21 Haziran 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30455

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ

ODASI MEKANİK TESİSAT HİZMETLERİ UZMANLIK VE BELGELENDİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/11/2001 tarihli ve 24591 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Mekanik Tesisat Hizmetleri Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Mekanik tesisat uzman mühendis belgesi için ısı yalıtımı, sıhhi tesisat, ısıtma tesisatı konularında en az bir yıl süre ile tasarım-uygulama deneyimi kazanmış olmak veya Mekanik Tesisat Proje Değerlendirme Kuruluna şartları genelgelerle tanımlanmış proje/projelerin sunumunu gerçekleştirmek”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “Uzman Mühendis Belgesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav Komisyonları

Madde 8 – Mekanik Tesisat Hizmetleri Uzmanlık ve Belgelendirme Kurulunca önerilen ve OYK’nın atayacağı Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Sınav Komisyonu, uzman mühendis belgesine sahip, Dar Kapsamlı Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Sınav Komisyonu ise ilgili konuda uzman mühendis yetki belgesine sahip en az 3 kişiden oluşur. Sınav sorularının belirlenmesi, sınavın hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi gibi konular Oda Merkezi tarafından yayımlanan genelgeler aracılığıyla sağlanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/11/2001

24591

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

19/7/2003

25173

2-

3/9/2004

25572