21 Haziran 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30455

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/9/2016 tarihli ve 29819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“cc) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Lisansüstü programlarda; tezli yüksek lisans programı için yabancı dil puanına sahip olmak, doktora/sanatta yeterlik programları için en az 55 yabancı dil puanına sahip olma şartı aranır. Senatonun onayı ile doktora/sanatta yeterlik programına giriş için kullanılan yabancı dil sınavlarında asgari taban puan değerleri değiştirilebilir. Bütünleşik doktora ve yabancı dilde eğitim veren programlar hariç doktora/sanatta yeterlik programları için farklı yabancı dil puanları belirlenemez.”

“d) Sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adaylar için güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlar haricinde, yüksek lisans derecesiyle başvuran adaylardan ALES sözel puanı aranır. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek veya bilim sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) ALES’ten; tezli yüksek lisans programları için başvurulan programın puan türünde en az 55 puan almış olma şartı aranır, tezsiz yüksek lisans programları için ise; ALES puanının aranıp aranmayacağı anabilim dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun teklifi üzerine Senatonun onayı ile belirlenir. Ayrıca güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

c) Tezsiz yüksek lisans programları için yabancı dil sınavı aranıp aranmayacağı anabilim dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun teklifi üzerine Senatonun onayı ile belirlenir.”

“d) Tıp fakültesi mezunları için ALES veya TUS, diş hekimliği fakültesi mezunları için ALES veya DUS, diğer adaylar için ise ALES standart puanına sahip olmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Tıp fakültesi mezunları için ALES veya TUS, diş hekimliği fakültesi mezunları için ALES veya DUS, diğer adaylar için ise ALES standart puanına sahip olmak,”

“f) Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Organ Nakli Enstitüsü doktora programlarına başvurularda; tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve TUS giriş sınavında temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7 ve klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen en az 55 tam temel tıp puanına sahip olmaları veya ALES'in sayısal puan türünde en az 60 puana sahip olmaları gerekir. Diş hekimliği fakültesi mezunu olup, doktora programlarına başvurabilmek için lisans diplomasına ve 55'den az olmamak koşuluyla DUS'tan alınmış puana veya ALES'in sayısal puan türünde en az 60 almış olmak şartı aranır. Tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi mezunu olmayanların yüksek lisans diplomasına (eczacılık ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına) ve ALES’in sayısal puan türünde 60'dan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olma şartı aranır,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Adayların Avrupa ortak dil kriterlerine göre Türkçe yeterlik düzeyleri aşağıdaki tabloya göre değerlendirilir.

 

Türkçe Dil Yeterlik Düzeyleri             Açıklamalar

                     C2                                     Eğitim-Öğretime başlar

                     C1                                     Eğitim-Öğretime başlar

                     B2                                     Eğitim-Öğretime başlar

                     B1                                     Türkçe öğretim programına katılır

                     A2                                     Türkçe öğretim programına katılır

                     A1                                     Türkçe öğretim programına katılır

                                                                                                                                             ”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Uluslararası adayların kabulü

MADDE 13 – (1) Uluslararası adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul koşulları ve öğrenci kontenjanları, ilgili bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri öğrencinin talebi, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır. Muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezli yüksek lisans başarı notu; sağlık bilimleri alanında ALES/TUS/DUS, diğer alanlarda ALES puanının veya yetenek/bilim sınav puanının %50'si, lisans not ortalamasının %10'u, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınav notunun %30'u ve yabancı dil puanının %10’u dikkate alınarak hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Eşitlik durumunda diğer basamaklar sırasıyla değerlendirilir. Başarı notu 65 puan ve üzeri olanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır.”

