18 Haziran 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30452

YÖNETMELİK

İstanbul Kent Üniversitesinden:

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kent Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kent Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (KÜYEM): İstanbul Kent Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyeti: İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: İstanbul Kent Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: İstanbul Kent Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite bünyesinde bulunan ön lisans, lisans ve lisansüstü programları dışında kalan, Üniversitenin uzmanlaştığı, uzmanlaşma kararı aldığı, sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda tespit edilen, kısa ve uzun vadeli, teori ve uygulamaya dayalı eğitim programları düzenlemek; araştırma-geliştirme ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak; kamu, özel sektör ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini geliştirerek, sürdürülebilir eğitim ve gelişime katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yaşam boyu eğitim-öğretim kapsamında genel katılıma açık, kısa ve uzun süreli kurslar ve programlar düzenlemek,

b) Merkezin amaçları doğrultusunda proje ve çalışmalar gerçekleştirerek sonuçlarını yayımlamak,

c) Yaşam boyu eğitim kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, seminer, sempozyum, kolokyum ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

ç) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda, kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç ve talepleri dikkate alınarak işbirliğini geliştirerek, hedefe uygun eğitim programları tasarlamak ve uygulamak,

d) Farklı sektörlerde yer alan çalışanlara yönelik meslek içi eğitim programları hazırlamak ve yürütmek, kurslar, sertifika programları, ulusal ve uluslararası düzeyde yaz okulları ve çalışmalar düzenlemek,

e) Dijital mecralar üzerinden çeşitli ilgi ve meslek gruplarına yönelik elektronik ve uzaktan eğitim programları düzenlemek ve sürdürmek,

f) Her yaştan birey ve gruba, ihtiyaç duyulan her türlü alanda, ruh ve beden sağlığını geliştirecek, yurttaşlık sorumluluklarını arttıracak, katılımcı bir toplum yapısını oluşturucu eğitim programları geliştirmek,

g) Merkezin faaliyet alanına giren konularda ilgili mevzuat hükümlerine göre danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri nitelikte faaliyetlerde bulunmak,

ğ) Yaşam boyu eğitim kapsamında, yetenekleri geliştirmeye yönelik faaliyetler, kültür, spor ve sanat etkinlikleri, doğal yaşamı korumaya yönelik etkinlikler, zararlı alışkanlıklarla savaş ve benzeri konularda çalışmalar gerçekleştirmek,

h) Ulusal ve uluslararası düzeyde, kültür ve bilim alanında karşılıklı etkileşimde bulunmak, ilgili teşvik ve destek programları kapsamında geziler, etkinlikler düzenlemek,

ı) Ulusal ve uluslararası düzeyde bir elektronik ağ kurarak, araştırma yapmaya elverişli kaynak ve veri oluşturmak ve Merkez adına süreli yayın hazırlayarak yayımlamak,

i) Merkezin amacı doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam gün çalışan personeli arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman Müdür Yardımcısı kendisine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının görevi de sona erer.

(3) Müdürün görev süresi bitmeden görevinden ayrılması durumunda yeni bir Müdür üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak,

ç) Merkezin bütçesini, Yönetimi Kurulu ile birlikte hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,

d) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporu ile çalışma programını Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu;  Müdür ile Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıllık süre için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir defa, gerekli olduğu hallerde ise Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

c) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,

ç) Kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek, kurs önerilerini onaylamak üzere Rektöre iletmek,

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslağı hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,

e) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan eğitim hizmetlerine ilişkin esasları belirlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite personelinden kendi istekleri halinde Üniversite dışından, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından, Rektör tarafından görevlendirilen en az yedi, en çok on bir kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine toplanır, Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin; akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdür tarafından Rektörlüğe sunulur ve 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından yapılan çalışmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyeti Başkanıdır. Mütevelli Heyeti Başkanı bu yetkisini Rektöre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü yürütür.