Genel Kurulları tarafından seçilecek delege sayısı, Şube etkinlik alanında bulunan üye sayısının toplam üye sayısına oranlanması yöntemiyle toplamda bini geçmeyecek şekilde Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“TMMOB kurullarında görev yapan eski üyeler ve Oda eski başkanları Oda Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Şube’ye kayıtlı üyelerden Oda Genel Kurulu delege asıl ve yedek adaylarını belirlemek, duyurmak ve seçmek.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 79 – Yıllık üye ödentisi, her takvim yılı içinde, peşin olarak veya Oda Yönetim Kurulunca saptanarak duyurulan belirli aylarda olmak üzere, en çok dört (4) eşit taksitte ödenir. Doğuştan veya sonradan, herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal yetilerini kalıcı olarak çeşitli derecelerde kaybeden ve resmi sağlık kurumlarından alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzeri engelli olduğunu belgeleyenlerden, işsiz olduğunu belgeleyenlerden, emekli veya maluliyet aylığı alıp çalışmayanlardan, askerlik görevini yapanlardan askerlik süresince, yurt dışına çıkanlardan yurt dışında kaldıkları sürece ve çalışmayıp lisansüstü öğrenim yapanlardan öğrenimleri süresince üye ödentisi alınmaz. Geçmiş yıllara ait üye ödenti borçları, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır. Üye ödentisi ile para cezalarını ödemeyenlere yazılı bildirim yapılır. Yazılı bildirim tarihinden başlayarak otuz (30) gün içinde ödemeyenlere, İcra ve İflas Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.