“c) Doktora/sanatta yeterlik programları için başarı notu; sağlık bilimleri alanında ALES/TUS/DUS, diğer alanlarda ALES puanının veya yetenek sınav puanının %50'si, yüksek lisans not ortalamasının %10'u, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat/yetenek veya bilim sınavı/portfolyö incelemesi notunun %30'u ve yabancı dil puanının %10’u dikkate alınarak hesaplanır. Tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, veteriner fakültesi, eczacılık fakültesi mezunları ve bütünleşik doktora programına başvuranlar için başarı notu hesaplamasında yüksek lisans yerine lisans not ortalaması dikkate alınır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Eşitlik durumunda diğer basamaklar sırasıyla değerlendirilir. Başarı notu 70 puan ve üzeri olan adaylar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan adayların, akademik takvimde belirtilen tarihlerde Senato tarafından belirlenen belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır. Başvuru ve kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayıt yapılmaz. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kayıt sırasında öğrencinin yazılı olarak beyan ettiği adres, tebligat adresidir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Lisansüstü düzeydeki dersler öğretim üyeleri tarafından verilir. Tezsiz yüksek lisans programlarında, zorunlu hallerde bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktora/sanatta yeterlik eğitimi almış öğretim görevlileri de ders verebilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her öğrenci için danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirlenir. Danışman atanıncaya kadar öğrencinin danışmanlığı anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür. Danışman, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla atanır. Yüksek lisans danışmanı ataması için öğretim üyesinin en az iki yarıyıl lisans programında ders vermiş olması gerekir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç sanatta yeterlik/doktora danışman ataması için ise öğretim üyesinin en az dört yarıyıl lisans veya iki yarıyıl tezli yüksek lisans programında ders vermiş ve en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.”

“(4) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora/sanatta yeterlik programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarı ile tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Danışmanlık yapabilecek öğretim üyelerine ve öğrenci kontenjanlarına ilişkin diğer hususlar, anabilim/anasanat dallarının özellikleri de dikkate alınarak enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(5) Tez çalışması için birden fazla tez danışmanı gerektiğinde, ilgili bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin beşinci, altıncı, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(5) Öğrenci, bir yarıyıl için azami ders yükünü tamamlamış olsa dahi öncelikle başarısız olduğu derse kayıt yaptırmak zorundadır. Ancak, zorunlu ders olmamak koşuluyla ders kaydı süresi içinde; ders alma döneminin dördüncü yarıyılına başlamak üzere olması, dersin açılmaması, dersin kaldırılması ve benzeri hallerde danışmanın önerisi, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğrenci başarısız olduğu müfredat dersinin yerine başka bir alternatif dersi alabilir.

(6) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları programın gerektirdiği derslerin toplam kredisinin en az yüzde yetmişini kayıtlı olduğu programdan almak zorundadır. Bu sınır enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile artırılabilir.”

“(8) Öğrencilerin daha önce başka lisansüstü programlarında aldıkları derslerin kabul edilmesi ve alınması gereken toplam krediden düşülmesi için akademik takvimde belirtilen yarıyılın başlangıcından itibaren on iş günü içinde öğrencilerin izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere, yüksek lisans programı için en fazla iki, doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. İzlediği programın ders yüküne sayılmak üzere alınan dersler hangi yarıyıla ait ise ilgili yarıyılda danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenir.

(9) Bir öğrencinin her yarıyılda alabileceği normal ders yükü, kayıtlı olduğu yarıyılın öğretim programında yer alan derslerdir. İlgili yarıyıl dersleri 30 AKTS ile birlikte, devamsızlık nedeni ile tekrar alınan, yükseltme amaçlı olarak alınan veya önceki yarıyıl/yılda devam koşulu yerine getirilmiş başarısız olunan dersler ile müfredatından ve/veya müfredatı dışından alınan dersler dâhil, tüm derslerin AKTS kredilerinin toplamı ilgili yarıyıl için 50 AKTS kredi değerini geçemez.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Öğrenciler; uzun süreli tedavi gerektiren hastalık durumları, gebelik, doğum, askerlik, tutukluluk, yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında eğitim nedenleriyle, resmi kurumlarda çalışanların eğitim-öğretim, staj, araştırma sebepleriyle görevlendirilmesi durumunda, sağlık mazereti hariç yüksek lisans süresi içinde en çok iki yarıyıl, doktora süresi içinde en çok dört yarıyıl Üniversiteden izinli sayılabilirler. İzin süreleri, eğitim-öğretim süresine dâhil edilmez.

(2) Birinci fıkrada anılan nedenlerle izinli sayılmak isteyen öğrenci, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile birlikte ilgili anabilim/anasanat dalına en geç ilgili yarıyılın ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar başvuru yapmak zorundadır, başvuru süresi bittikten sonra yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmaz.

