13 Haziran 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30450

YÖNETMELİK

İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/7/2015 tarihli ve 29421 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Normal öğretim süresi içerisinde mezuniyet koşulunu yerine getiremeyen öğrenciler öğretim programlarında yer alan başarısız oldukları ders ve stajlar için kredi veya AKTS kredisi esas alınarak öğretim yılının başında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücreti öderler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Her öğrenci için ilgili bölümce danışman olarak bir öğretim elemanı atanır. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler ve ders kayıt dönemlerinde öğrenciye akademik danışmanlık yapar. Yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesinden öğrencinin kendisi sorumludur. Ders kayıt formu Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci tarafından doldurulur ve onaylanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Üniversitenin fakültelerine/yüksekokullarına yapılacak yatay geçişler hususunda, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır ve kontenjanlar Senato kararı ile belirlenir.

(2) Dikey geçişlerde, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır ve kontenjanlar Senato kararı ile belirlenir.

(3) Yatay ve dikey geçişlerde öğrencilerin intibak işlemlerinde, önceki eğitimleri sırasında almış oldukları derslerden eşdeğer olanlar, ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf sayılır ve öğrencilerin almaları gereken derslere göre hangi yarıyıla intibak ettirildiği tespit edilerek programa kaydı yapılır. Bu öğrencilerin eşdeğer sayılan derslerinin notları 22 nci maddede yer alan not sistemine çevrilerek öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Not sistemine dönüştürme işleminde öğrencinin geldiği kurumdan aldığı başarılı veya koşullu başarılı olduğu dersler esas alınarak intibakları yapılır. Not dönüşümü sonrasında elde edilen harf notu öğrencinin önceki eğitimi sırasında aldığı harf notunun altına düşürülemez, başarısız sayılamaz ve not dönüşümü sonrasında elde edilen harf notunun aldığı harf notundan yüksek olması halinde yüksek olan notu esas alınır.

(4) Yabancı dille öğretim yapılan programlar ile yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda; öğrencilerin lisans veya ön lisans programına başlayabilmeleri için, daha önce hazırlık eğitimi almış ve başarılı sayılmış olsalar bile, Üniversitenin yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavını geçmeleri, yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları veya 13 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen türden bir sınav sonuç belgesinin ibraz edilmesi gerekir. Bu öğrencilere yabancı dil hazırlık sınıfı ile eğitim-öğretimleri sırasında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının gözetiminde yapılarak, ilgili bölümün teklifi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Alınan başarılı veya koşullu başarılı notlar 22 nci maddede yer alan not sistemine çevrilerek öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Not dönüşümü sonrasında elde edilen harf notu öğrencinin değişim programı sırasında aldığı harf notunun altına düşürülemez, başarısız sayılamaz ve not dönüşümü sonrasında elde edilen harf notunun aldığı harf notundan yüksek olması halinde yüksek olan notu esas alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yaz okulunda açılacak olan ön lisans ve lisans dersleri, ilgili program/bölüm başkanlıklarının önerisi ve ilgili kurul kararı ile belirlenir. Açılması önerilen dersler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenerek öğrencilere duyurulur.”

“(8) Yaz okulunda yer alan derslerin açılabilmesi için, gerekli olan en az öğrenci sayısı, Üniversitenin yetkili kurullarınca belirlenir. Kesin ders kayıtları sonunda, öğrenci sayıları tespit edilir ve açılacak dersler öğrencilere duyurulur. Öğrenci sayıları yeterli olmayan dersler kapatılır. Yeterli sayıda öğrencinin başvurması hâlinde, yabancı dil hazırlık sınıfı için de yaz öğretimi yapılabilir.

(9) Bir ders yaz okulunda açılamıyorsa, Senato tarafından belirlenen yaz okuluna ilişkin usul ve esaslar kapsamında, ilgili dersin kredi ve içeriğinin eşdeğerliği bölüm başkanınca uygun görülmek ve yerel kredisi ilgili dersin yerel kredisinden az olmamak kaydı ve ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile başka bir üniversiteden alınabilir. Öğrencinin aldığı not 22 nci maddeye göre harf notuna dönüştürülerek öğrencinin not döküm belgesinde gösterilir. Not dönüşümü sonrasında harf notları öğrencinin yaz öğretimi sırasında aldığı harf notunun altına düşürülemez, başarısız sayılamaz ve not dönüşümü sonrasında elde edilen harf notunun aldığı harf notundan yüksek olması halinde yüksek olan notu esas alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Öğrencinin normal olarak devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki kredili derslere normal ders yükü, kayıt olduğu kredili derslerin tümüne yarıyıl ders yükü denir. Ders yükünün hesabında, derslerin yerel kredi değeri ile AKTS değerleri esas alınır. Bir yarıyılda normal ders yükü 30 AKTS, yarıyıl ders yükü alttan alınan derslerle birlikte en fazla 45 AKTS olabilir. Yarıyıl ders yükü hesabında yaz stajlarının AKTS kredileri ders yükü hesabına katılmaz.

