18 Haziran 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30452

YÖNETMELİK

Çukurova Üniversitesinden:

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/6/2013 tarihli ve 28679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“c) Başarı notu: Ölçme, değerlendirme sonucunda verilen harf notunu,”

“ş) Akademik danışman: Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere belirlenen öğretim elemanını,

t) Öğrenci not belgesi (transkript): Öğrencinin aldığı dersleri, bu derslerin kredi miktarlarını, haftada kaç saat olduğunu, her bir dersten aldıgı notlar ile genel not ortalamasını gösterir belgeyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir örgün eğitim-öğretim yılı, her biri en az on yedi hafta olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri eğitim öğretim günlerinden sayılmaz. Ara sınav, yarıyıl veya yılsonu sınav günleri, bu süreye dâhildir. Bütünleme sınavlarının yapıldığı süre on yedi haftalık süreye dâhil değildir. Sınavlar, ortak zorunlu ve seçmeli dersler, uygulamalı dersler ve telafi dersleri Cumartesi günleri yapılabilir. Gerek görüldüğü takdirde sınavlar Pazar günleri de yapılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Üniversitede yaz öğretimi açılmaz. Ancak, öğrencinin birime giriş yılındaki puanından daha yüksek taban puanı olmak şartıyla yaz öğretiminden toplamda en fazla 3 ders başka bir üniversitenin programından alınabilir. Öğrencinin almak istediği dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez. Dersin zorunlu veya seçmeli ders olmasına bakılmaksızın ders içeriğinin ve ders saatlerinin uyumuna ve yeterliliğine göre karar verilir. Yaz okulundan alınmak istenen derslerin eş değerliği ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Öğrencinin yaz okulundan alıp başarısız olduğu derslerin notları değerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda, eğitim-öğretimin sürdürüldüğü yıllar içerisinde seçmeli dersler yabancı dilde okutulabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Yabancı dil hazırlık sınıfı öngörülmeyen programlara ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler için her eğitim-öğretim yılı başında ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyet sınavı yapılır. Bu sınav, YADYO tarafından eğitim-öğretimin başladığı ilk iki hafta içinde yapılır. Bu sınavdan en az CC başarı notu alan öğrenci ortak zorunlu yabancı dil dersinden başarılı sayılır ve alınan not, öğrenci not belgesine (transkript) işlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversite birimlerine kaydını yaptıran öğrencilerin muafiyet işlemleri Senato tarafından belirlenen ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakının yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Derslerin AKTS’ye karşılık gelen kredi değerleri öğrencilerin, çalışma yükleri hesaplanarak belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Öğrenciler, her eğitim-öğretim yarıyılının başlangıcında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde akademik danışmanının görüşünü de alarak ders kaydı yaptırırlar.

(2) Öğrenciler, alt yarıyıllardan alamadıkları dersler ile tekrarlamak zorunda oldukları dersler hariç kaydoldukları yarıyılın ilk haftasında, kaydoldukları en üst yarıyıla ait dersleri değiştirebilir veya bırakabilirler.”

“(4) Zorunlu derslerin bulundukları yarıyıllarda alınarak tamamlanması koşuluyla yıllık 60 AKTS ders alınması durumunda, bir yarıyılda 30 AKTS ders alma koşulu aranmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Eğitimin niteliğine bağlı olarak dersin uygulama eğitimlerinde ve stajlarında, öğrenim hedeflerini karşılayabilmek amacıyla öğrencilerin devam koşulları, ilgili birimin yetkili kurullarının kararı ile belirlenebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Sınavların nasıl yapılacağı ve değerlendirmede dikkate alınacak hususlar dersi veren öğretim elemanı/koordinatör tarafından her yarıyıl başında EOBS’ye girilerek duyurulur.”

“(7) Tıp, Diş Hekimliği ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarında sınavlar ve değerlendirmeler ilgili birimlerin belirlediği esaslara göre düzenlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi ve dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav programları, sınav tarihleri ve nerede yapılacağı o dersten sorumlu öğretim elemanının görüşü de alınarak sınavlardan en az iki hafta önce bölüm/anabilim dalı başkanlıklarının teklifi üzerine ilgili dekanlıkça/müdürlükçe ilan edilir.”

“Yarıyıl/yıl sonu sınav sonuçları, sınavların bitiş tarihinden en geç bir hafta sonra elektronik ortamda ilan edilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“4) Muafiyet talebinde bulunulan ancak not ile değerlendirilmemiş başarılı olunan ders için MU (muaf) notu verilir ve bu not ortalamaya katılmaz.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35 – (1) Öğrencilerin kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları şarttır. Eğitim-öğretim süresi 6 yıllık fakültelerde en az 360 AKTS, 5 yıllık fakültelerde en az 300 AKTS, 4 yıllık fakülte ve yüksekokullarda en az 240 AKTS, 2 yıllık meslek yüksekokullarında en az 120 AKTS kredisini tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olan bir öğrenci mezun olma hakkını kazanmış sayılır. Mezun olma hakkını kazanmış öğrencilere 36 ncı madde hükümlerine göre diploma verilir. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mezun olan öğrencilere, diplomanın yanında eğitim-öğretim programlarında almış oldukları bütün dersleri, uygulamaları ve bunların kredilerini, aldıkları proje, laboratuvar, bitirme ödevi, seminer, bitirme tezi ve zorunlu staj gibi çalışmalarını, başarı notlarını ve varsa yarıyıl/yıl onur derecelerini de birlikte belirten bir not belgesi (transkript) ve diploma eki verilir.”

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/6/2013

28679

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/9/2013

28772

2-

15/12/2013

28852

3-

6/7/2014

29052

4-

12/12/2014

                   29203 (Mükerrer)

5-

23/6/2015

29395

6-

25/2/2016

29635

7-

28/6/2017

30108

8-

20/8/2017

30160