(3) Öğrencinin kontrolünde olmayan ve başvuru süresi bittikten sonra ortaya çıkan, birinci fıkrada belirtilen durumlarda, doğal afet ve benzer durumlarda öğrenime ara izni işlemi başvuru süresi sınırı olmadan danışmanın ve anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

(4) Öğrenime ara izni talebi, öğrencinin dilekçesi, danışmanının görüşü ve anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile birlikte enstitüye iletilir. Enstitü yönetim kurulu onayı ile öğrenime ara izni verilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Öğrencilerin başarı düzeyleri; uzmanlık alan dersi, danışmanlık, seminer, tez ve dönem projeleri başarılı/yeterli veya başarısız/yetersiz olarak, diğer tüm dersler ise yarıyıl sonunda yapılacak yarıyıl sonu/yarıyıl sonu ikinci sınavıyla ölçülür.

(2) Lisansüstü öğrenciler teorik derslerin %70’ine ve uygulamalı derslerin %80’ine devam etmek zorundadır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci sınavlara alınmaz ve bu ders ilk açıldığı dönemde tekrar alınmak zorundadır. Devamsızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam şartı aranır; başarısızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam şartı aranmaz.

(3) Haklı ve geçerli görülen bir nedenle yarıyıl sonu ve yarıyıl sonu ikinci sınavlarının her ikisine birden giremeyen öğrenciye, akademik takvimde belirtilen hataları düzeltme süresi sona ermeden mazeretini belgelendirmek koşuluyla anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir.

(4) Yarıyıl sonu ikinci sınavı; ilgili yarıyıl sonunda almış oldukları ders/derslerin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı elde eden öğrencilerden yarıyıl sonu sınavında başarısız olanlarla, başarılı olup not yükseltmek isteyen ve sınava girme şartlarını sağladığı halde yarıyıl sonu sınavına girmeyen/giremeyen öğrencilere her ders için tanınan bütünleme sınavı hakkıdır. Yarıyıl sonu ikinci sınavı başarı notu, ilgili ders için aktif dönemde kayıt olduğu ders şubesinin değerlendirme biçimi ile değerlendirilir. Yarıyıl sonu ikinci sınavında alınan not, son sınav notu olarak kabul edilir.

(5) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

(6) Lisansüstü programlarda doktora/sanatta yeterlik sınavı ve tez savunma sınavı jürisinin salt çoğunluğun fiilen sınava katılması şartı ile diğer jüri üyesinin/üyelerinin/öğrencinin şehir dışı ya da yurt dışından gelememesi durumunda enstitü yönetim kurulunun kararı ile video konferans sistemi kullanılarak elektronik ortamda yapılabilir. Tez izleme sunumları jüri üyesinin/üyelerinin/öğrencinin şehir dışı ya da yurt dışından gelememesi durumunda danışman öğretim üyesi tarafından organize edilerek video konferans sistemi kullanılarak elektronik ortamda da yapılabilir.

(7) Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak, Senato tarafından onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü ve benzeri ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Lisansüstü derslerin başarı değerlendirmesinde öğrencilerin yarıyıl içinde yaptıkları çalışmalar ve/veya yarıyıl sonu/yarıyıl sonu ikinci sınavı ile birlikte değerlendirilme şekli her yarıyıl başında dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından öğrenci otomasyonu üzerinden öğrencilere duyurulur.”

“(3) Lisansüstü dersler için başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme yöntemi esas alınır. Puanlar, enstitüye teslim edilip kesinleştikten sonra, aşağıdaki tabloda belirtilen değerler dikkate alınarak harf notuna çevrilir:

 

Puanlar         Notlar      4’lük not/başarı katsayısı      Açıklama

90-100              AA                           4,00                        Başarılı

85-89                BA                           3,50                        Başarılı

80-84                BB                            3,00                        Başarılı

75-79                CB                            2,50                        Başarılı

70-74                CC                            0,00                        Başarılı

00-69                FF                            0,00                        Başarısız

Devamsız          FE                            0,00                        Başarısız