(2) Ders kayıtlarında uygulanacak esaslar şunlardır:

a) Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız oldukları ve daha önce almadıkları derslere kaydolmak zorundadır. Bu derslerin verilmesine alt yarıyıllardan başlanır, öğretim programından çıkartılan derslerin yerine ise, ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenen eşdeğer kabul edilen dersler alınır.

b) Daha önce alınan bir seçmeli dersin tekrarında veya seçmeli dersin açılmaması durumunda, bunun yerine aynı seçmeli gruptan olmak üzere başka bir seçmeli ders alınabilir. Öğrencinin daha önce aldığı ve devam koşulunu yerine getirdiği seçmeli bir dersin yerine yeni bir seçmeli derse kayıt yaptırması halinde derse devam zorunludur. Zorunlu ve seçmeli derslerin şubelere ayrılması ve bir seçmeli dersin açılabilmesi için öğrenci sayısı ilgili birim yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile belirlenir.

c) Üçüncü yarıyıl başından itibaren alt yarıyıllardaki bütün derslerini başaran ve GANO’ları en az 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler danışmanın onayı ile bir üst yıla ait yarıyıldan bir, GANO’ları 3.50 ve üzeri olan öğrenciler ise iki ders alabilir.

ç) Öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihler içerisinde bir veya daha fazla dersten çekilebilir veya başka derslere kaydını yaptırabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Teorik derslerin en az % 70’ine, uygulama ve laboratuvarların ise en az % 80’ine devam etmeyen ve devamsızlıkları ilan edilen öğrenciler o dersin ara sınav, mazeret sınavı, final, bütünleme sınavlarına alınmaz ve ek sınav haklarından yararlanamaz.

(3) Daha önce devam koşulu sağlanmış dersler için güz ve bahar yarıyıllarında tekrar devam koşulu aranmaz. Fakat yaz öğretiminde öğrenciler kayıt yaptırdıkları derslere devam etmek zorundadırlar. Yaz öğretiminde devamsız kaldıkları dersleri güz ve bahar yarıyıllarında tekrar aldıklarında derslere devam etmek zorundadır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Merkezi yerleştirme sınavı ile yerleştirilen öğrenciler, ders kaydı yaptırdıkları ilk yarıyıl başında, en geç ders ekleme bırakma dönemi sonuna kadar, önceki yükseköğrenimi sırasında aldığı başarılı veya koşullu başarılı olduğu dersleri gösteren bir belge ibraz etmek koşulu ile bazı derslerden bir defa muafiyet talebinde bulunabilir. Eş zamanlı olarak ikinci bir yükseköğrenime devam eden öğrenciler ise başarılı oldukları ve muafiyet istedikleri derslerden en geç ders ekleme bırakma dönemi sonuna kadar muafiyet talebi için başvurabilir. Muafiyet talebinde bulunulmayan ve ders kaydı yaptırıp başarısız olunan dersler için öğrenci yeni bir muafiyet talebinde bulunamaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bende aşağıdaki (5) numaralı alt bent ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“4) H (Hesaplanmayan) notu; fazladan alınan ve ortalamaya katılmayan derslerden alınan notu ifade eder. Fazladan alınan seçmeli veya bölüm/program dışı dersler not döküm belgesinde gösterilir. GANO’ya sadece öğretim programında istenen kredi ve sayıdaki dersler en yüksek not alınan dersten başlayarak katılır, artan dersler GANO’ya katılmaz. Mezuniyette fazladan alınan başarılmamış olan dersler not döküm belgesinden silinir. Fazladan alınan seçmeli veya bölüm/program dışı dersler zorunlu dersler yerine sayılmaz.”

“5) E (Eksik) notu; Ders kaydı yaptırılan ve notları girilmeyen dersleri gösterir.”

“(3) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından tanınan okul  yetki ve sorumluluğu verilen önlisans ve lisans öğretim programlarında yer alan her bir modüle karşılık gelen ders/dersleri 23 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre başarı ile tamamlayan öğrencilerden isteyenlere tanınan okul mezuniyet sertifikası modül sınavlarına girme hakkı verilir. Modül sınavlarının her birinden 100 üzerinden en az 75 veya BB harf notu alan bu öğrencilere mezuniyetlerinde diplomalarına ek olarak Tanınan Okul Mezuniyet Sertifikası  verilir.

