20 Haziran 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30454

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırmacı: Üniversite kaynaklarını kullanan ve Üniversitede araştırma görevi icra eden ya da harici destekleyici ve bağışçılar tarafından finanse edilenler de dâhil olmak üzere başka bir şekilde Üniversite tarafından yürütülen araştırma projelerine katılan tüm personeli ve öğrencileri,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversite-sanayi arasında koordinasyonu sağlamak, Üniversitedeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini teşvik ederek bu faaliyetleri nitelik ve nicelik yönünden arttırmak, Üniversitenin geliştirdiği bilgi ve teknolojiyi toplayarak rekabetçi ürün veya süreçlere dönüştürmek, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin Üniversitede üretilmesini ve ortak projeler geliştirilerek ulusal ve uluslararası hibe fonlarından daha fazla yararlanılmasını temin etmek, Üniversite kaynaklı buluşların korunarak ticarileştirilmesini, araştırmacıların girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesini ve teknoloji transferini sağlayarak katma değer oluşturmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları çerçevesinde aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Üniversite araştırma-geliştirme stratejilerinin tanımlanmasına katkı vermek,

b) Üniversitenin politika ve stratejilerine uyumlu olarak çalışmak,

c) Merkezin ihtiyacı olan nitelikli elemanların yetiştirilmesini sağlamak,

ç) Üniversitenin akademik, idari ve araştırma birimleri arasındaki araştırma-geliştirme işbirliğini ve koordinasyonu sağlamak,

d) Araştırmacılara ulusal ve uluslararası araştırma fonları ve çağrılar hakkında bilgi sunmak, fon kaynaklarına erişim, ortak bulma, proje oluşturma ve geliştirme, hazırlama, bütçeleme, başvuru ve yürütülmesi hakkında danışmanlık sunmak,

e) Araştırmacıların, araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütürken karşılaşabileceği bürokratik sorunların çözülmesine yardımcı olarak bu faaliyetlerin hızını ve verimliliğini artırmak,

f) Araştırmacılar ile sanayi arasında köprü görevi görerek üniversite-sanayi işbirliklerine aracılık etmek, sanayicinin ihtiyaçları doğrultusunda akademisyen eşleştirmesi sağlamak, danışmanlık, proje, staj gibi işbirliklerinde koordinasyonu sağlamak,

g) Araştırmacı ve sanayici veri tabanlarını oluşturmak ve güncellemek,

ğ) Üniversite kaynaklı buluşların patent, marka, ıslahçı hakkı, tasarım ve diğer fikri mülkiyet hakları ile korunması, tanıtılması ve ticarileştirilmesi konusunda hizmet vererek Üniversite fikri ve sınai mülkiyet hakları portföyünün oluşumu sürecine katkıda bulunmak,

h) Araştırmacılar için girişimciliği teşvik etmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ön kuluçka hizmeti sunmak, şirketleşme faaliyetlerine yönelik destek ve danışmanlık hizmetleri sunmak,

ı) Ulusal ve uluslararası teknoloji transfer ofisleri ile işbirliği içerisinde çalışarak paydaşların olduğu çalışma ortamları hazırlamak,

i) Amaçları doğrultusunda yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer üniversiteler, dernekler, vakıflar, odalar ve şirketler de dâhil kamu, özel kurum ve kuruluşlarıyla bilgi alışverişinde bulunmak, Üniversite adına işbirliği protokolleri yapmak ve işbirliğini yürütmek,

j) Amaçları doğrultusunda Üniversite adına ortaklık, hizmet ve danışmanlık sözleşmeleri yapmak ve yapılmasına aracılık etmek,

k) Amaçları doğrultusunda kurs, seminer, sempozyum, proje pazarı, çalıştay, kongre, konferans, toplantı, yarışma ve benzeri ulusal ve uluslararası eğitim ve etkinlikler düzenlemek, katılımcılara katılım belgesi, ödül vermek,