                                                                                                            ”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanmasından, en geç beş iş günü içerisinde anabilim/anasanat dalına yazılı olarak itirazda bulunabilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, dersin sorumlu öğretim elemanının/elemanlarının görüşünü alarak sınav evraklarında ve sınav not çizelgelerinde maddi hata incelemesi yapılmasını sağlar. Maddi hata tespit edilmesi halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir, enstitü yönetim kurulu kararıyla hata düzeltilir. İtirazların en fazla on iş günü içerisinde sonuçlandırılması gerekir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bütün notlar öğrenci durum belgesine geçirilir. Öğrencilerin GANO/AGNO’ları not durum belgelerine ve diplomalarına  4’lük sisteme göre yazılır. Ayrıca not durum belgelerine GANO/AGNO’ların Üniversitenin internet sitesinde yer alan Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Programlarda 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosuna göre 100’lük karşılığı da bilgi amaçlı eklenir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Öğrencinin kayıt silme için ilişik kesme işlemlerini tamamlayarak yazılı başvuruda bulunması durumunda enstitü tarafından ilişiği kesilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (e), (f) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Dersler; öğrencinin talebi, danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer enstitülerde verilmekte olan derslerden de seçilebilir.”

“e) Öğrenci, danışmanın önereceği çalışma alanı ile ilgili en az bir semineri en geç dördüncü yarıyılın başına kadar almak zorundadır. Seminer çalışması dinleyicilere açık olarak yapılır ve değerlendirme formu Enstitüye sunulur.

f) Sanat alanında yapılan yüksek lisans çalışmalarının eserleri kapsayan tez ve sanatsal çalışmayı içermesi gerekir.”

“ğ) Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı/yeterli veya başarısız/yetersiz olarak değerlendirilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tezini dört yarıyılın sonunda başarı ile tamamlayamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Altıncı yarıyılının sonunda tezini enstitüye teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Tez konusunda ve tez başlığında yapılması istenen tüm değişiklikler, danışmanın gerekçeli görüşü, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci, altıncı, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin savunma sınavına girebilmesi için danışmanı tarafından alınan intihal yazılım programı raporu ile birlikte tez çalışması aşamasında elde ettiği sonuçları, Senato tarafından belirlenen enstitünün tez yazım kurallarına uygunluğuna ilişkin danışmanın yazılı görüşünü ve tezin ciltlenmemiş bir nüshasını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla akademik takvimde belirtilen sürede enstitüye teslim etmesi gerekir.”

“(6) Tez savunma sınavı ve/veya eser sergileme; tez çalışmasının sunumu ve onu izleyen soru-cevap ve/veya eser sergileme bölümlerinden oluşur. Tez savunma sınavı en az 45 dakika sürer ve dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur.”

“(8) Tez savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, analiz, sentez ve değerlendirme gücünü yoklamayı amaçlar. Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra, jüri kapalı bir oturumda tez hakkında 100 puan üzerinden değerlendirme yapar ve jüri üyelerinin verdikleri puanların ortalamasının en az 70 puan olması durumunda salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfası jüri üyelerince imzalanır. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar ve olumsuz ibaresini koyar. Jürinin kararı; jüri üyelerinin tamamının fiili katılımı durumunda üç gün, video konferans yöntemi ile yapılan sınavlarda ise on gün içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye iletilir ve bu karar enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Savunma sınavı ile ilgili alınan kararlar sonucunda öğrenciler hakkında aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) Tez savunma sınavı sonucunda başarılı bulunan öğrenci, mezuniyetiyle ilgili belgelerini sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde teslim etmesi şartıyla, enstitü yönetim kurulu karar tarihi itibariyle mezun edilir.

b) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

c) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

ç) Tezi reddedilen öğrencinin aynı programın tezsiz yüksek lisans programının açık olması durumunda ve talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(9) Tez savunma sınavına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci başarısız kabul edilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ilişiği kesilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/ anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Eğitim-öğretim için gerekli koşulları sağlamak şartıyla uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı açılabilir. Bu programda yürütülecek eğitim-öğretim faaliyetleri, Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esasları ve Senato kararlarına göre yürütülür.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında dönem projesi en erken üçüncü yarıyılın başında alınabilir.

(2) Dönem projesinin kapsamı ve koşulları; danışmanın önerisi, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı/yeterli veya başarısız/yetersiz olarak değerlendirilir.

