20 Haziran 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30454

YÖNETMELİK

İstanbul Şehir Üniversitesinden:

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik,  İstanbul Şehir Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: İstanbul Şehir Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ŞEHİRTÖMER): İstanbul Şehir Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür:  Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Şehir Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu:  Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yurt içinde ilgili mevzuat hükümlerine göre açacağı şubelerde çeşitli kurs ve seminerler düzenlemek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ve Türk soylular dâhil, yabancı uyruklulara Türkiye Türkçesini öğretmek, Türk dilinin tarihsel gelişimi sürecinde konuşulan ve yazılan tüm eski ve yeni kollarını araştırmak, dil öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak, Türk topluluklarının, farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerini araştırmak ve bu alanda gerçekleştirilecek her türlü araştırma, inceleme, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyetlerle ilgili alanlarda yapılan ve yapılacak olan çalışmalara öncülük etmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içinde ilgili mevzuat hükümlerine göre birimler açmak,

b) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

c) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak suretiyle projeler geliştirerek Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler, broşürler hazırlamak; kitap, dergi, bülten, raporlar yayımlamak,

ç) Ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak; yabancı ülkelerden gelecek olan öğrenci, eğitimci, akademisyen, Türkiye’de bulunan büyükelçilik çalışanları ve diplomatlara, iş adamlarına, Türkiye Türkçesi kursları düzenlemek,

d) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içi görevlendirmelerde, öğretim elemanları ve öğretmenlere yönelik kurslar açmak,

e) Türkçe öğrenmek isteyen kişilere yönelik uzaktan eğitim vermek suretiyle Türkiye Türkçesi öğretmek,

f) Üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı ile Filoloji bölümlerinde Türk dili öğretimi üzerine yürütülen mevcut öğretim yöntemlerini geliştirecek uygulama ve araştırma çalışmaları yapmak ve böylece Türk dili öğretimini daha etkin hale getirmek,

g) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili bölümlerinin öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili sertifikalar vermek,

ğ) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla diğer dillerden çeviriler yapmak,

h) Türkiye’de öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilere gerekli kabul belgesi vermek,

ı) Türkiye’ye üniversite öğrenimi görmek üzere gelen öğrencilerin Türkçe bilgilerinin, üniversite eğitimini devam ettirebilecek yeterlilikte olup olmadığını, uluslararası ölçüm standartlarında belirleyecek Türkçe yeterlik sınavlarını düzenlemek ve sertifika vermek,

i) Türk dili ile ilgili uygulama ve araştırmaları teşvik etmek, yapılan araştırmaları duyurmak için seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek,

j) Türkçenin anadili olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar; dil öğretim yöntemleri konusunda uygulama ve araştırmalar, Türkçe ve diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak,

k) Akademik Türkçe ile ilgili kurslar ve seminerler düzenlemek,

l) Merkezin faaliyetlerini etkinleştirecek ve geliştirecek çerçevede; bilimsel ve teknik altyapı oluşturmak, süreli ve süresiz yayınların derlenmesini içeren dokümantasyon faaliyetleri gerçekleştirmek,

m) Merkezin faaliyet alanına giren diğer konularda çalışmalar yapmak ve Üniversite tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda çalışan Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları veya konusunda uzman kişileri arasından iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektör tarafından en fazla iki kişi  müdür yardımcısı olarak  görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin, Merkeze bağlı birimlerin ve idari personelin çalışmalarının düzenli, etkin ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Her yılın sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversitenin öğretim elemanları arasından veya Üniversite dışından Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilecek dört üye ve Müdür olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

b) Her yılın faaliyet raporunu ve sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak,

c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,

ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkılarıyla değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

e) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek ve Senatoya önermek,

f) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür tarafından Üniversitenin içinden veya dışından önerilen kişiler arasından Rektör tarafından seçilen en az beş üye ile Yönetim Kurulu  üyeleri ile birlikte toplam on kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere Rektör tarafından yenileri görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine olağan olarak yılda bir kez toplanır.

(4) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve tavsiye niteliğinde görüş bildirir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunmak, Merkezin yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin ihtiyacı olan akademik, teknik ve idari personel, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

Ekipman ve demirbaş ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar öncelikle Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

(2) Merkezin her türlü faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli mekan, çalışma ortamı, teknik altyapı ve tefrişat  Müdürün önerisi de dikkate alınarak Rektör tarafından  sağlanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisinin tamamını veya bir kısmını Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü yürütür.