21 Haziran 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30455

TEBLİĞ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTROMANYETİK ALAN ÖLÇÜM SERTİFİKASI ALINMASINA

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, 21/4/2011 tarihli ve 27912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Cihazları Güvenlik Sertifikası Yönetmeliğinde yer alan elektromanyetik alan ölçümü yapacak personelin nitelikleri ile elektromanyetik alan ölçüm sertifikası alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 37 nci maddesi ile 21/4/2011 tarihli ve 27912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Cihazları Güvenlik Sertifikası Yönetmeliğinin 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Eğitici personel: Kurs programı kapsamında konusunda uzman personeli,

b) Elektromanyetik alan ölçümleri: Güvenlik sertifikası düzenlenmesine esas teşkil eden ölçümleri,

c) Elektromanyetik alan ölçüm sertifikası: Eğitim sonucu Kurum tarafından düzenlenen sertifikayı,

ç) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

d) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sertifika Başvurusu Yapacakların Nitelikleri, Kurs Süresi ve Zamanı,

Kursun İçeriği, Kurs ve Sınav Ücreti, Devam Zorunluluğu,

Sınav ve Değerlendirme ile Sertifika Verilmesi ve

İptali, Diğer Hususlar

Sertifika başvurusu yapacakların nitelikleri

MADDE 4 – (1) Elektromanyetik alan ölçüm sertifikası almak ve bu amaçla verilecek kursa katılmak isteyen başvuru sahiplerinin; üniversitelerin dört yıllık bölümleri, meslek yüksekokulu ile teknik liselerin elektrik, bilgisayar (yazılım, donanım), endüstriyel elektronik kontrol ve enstrümantasyon teknolojileri, bilişim, elektronik haberleşme teknolojisi (telekomünikasyon, haberleşme, haberleşme teknolojisi, elektronik haberleşme) mezunu olması gerekir.

(2) Elektromanyetik alan ölçüm sertifikası başvurusu ve bu amaçla düzenlenen kursa katılmaya yönelik diğer şartlar Kurum internet sayfasından yapılacak ilanla ayrıca belirtilir.

Kurs süresi ve zamanı

MADDE 5 – (1) Elektromanyetik alan ölçüm sertifikası başvuruları Kuruma yapılır. Kurum gerekli gördüğü takdirde kurs düzenler. 10 (on) kişiden az talep olması halinde kurs düzenlenmez.

(2) Kursun yapılacağı tarih Kurum tarafından basın ve yayın yoluyla ve/veya Kurum internet sayfasından yapılacak ilanla duyurulur.

(3) Kurs takvimi ve süresi Kurum tarafından düzenlenir.

Kursun içeriği

MADDE 6 – (1) Elektromanyetik alan ölçüm sertifikası için verilecek kursun konu başlıkları Kurum tarafından, Kurum internet sayfasından yapılacak ilanla duyurulur.

Kurs ve sınav ücreti

MADDE 7 – (1) Kursa katılanlardan Kurulca belirlenen KDV dâhil toplam bedel üzerinden kurs ücreti alınır. İlk sınav ücreti kurs ücretine dâhildir.

(2) Kursa katılıp sınavda başarılı olamayan adaylar bir sonraki sınav döneminde Kurum hesaplarına KDV dâhil 100 TL (Yüz TL) sınav ücreti yatırarak, tekrar sınava girme hakkına sahiptir. Sınav ücreti her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

Devam zorunluluğu

MADDE 8 – (1) Kursun %70’ine devam etmek zorunlu olup, kurs süresinin %30’undan fazla devamsızlığı olanlar sınava alınmazlar.

Sınav ve değerlendirme

MADDE 9 – (1) Kursiyerler kursun sonunda Kurum tarafından görevlendirilen en az 3 kişilik değerlendirme komisyonu tarafından, kursta uygulanan eğitim programı kapsamında teorik ve pratik sınava tabi tutulurlar.

(2) Teorik ve pratik sınavların her birinden ayrı ayrı 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılırlar.

(3) Kurs sonunda yapılan sınavda başarısız olan adaylara sınav ücreti ödemeleri koşuluyla 4 defa daha sınava girme hakkı verilir. Kurs sonunda yapılan sınav dâhil katıldığı 5 sınavda da başarısız olanlar bir daha elektromanyetik alan ölçüm sertifikası başvurusunda bulunamazlar.

Elektromanyetik alan ölçüm sertifikası verilmesi ve iptali

MADDE 10 – (1) Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara Kurum tarafından elektromanyetik alan ölçüm sertifikası düzenlenir. Elektromanyetik alan ölçüm sertifikasının geçerlilik süresi 5 yıldır. Elektromanyetik alan ölçüm sertifikası süresi bitmiş olanların Kurum tarafından yapılacak sınavda başarılı olması durumunda elektromanyetik alan ölçüm sertifikası süresi 5 yıllık süreler halinde uzatılır.

(2) Yerinde ölçüm yapmadan ve/veya yanıltıcı bilgi içeren ölçüm raporu düzenleyen kişinin ve/veya Kurumun süreç ve sistemlerini yanıltıcı işlem yaptığı tespit edilen kişinin elektromanyetik alan ölçüm sertifikası Kurum tarafından bir daha verilmemek üzere iptal edilir.

(3) Yurt içi veya yurt dışı terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisak ya da irtibatı olduğu yetkili mercilerce tespit edilenlerin elektromanyetik alan ölçüm sertifikası Kurum tarafından bir daha verilmemek üzere iptal edilir.

(4) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen nedenlerden dolayı elektromanyetik alan ölçüm sertifikası iptal edilenler, tekrar elektromanyetik alan ölçüm sertifikası başvurusunda bulunamazlar.

Diğer hususlar

MADDE 11 – (1) Kurumun mevcut personelinden kursa katılım şartlarını sağlayanlar kurs ve sınav ücretinden muaftır.

(2) Kurum personeli hariç elektromanyetik alan ölçüm sertifikası alınmadan yapılan elektromanyetik alan ölçümleri Kurum nezdinde geçersizdir.

(3) Kurul, bu Tebliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek üzere bu Tebliğe ve ilgili diğer mevzuata aykırı olmayacak düzenlemeler yapmaya yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında elektromanyetik alan ölçümlerini yapacak kişilerin eğitimi ile eğitim sonunda verilecek elektromanyetik alan ölçüm sertifikasına ilişkin her türlü iş ve işlemin Kurumca gerçekleştirilmesi esastır. Ancak, Kurulca gerek görülmesi halinde bahse konu iş ve işlemler Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla imzalanacak protokoller çerçevesinde yaptırılabilir veya müştereken yapılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 13 – (1) 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslar Arası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Yer Alan Ölçüm Yapacak Personelin Nitelikleri ve Ölçüm Sertifikası Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.