14 Haziran 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30451

YÖNETMELİK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapanlardan görevde yükselme suretiyle asaleten atanacaklar ile unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atanacak personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

c) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

ç) Başkan: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanını,

d) Başkanlık: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

e) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

f) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen üst görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

g) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacakları yazılı ve sözlü sınavı,

ğ) Görev grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,

h) Unvan değişikliği: En az orta öğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

ı) Unvan değişikliği sınavı: En az orta öğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

i) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri esas alınarak hesaplanan süreleri,

j) Sınav kurulu :  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi gruplar ile kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube Müdürü,

2) Şef.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Uzman.

ç) İdari hizmetler grubu;

1) Bilgisayar İşletmeni, Memur, Sekreter, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, İşaret Dili Tercümanı.

d) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici.

e) Destek hizmetleri grubu;

1) Dağıtıcı, Aşçı, Teknisyen Yardımcısı.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar: Avukat, Mühendis, Mimar, Matematikçi, Biolog, Kimyager, Fizikçi, İstatistikçi, Programcı, Tekniker, Teknisyen, Hemşire.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen toplam hizmet süresi şartını taşımak,

b) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak,

c) İlan edilen kadro için öngörülen şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, Başkanlıkta en az altı aydır çalışıyor olmak gerekir.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan unvanlara yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Başkanlıkta en az altı ay hizmeti bulunmak,

b) Şube Müdürü  kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlıkta Şef, Uzman, Çözümleyici, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Sekreter, İşaret Dili Tercümanı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Programcı, Mühendis, Mimar, Avukat, Kimyager, İstatistikçi, Matematikçi, Tekniker, Biolog, Fizikçi  kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte, toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak,

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) Başkanlıkta Memur, Bilgisayar İşletmeni, Sekreter, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, İşaret Dili Tercümanı, Teknisyen,  Tekniker, Şoför  kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplam en az altı ay  hizmeti bulunmak,

ç) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul ya da dengi okullardan mezun olmak,

2) Başkanlıkta Şef, Memur, Bilgisayar İşletmeni, Sekreter, İşaret Dili Tercümanı, Teknisyen,  Tekniker, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi  kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplam en az altı ay  hizmeti bulunmak,

d) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim veya dengi okul mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak,

3) Başkanlıkta Aşçı, Dağıtıcı ve Teknisyen Yardımcısı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplam en az altı ay   hizmeti bulunmak,

e) Memur, Sekreter  kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim veya dengi okul mezunu olmak,

2) Başkanlıkta Aşçı, Dağıtıcı ve Teknisyen Yardımcısı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplam en az altı ay  hizmeti bulunmak,

f) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlıkça belirlenecek en az iki bilgisayar dilini bildiğini mezun olduğu okuldan alacağı belge veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikası ile belgelemek,

3) Başkanlıkta Programcı kadrosunda en az altı ay    hizmeti bulunmak,

g) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim veya dengi okul mezunu olmak,

2) Başkanlıkta Aşçı, Dağıtıcı ve Teknisyen Yardımcısı kadrolarında ayrı ayrı veya  birlikte toplam en az altı ay   hizmeti bulunmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

ğ) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim veya dengi okul mezunu olmak,

2) Başkanlıkta Aşçı, Dağıtıcı ve Teknisyen Yardımcısı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplam en az altı ay hizmeti bulunmak,

3) En az altı yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

h) İşaret Dili Tercümanı Kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okullardan mezun olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığı izinli kurslar veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen işaret dili öğretici ve tercüman eğitimi programlarına katılarak kurs bitirme belgesi almış olmak veya Türk İşaret Dili Tercümanlık Sertifikasına sahip olmak,

3) Başkanlıkta Aşçı, Dağıtıcı ve Teknisyen Yardımcısı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplam en az altı ay hizmeti bulunmak.

Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel ve özel şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tâbi kadrolara atanabilmek için yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı  ve Başkanlıkta çalışıyor olmak şartı aranır.

 (2) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Mühendis, Mimar, Matematikçi, Biolog, Kimyager, Fizikçi, İstatistikçi, kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ya da yükseköğrenim kurumlarının iki yıllık Bilgisayar Programcılığı bölümlerinden mezun olmak,

2) Başkanlıkça belirlenecek en az iki bilgisayar dilini bildiğini mezun olduğu okuldan alacağı belge veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikası ile belgelemek,

ç) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık mesleki veya teknik yüksekokul mezunu olmak,

d) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Yükseköğrenim kurumlarının veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim ve öğretim veren okullardan mezun olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları

Sınav kurulu

MADDE 9 – (1) Sınav kurulu, Başkan tarafından belirlenecek Başkan Yardımcısı başkanlığında, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı ve en az Daire Başkanı düzeyinde olmak üzere beş asıl, üç yedek üyeden oluşur.