(3) Dönem projesi, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile en az üç asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan dönem projesi komisyonu tarafından değerlendirilerek; dönem projesi başarı formu ile birlikte nihai karar enstitüye bildirilir.

(4) Öğrencinin dönem projesini aldığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırması dönem projesi konusunu aldığı dönem başında belirlemesi, enstitünün hazırlamış olduğu yazım kılavuzuna göre yarıyıl sonunda yazılı bir rapor oluşturması ve yeterli sayıda kopyasını anabilim/anasanat dalı aracılığıyla enstitüye vermesi gerekir. Dönem projesinin yürütülmesinden danışman öğretim elemanı sorumludur.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Öğrenci en az iki seminer dersi almak zorundadır. Danışmanın önereceği çalışma alanı ile ilgili seminer konusunu aldığı dönem başında bildirmek koşulu ile anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir. Seminer çalışması dinleyicilere açık olarak yapılır ve değerlendirme formu enstitüye sunulur.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Yeterlik sınav komitesi, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla yeterlik sınav jürileri kurar. Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınav komitesince ve enstitü yönetim kurulunca kabul edilen; en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil beş asıl ve en az biri kurum dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavına, olağanüstü koşullar hariç, mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye/üyeler, enstitü müdürlüğüne sınav tarihinden en az beş iş günü öncesinde yazılı olarak bilgi verir.”

“(3) Doktora yeterlik öğrencileri, gelişim ve öğrenme ile öğretimde planlama ve değerlendirme derslerini enstitü kurulunun belirlediği zaman diliminde almak ve başarmak zorundadır. Öğrencilerin tez savunma sınavına girmeleri için; bu derslerden başarılı/yeterli olmaları ön koşuldur. Öğrenci belirtilen dersleri bir öğretim döneminde alabileceği gibi ayrı dönemlerde de alabilir. Bu derslerin başarı puanları not ortalamasına dâhil edilmez. Öğrencilerden daha önce, belirtilen dersleri yükseköğretim seviyesinde alarak başarılı olanlar, ilgili derslerden enstitü yönetim kurulu kararı ile muaf tutulabilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci, danışmanın görüşü, bilim dalı ve/veya anabilim dalı kurulunun önerisi doğrultusunda anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.”

“(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın ve bilim dalı ve/veya anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü savunma sınavı tarihinden en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine sunar. Yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde tez önerisi savunmasına giremeyen öğrenci başarısız sayılır. Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır ve dinleyiciler de izleme komitesinin izni ile tez önerisine katkıda bulunabilir. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, bilim dalı ve/veya anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise, altı ay içinde tekrar tez önerisi savunma sınavına alınır. Tez önerisi, bu savunmada da reddedilen veya geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sürede tez önerisi savunmasına katılmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının  (h), (k) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (o) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“h) Tez savunma sınavı; tez çalışmasının sunumu ve onu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur, en az 45 dakika sürer ve dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur.”

“k) Düzeltme verilen ek sürede, gerekli düzeltmeleri yapmayan ya da değişiklikleri yaptıktan sonra girdiği ikinci tez sınavında da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilen ve tez sınavında başarısız bulunan öğrencinin aynı programın tezsiz yüksek lisans programının açık olması durumunda ve talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

“n) Tez savunma sınavına mazeretsiz katılmayan öğrenci başarısız kabul edilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ilişiği kesilir.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara; aynı programın tezsiz yüksek lisans programının açık olması durumunda ve talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Sanatta yeterlik öğrencileri, gelişim ve öğrenme ile öğretimde planlama ve değerlendirme derslerini enstitü kurulunun belirlediği zaman diliminde almak ve başarmak zorundadır. Öğrencilerin tez savunma sınavına girmeleri için; bu derslerden başarılı/yeterli olmaları ön koşuldur. Öğrenci belirtilen dersleri bir öğretim döneminde alabileceği gibi ayrı dönemlerde de alabilir. Bu derslerin başarı puanları not ortalamasına dâhil edilmez. Öğrencilerden daha önce, belirtilen dersleri yükseköğretim seviyesinde alarak başarılı olanlar, ilgili derslerden enstitü yönetim kurulu kararı ile muaf tutulabilir.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 35 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 36 – Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/9/2016

29819