19 Haziran 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30453 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 15.2.4 numaralı maddesinde yer alan “teknik şartname dahil” ve “teknik şartnamenin EKAP’a yüklenmesi halinde” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 17.5.1.3 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“17.5.1.3. Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil istatistik bilgilerini içeren belgeden veya gerekçeli mahkumiyet kararından yalnızca, “mesleki faaliyetin yürütülmesinden kaynaklanan mahkumiyet hali”, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendi kapsamında değerlendirilecektir. Bu nedenle idarelerin, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendinin uygulamasında, mahkumiyet kararlarının mesleki faaliyetten kaynaklanıp kaynaklanmadığını göz önünde bulundurması gerekmektedir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 30.9 uncu maddesinin başlığında yer alan “İdareler tarafından” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 30.9.3 numaralı maddesinin başlığında yer alan “Aday” ibaresi “İdare, aday” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci ve ikinci paragraflarının üçüncü cümlelerinde yer alan “aday, istekli ve istekli olabileceklere” ibareleri “ilgililere” olarak değiştirilmiş, ikinci paragrafının ilk cümlesinde yer alan “idareler tarafından” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 32.2.1 numaralı maddesinin dördüncü ve beşinci cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 40 ıncı maddesine aşağıdaki madde eklenmiştir.

“40.3. Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin sekizinci fıkrasına göre düzenlenenler hariç EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgelerine, belgeye konu işin varsa esaslı unsuru ile belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımı yazılacaktır. Örneğin, bünyesinde köprü ve tünel iş kısımları bulunan bir yol yapımı işinde, belge tutarının ne kadarının AI, ne kadarının AII ve ne kadarının AV grubundan oluştuğu belirtilecektir. Aynı şekilde, bünyesinde sıhhi tesisat, havalandırma tesisatı, asansör, gaz tesisatı ve elektrik tesisatı işleri bulunan BII grubundaki bir idari bina yapımı işinde belge tutarının ne kadarının CI, CII, CIII, CIV ve DIV grubundan oluştuğu belirtilecektir. Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınarak ihale edilen işlerde belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımı hesaplanırken sırasıyla yaklaşık maliyet hesabında ve ödemede esas alınan imalat grubu tutarının toplam içerisindeki oranı dikkate alınacaktır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 45.1.2 numaralı maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yazıda ayrıca, ihale konusu işe özgü alanlara (malzeme ocağı vb.) ilişkin olan ve açıklama istenecek girdi niteliğinde bulunan nakliyelere dair yaklaşık maliyet hesabında esas alınan mesafeler belirtilir.”

MADDE 8 – Bu Tebliğin 6 ncı maddesi yayımı tarihinden 30 gün sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/8/2009

27327

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/3/2010

27511

2-

30/7/2010

27657

3-

29/12/2010

                      27800 (6. Mükerrer)

4-

9/2/2011

27841

5-

20/4/2011

27911

6-

20/8/2011

28031

7-

15/7/2012

28354

8-

13/8/2012

28383

9-

13/4/2013

28617

10-

23/8/2013

28744

11-

24/9/2013

28775

12-

28/11/2013

28835

13-

25/12/2013

28862

14-

7/6/2014

29023

15-

16/8/2014

29090

16-

25/10/2014

29156

17-

12/6/2015

29384

18-

27/6/2015

29399

19-

28/7/2015

29428

20-

27/4/2016

29696

21-

27/5/2016

                  29724 (Mükerrer)

22-

29/11/2016

29903

23-

25/1/2017

29959

24-

4/3/2017

29997

25-

29/6/2017

30109

26-

6/2/2018

30324

27-

31/3/2018

30377