l) Faaliyet alanına giren konularda gerekli veri kayıtlarını tutmak ve izlemek, buna ilişkin Üniversitenin ve diğer kurumların veri tabanlarından yararlanmak ve bunların gelişmesi amacıyla bilgi girişi konusunda katkı sağlamak,

m) Faaliyet alanına giren konularda rapor, bülten, kitap, makale, dergi ve benzeri yayın faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten ve bir bilim dalında doktora yapmış, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Süresi biten Müdür, tekrar görevlendirilebileceği gibi, haklı nedenler bulunması durumunda, bu sürenin tamamlanması beklenmeden Rektör kararıyla görevinden alınabilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdür, faaliyetlerinde kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin amaçları kapsamında faaliyet gösterebilecek yetkinlikteki öğretim elemanları arasından iki müdür yardımcısı görevlendirir.

(4) Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirmelerde Müdürün yerine yenisi görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemini belirlemek, toplantıya başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

b) Faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yürütmek,

c) Organların faaliyetlerini planlamak ve uyumlu işleyişlerini sağlamak,

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planını Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini dikkate alarak hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayını alarak Rektöre sunmak,

d) Merkezin finans kaynaklarını geliştirmek ve bu kaynakların Merkezin amaçları doğrultusunda kullanımını sağlamak,

e) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını Yönetim Kuruluna sunmak,

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslamalı olarak hazırlamak ve Yönetim Kurulunun uygun görüşünü alarak Rektörlüğe sunmak,

g) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı sonuçlarını derleyip değerlendirilmek üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdürün katılmadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır. Müdürün görevde bulunmadığı sürelerde Müdüre vekâlet eder.

(2) Müdürün daveti üzerine, müdür yardımcıları Yönetim Kurulu toplantısına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dâhil yedi kişiden oluşur. Müdür dışındaki diğer üyeler, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili, Üniversitede tam gün çalışan, en az biri Sosyal Bilimler, biri Fen Bilimleri, biri de Sağlık Bilimleri alanından Müdürün önereceği iki kat öğretim elemanı aday arasından Rektör tarafından seçilerek iki yıl için görevlendirilir.

(2) Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, süreyi doldurmak üzere yenileri aynı usulle görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir kez ve en az dört üyeyle toplanır. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Kararlar, en az dört üyenin olumlu oyu ile alınır. Oylama açık usulle yapılır ve oy eşitliği halinde Müdürün oyu esas alınır.

(4) Mazeretsiz üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği düşer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin üst düzey takibi ve gözetimini sağlamak,

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planını onaylamak,

c) Merkez birimlerinin işleyişi ve sorumlularına ilişkin konularda gerekli kararları almak,

ç) Müdür tarafından hazırlanacak program önerilerini incelemek ve karara bağlamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve yıllık çalışma programını inceleyerek Rektörlüğe sunulmak üzere onaylamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; ilgili öğretim elemanları, öğrenciler, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ve diğer ilgili kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kişilerden oluşur. Danışma Kuruluna Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulu üyeleri de katılırlar. Danışma Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu tarafından haklarında üyelikten çıkarılmalarına dair karar alınmadığı veya kendi istekleri doğrultusunda üyelikten ayrılmadıkları sürece üyelik görevini sürdürürler.

(2) Danışma Kurulu en az 35 en fazla 40 üyeden oluşur ve üyelerin görev süresi üç yıldır. Görevden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye seçilir. Danışma Kurulu yılda en az iki defa Müdürün başkanlığında toplanır.

(3) Danışma Kurulu Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak alınacak tedbirler ile yapılacak uygulamalar hakkında Yönetim Kuruluna görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alt birimler

MADDE 14 – (1) Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile uzmanlaşmaya ve iş bölümüne yönelik alt birimler kurulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır. Gerek görülen alanlarda mevzuatın izin vermesi halinde hizmet alımı ile personel görevlendirilebilir.

Ekipman ve demirbaş

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 27/4/2014 tarihli ve 28984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi İş Dünyası ile İş Birliği ve Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.