13 Haziran 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30450

YÖNETMELİK

Yüksek İhtisas Üniversitesinden:

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/10/2017 tarihli ve 30198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Kayıtlar, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yenilenir. Kayıt yenilemede öğrencinin alacağı dersler de belirlenir. Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, o yarıyılda aldıkları derslere ekleme veya silme yapabilirler. Sadece, mazeretleri Rektörlük tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıtları en geç ders ekleme-silme süresi sonuna kadar yenilenebilir. Kaydını yenilemeyen ve azami eğitim-öğretim süresi dolmayan öğrencilerin kayıtları askıya alınır. Kayıtları askıya alınan öğrenciler, kayıt yaptırmaya geldikleri akademik yılda yürürlükteki ders programına ilgili birim yönetim kurullarınca intibakları yapılarak, öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler ve öğrencilik haklarından yararlanabilirler. Kayıtları askıya alınan öğrencilerin kayıtları askıda olduğu süre azami süreye dâhil edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Bir öğrencinin bir yarıyılda alması gereken ders yükü en az 30 AKTS’dir.

(2) Üniversiteye ilk kayıt olduğu akademik yılın güz ve bahar yarıyılları dışında, Tıp Fakültesi hariç, GANO’su 1,80’in altında olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği ders yükü 30 AKTS’ye; GANO’su 1,80-2,00 aralığına kadar olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği ders yükü 35 AKTS’ye; GANO’su 2,00-2,50 aralığında olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği ders yükü 40 AKTS’ye; GANO’su 2,50 üzerinde olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği ders yükü 45 AKTS’ye kadar artırılabilir.

(3) Bir öğrenci, danışmanının onayı ile 30 AKTS ders yükünün altında ders alabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Tıp Fakültesi ve bağıl sistem kullanan birimler dışında bir dersten final veya bütünleme sınavından 50’nin altında not alan öğrenci o dersten (FF) notu ile kalır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a)

         Notlar            Not Aralığı            Katsayılar                  Sonuç

           AA                 90-100                    4,00                     Başarılı

            BA                  85-89                     3,50                     Başarılı

            BB                  75-84                     3,00                     Başarılı

            CB                  70-74                     2,50                      Geçer

            CC                  60-69                     2,00                      Geçer

            DC                  50-59                     1,50                Koşullu Geçer

           DD                  40-49                     1,00                Başarısız Kalır

            FD                  30-39                     0,50                Başarısız Kalır

            FF                    0-29                      0,00                Başarısız Kalır   ”

“(4) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci o yarıyıl/yıl (DC) notu aldığı derslerden de Tıp Fakültesi hariç başarılı sayılır. GANO’su 2,00’nin altına düşen öğrencinin (DC) notu (FF) notuna dönüşür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci yarıyıl hariç kayıtlı bulunduğu her yarıyıl sonunda GANO’su 1,80’den daha düşük olan öğrencinin, staj dersleri ve ertelenmiş dersleri hariç daha önce almadığı bir dersi alabilmesi için GANO’sunu en az 1,80’e çıkarması gerekir. Tıp Fakültesi hariç, GANO’su 1,80’in altında olan öğrenci daha önce almadığı dersi alamaz, aldığı dersleri tekrar alarak GANO’sunu 1,80’in üzerine çıkarması gerekmektedir. Bu durumdaki öğrenci, GANO’sunu belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar. Öğrencinin ders tekrarladığı yarıyıllar öğretim süresinden sayılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(3) İzinli sayılmak isteyen öğrenci izinli sayılmak istediği döneme ait öğrenim ücretinin %50’sini öder. Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin izin talebi kabul edilmez.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencinin birinci fıkrada belirtilen sebeplerle Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda ücrete ilişkin olarak;

a) Dönem öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenileyen öğrenciye, Üniversite ile ilişik kesme durumunda, akademik takvimde belirtilen derslerin başlama tarihinden itibaren 1-4 hafta arasında başvuru yapmaları halinde ödediği ücretin %75’i iade edilir. 1 aydan sonra yapılacak ilişik kesmelerde ise öğrenciye ödediği ücretin %25’i iade edilir.

b) İlişik kesme işleminin yapılabilmesi için öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan malzeme ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Üniversiteye bağlı fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarının öğrencileri her yarıyılda/yılda kayıt yenileme işlemi yapmak zorundadır. Ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yenilenmez. Kaydını yeniletmeyen öğrenci eğitim-öğretime devam edemez. 8 inci madde hükümlerine göre öğrencinin kaydı askıya alınır. Kaydı askıya alınan öğrenci, kayıt yaptırmaya geldiği akademik yılda geçerli olan eğitim-öğretim ücretini ödemek zorundadır. Kaydı askıda olan ve daha sonraki bir süre zarfında eğitim-öğretim hayatına devam etmek isteyen öğrenci ders kaydı yaptırabilmek için kaydı askıda olduğu yıllara ait eğitim ücretinin %50’sini öder.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/10/2017

30198

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/11/2017

30245