(4) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yetkilendirilen uçuş harekât yöneticiliği ön lisans öğretim programında yer alan her bir modüle karşılık gelen dersleri 23 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre başarı ile tamamlayan öğrencilerden isteyenlere uçuş harekat uzmanı temel eğitim sertifikası modül sınavlarına girme hakkı verilir. Modül sınavlarının her birinden 100 üzerinden en az 75 veya BB harf notu alan bu öğrencilere mezuniyetlerinde diplomalarına ek olarak Uçuş Harekat Uzmanı Temel Eğitim Sertifikası verilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Öğrencilerin başarı durumları hususunda aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Bir dersin başarı notu o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarından alınan notun %40’ı ve yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan almak koşuluyla notun %60’ı toplanarak hesaplanır. Yarıyıl içinde ara sınavların dışındaki çalışmalar için not verilmesi halinde ara sınavların katkısı %30 ve diğer çalışmaların katkısı %10 dur. Yarıyıl sonu sınavlarında 40 puanın altında alınan ders için FF harf notu işlenir.

b) Teorik ders saati bulunmayan arazi çalışması, bitirme projesi, atölye çalışması, laboratuvar uygulamaları, mesleki uygulamalar, alan uygulaması gibi dersler için ara sınav, yarıyıl sonu sınavları, mezuniyet durumundaki öğrenciler için tek ders ve not yükseltme sınavları yapılmaz. Bu durumlarda öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu ilgili birimlerin kurullarınca belirlenen esaslar çerçevesinde tespit edilir. Yarıyıl içinde veya yazın yapılan stajlar başarılı/başarısız olarak değerlendirilir, G veya K notu verilerek ortalamaya katılmaz.

c) Teorik ders saati ve uygulaması bulunan arazi çalışması, bitirme projesi, atölye çalışması, laboratuvar uygulamaları, mesleki uygulamalar, alan uygulaması gibi derslerin teorik kısmı için ara sınav, yarıyıl sonu sınavları, mezuniyet durumundaki öğrenciler için tek ders ve not yükseltme sınavları yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarının katkısı %40’tan az olmamak koşuluyla uygulamaların yarıyıl sonu sınavına katkısı ve öğrencinin dersin uygulamasındaki başarı veya başarısızlığı ilgili birimlerin kurullarınca belirlenen esaslar çerçevesinde tespit edilir. Dersin uygulamasında devamsız veya başarısız olan öğrenciler ilan edilerek yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz. Ders uygulamasından başarısız öğrenciler dersin tekrarında derse devam etmek zorundadır. Dersin uygulamasında başarılı olan öğrenciler ise ders uygulamasını tekrar etmek zorunda değildir.

ç) Açılacak derslere ait yarıyıl içi ve yarıyıl sonu başarı değerlendirme sistemi, her yarıyılın ilk haftası içinde ilgili öğretim elemanı tarafından ders bilgi formu ile ilan edilir. Uzaktan eğitim olarak yapılan derslerin ara sınavları internet üzerinden yapılabilir. Ancak bu şekilde yapılan ara sınavın ağırlığı %20’yi geçemez.

(2) Bir dersin not listesi ve sınav belgeleri (uygulama ve proje değerlendirmelerinde her bir öğrenci için dersin öğretim üyesince hazırlanacak değerlendirme raporu) her yarıyıl sonunda akademik takvimde gösterilen süre içerisinde ilgili idari birime teslim edilir ve sonuçlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir.

(3) Bir dersten G, CC ve daha yukarı not alan öğrenci o dersten başarılı, DD ve DC notu alan öğrenci o dersten koşullu başarılı sayılır. Herhangi bir dersten FD, FF, D, K notu alan bir öğrenci ise o dersten başarısız olup, öğrencinin bu dersi tekrarlaması gerekir.

(4) GANO’su 2.00 ve daha yukarı olan FF, FD, D, K notu bulunmayan öğrenci başarılı sayılır. Hazırlık programını, ön lisans ve lisans öğrenimini başarıyla tamamlamak için programda bulunan derslerin tümünden başarılı olmak ve GANO’ nun  en az 2.00 olması gerekir.

(5) Lisans programlarında dördüncü yarıyıl ve altıncı yarıyıl sonunda GANO’su 1.80’in altında kalan öğrenci sınamalı statüye geçirilir. Sınamalı statüde olan bir öğrenci, sınamalı statüden çıkana kadar sınamalı duruma düştüğü yarıyıl ve alt yarıyıllara ait dersleri alır. Sınamalı durumunda olan bir öğrencinin yarıyıl ders yükü 45 AKTS ders yükünü geçemez. Dikey geçiş ve yatay geçiş ile kayıt yaptıran lisans öğrencileri için de bu kural geçerlidir. Fakat yatay ve dikey geçişleri kabul edilen öğrencilerin ilk intibak ettirildikleri sınıf ve yarıyıl için sınamalı statü aranmaz. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler alt yarıyıl derslerine öncelikle kayıt yaptırarak yarıyıl azami ders yükünü aşmamak koşulu ile tüm derslere kayıt yaptırabilir.

