20 Haziran 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30454

YÖNETMELİK

Haliç Üniversitesinden:

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2017 tarihli ve 30191 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 50 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir. Tezini savunabilmesi için, tezinden ürettiği bir makaleyi yayımlamış veya yayımlanmak üzere kabul almış olması gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Öğrencinin tezini savunabilmesi için, tezinden ürettiği bir makaleyi yayımlamış veya yayımlanmak üzere kabul almış olması gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi ile 55 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi 2018-2019 eğitim-öğretim yılından önce tez aşamasına geçmiş öğrencilere uygulanmaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/9/2017

30191