20 Haziran 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30454

YÖNETMELİK

Çağ Üniversitesinden:

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çağ Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevleri ile çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çağ Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevleri ile çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Çağ Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Çağ Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Mütevelli Heyeti: Çağ Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: Çağ Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Çağ Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Çağ Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Çağ Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Öğrencinin yaratıcı, bilimsel, yenilikçi eğitimiyle iş hayatını bütünleştirmek,

b) Üniversitenin çalışma hayatıyla uyumlanma sürecini devam ettirmek,

c) Öğrencilerin staj ve kariyere hazırlık süreçlerini doğru, bilinçli ve nitelikli yöntemlerle öğrenerek; iş dünyasına daha başarılı hazırlanmalarını sağlamak,

ç) Staj ve mezuniyet sonrasında da öğrencilerin istenilen ve tercih edilen bir insan kıymetine dönüşmelerine yardımcı olarak istihdamlarına destek vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kişisel gelişim seminerleri ve markalı işveren seminerleri düzenlemek,

b) İşyeri saha ziyaretleri yapmak,

c) Sertifika programları düzenlemek,

ç) Koçluk hizmetleri vermek,

d) Kurumsal tanıtım günleri düzenlemek,

e) Kariyer fuarı günleri düzenlemek,

f) Mezunlarla ilişkileri güçlendirmek ve geliştirmek,

g) Özel sektör ile işbirliği protokolü yapmak ve protokolün gereklerini icra etmek,

ğ) Özgeçmiş mülakat eğitimleri vermek,

h) Merkezin amacı ile ilgili olan diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdürün görevlendirilmesi Mütevelli Heyeti tarafından onaylanır. Süresi biten Müdür, tekrar görevlendirilebileceği gibi, görev süresi dolmadan da aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birisini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görevi başında bulunmadığı veya ayrıldığı zamanlarda, Müdür Yardımcısı vekâleten bu görevi yürütür. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürer ise aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiği zaman yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek ve bu konularda Üniversite içinde koordinasyon sağlamak,

d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile birlikte Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen yedi öğretim elemanından oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmeleri Mütevelli Heyeti tarafından onaylanır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır, eşitlik halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar ve kanunlarla belirtilen esaslar doğrultusunda Merkezin çalışmaları ile ilgili kararlar almak ve geleceğe dönük faaliyetlere ilişkin plan ve proje önerilerini sonuçlandırmakla görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacının karşılanması

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün bulunduğu birimdeki mevcut akademik ve idari kadrolardaki elemanlar vasıtasıyla karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda, 2547 sayılı Kanun, Mütevelli Heyeti ve Senato kararları ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çağ Üniversitesi Rektörü yürütür.