(2) Sınav Kurulu, üye tamsayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına, sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Kurulun sekreterya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

(5) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç  öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 10 – (1) Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sınavların yapılmasına ilişkin işleri yürütmek,

b) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları  inceleyerek karara bağlamak,

c) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

Boş kadroların ilanı

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı, birimi ve yazılı sınava katılacaklarda aranacak şartlar ile başvurunun yapılacağı yer ve başvurunun yapılacağı son tarih, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavının yeri, tarihi, sınav konuları ve diğer hususlar yazılı sınav tarihinden itibaren en az bir ay önce Başkanlığın internet sitesinde ilan edilir.

(2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan Başkanlık personeli, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan Başkanlık personeli de başvurabilir.

(3) Aday memur statüsünde bulunanlar, sınavlara başvuruda bulunamazlar. Unvan değişikliği sınavına katılacaklarda, Başkanlıkta ya da öğrenim durumlarıyla ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

Başvuru ve sınava alınma

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birimleri vasıtasıyla İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına iletilir. Anılan Daire Başkanlığı tarafından uygun görülmesi halinde başvurular elektronik ortamda alınabilir. Aday memurlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşların personeli başvuruda bulunamazlar.

(2) Yapılan başvurular İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir. Aranan şartları taşıyan ve yazılı sınava girmeye hak kazananlar Başkanlığın internet sitesinde ilan edilir.

Sınav şartı

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

Yazılı sınav

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme yazılı sınavı, Başkanlık tarafından belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Başkanlık tarafından yapılır.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, Başkanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda olmak üzere Başkanlık tarafından yapılır.

(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sözlü sınav

MADDE 15 – (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakatı, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Adayların aldığı puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınavla ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve başarı sıralaması

MADDE 16 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Başkanlığın internet sitesinde ilan edilir.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarı puanlarının eşit olması halinde, hizmet süresi fazla olanlar tercih edilir. Hizmet sürelerinin eşit olması durumunda ise daha üst öğrenimi bitirmiş olanlar tercih edilir.  Daha üst öğrenimi bitirmiş olanların eşit olması halinde, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Başkanlıkça ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınavın ertelenmesi ve geçersiz sayılması

MADDE 17 – (1) Aşağıdaki durumlarda sınav geçersiz sayılır:

a) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaretler koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu hususta bir tutanak düzenlenir. Ayrıca bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

c) Yazılı ve sözlü sınava her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.

(2) Yazılı sınav öngörülemeyen ve beklenmeyen haller, doğal afetler veya soruların sınav öncesi çalındığının tespiti halinde Sınav Kurulunca ertelenebilir veya iptal edilebilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 18 – (1) Sınav sonuçları, Başkanlığın internet sitesinde ilan edilir.

(2) İlgililer, ilan tarihinden itibaren yedi işgünü içerisinde yazılı sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak itiraz başvuruları Sınav Kurulunca incelenir. İtiraz başvurusuna ilişkin ilgiliye başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yazılı olarak cevap verilir. İtiraz sonucunda sınav kurulunca hatalı olduğuna hükmedilen sorular iptal edilerek tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir.

(3) İlgililer sözlü sınavın bitimini müteakip ilan edilen nihai sınav sonucuna ilan tarihinden itibaren yedi işgünü içerisinde itiraz edebilir. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak itiraz başvuruları Sınav Kurulunca incelenir. İtiraz başvurusuna ilişkin ilgiliye başvuru tarihinden itibaren en geç on işgünü içinde yazılı olarak cevap verilir.

Sınavı kazananların atanması ve sınav belgelerinin saklanması

MADDE 19 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında en yüksek puandan başlamak üzere başarılı olanların boş kadrolara atanması, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip başarı sırasına göre iki ay içinde yapılır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, Başkanlıkça belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olanlar veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarı sırasına göre ataması yapılanlardan, geçerli mazeretleri olmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.

(5) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olarak ataması yapılanların, sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar, dava konusu olan sınav belgeleri ise yargı süreci sonuçlanana kadar İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler ve naklen atamalar

MADDE 20 – (1) Görev grupları arasındaki geçişler ve naklen atamalar aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir.

b) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunda yer alanlar, aynı alt görev grubunun kendi içinde kalmak ve atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan diğer görevlere atanabilirler.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden, bu Yönetmeliğin aynı ana görev gruplarında veya alt görev grubu içinde sayılan unvanları ihraz etmiş olanlar, aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara söz konusu unvanlar için aranan öğrenim şartına ve hizmetin yerine getirilmesi için gerekli belgelere sahip olunması kaydıyla genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

d) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında, ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli belgelere sahip bulunmaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda sınav şartı aranmaz.

(4) Avukat kadro veya pozisyonlarından hukuk müşaviri kadro ve pozisyonlarına sınavsız genel hükümlere göre atama yapılabilir.

Açıktan atamalar

MADDE 21 – (1) İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Engellilerin sınavı

MADDE 22 – (1) Başkanlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının engel durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar

MADDE 23 – (1) Gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu ve atanma şartlarını taşımadığı anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olanların atama onayları iptal edilir.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 24 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Başkanlığa ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26 – (1) 11/10/2011 tarihli ve 28081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim şartı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde Başkanlıkta görevde bulunanlardan iki yıllık yüksek öğrenim görenler, diğer şartlara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.