(6) Önlisans programlarında ise ikinci yarıyılın sonunda GANO’ su 1.80 altında kalan öğrenci sınamalı statüye geçirilir. Sınamalı statüde olan bir öğrenci, sınamalı statüden çıkana kadar sınamalı duruma düştüğü yarıyıl ve alt yarıyıllara ait dersleri alır. Sınamalı durumunda olan bir öğrencinin yarıyıl ders yükü 45 AKTS ders yükünü geçemez. Yatay geçiş ile kayıt yaptıran önlisans öğrencileri için de bu kural geçerlidir. Fakat yatay geçişleri kabul edilen öğrencilerin ilk intibak ettirildikleri sınıf ve yarıyıl için sınamalı statü aranmaz. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler alt yarıyıl derslerine öncelikle kayıt yaptırarak yarıyıl azami ders yükünü aşmamak koşulu ile tüm derslere kayıt yaptırabilir.

(7) GANO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, daha önce aldığı dersleri danışman onayı ile ve dönem kredisi ve ortalamasına dâhil olmak koşuluyla tekrar alabilir. GANO hesaplanırken bu dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Haklarında disiplin cezası ve kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olmamak koşulu ile mezuniyet aşamasında GANO’su 3.00’ın üstünde olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.50’nin üstünde olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak nitelendirilir. Bu öğrencilere onur ve yüksek onur belgesi diplomaları birlikte verilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Mazeretleri nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler, mazeretlerini belgelemek kaydıyla mazeretinin sona erdiği tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde bir dilekçe ile ilgili dekanlık/müdürlüğe müracaat ederler. Mazeret süresi sebebiyle devamsız duruma düşen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen tarihlerde mazeret sınavları yapılır. Dönem sonu sınavlarının mazeret sınavı yapılmaz.

(5) Sağlık sorunları nedeniyle mazeret sınavı için alınan sağlık raporlarının tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden alınmış olması gerekir. Raporlu öğrencinin rapor saatinden sonra rapor süresince girdiği sınavlar iptal olur. Rapor saatinden önce girdiği sınavlar iptal olmaz.

(6) Bütünleme sınavı; öğrencilerin dönem sonunda başarısız oldukları ve koşullu başarılı oldukları dersler için tanınan bir hak olup, her yarıyılda yarıyıl sonu sınavı yapılan derslerin bütünleme sınavları yapılır. Yarıyıl içindeki ara sınav ve tüm çalışmaların % 40’ı ve bütünleme sınavından en az 40 puan almak koşuluyla alınan notun % 60’ı toplanarak başarı notu 23 üncü maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanır. Bütünleme sınavına girmeyen öğrencilerin en son aldıkları not geçerlidir.

(7) Devam şartı dışında öğretim programında yer alan bir ders dışındaki tüm derslerden başarılı veya koşullu başarılı olan öğrenciler, derse kayıt koşulu aranmaksızın dilekçeyle ilgili dekanlık/müdürlüğe müracaat ederek akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili dersten tek ders sınavına alınırlar. Tek ders sınavında da başarısız olan öğrenci izleyen eğitim-öğretim döneminde derse tekrar kayıt yaptırmak zorundadır. Dersin tekrar alınmasından sonraki tarihte akademik takvimde belirtilen tarihlerde tekrar tek ders sınavına girebilir.”

“(9) Öğretim programındaki bütün dersleri almış, başarılı veya koşullu başarılı olmuş; ancak genel not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.00’dan az olduğu için mezun olamayan; ön lisans öğrencilerine son iki yarıyıl, lisans öğrencilerine son dört yarıyıl derslerinden istediklerine akademik takvimde belirtilen tarihlerde genel not ortalaması yükseltme sınavı hakkı verilir. Öğrencinin genel not ortalaması yükseltme sınavına girebilmesi için, sınavına gireceği dersleri belirtir bir dilekçe ile dekanlık/müdürlüğe başvurarak, genel not ortalaması yükseltme sınav hakkını kullanmak istediğini bildirmesi gerekir. Genel not ortalaması yükseltme sınavında başarısız olan öğrenciler derslere kayıt olma koşulu aranmaksızın, aynı başvuru koşulları ile istedikleri derslerden izleyen eğitim-öğretim döneminde tekrar genel not ortalaması yükseltme sınavına girebilirler. Genel not ortalaması yükseltme sınavında aldığı not başarı notu olarak işlenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenci bir dersin sınav sonucuna, başarı notunun ilan edilmesinden itibaren beş işgünü içerisinde, dilekçesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ederek maddi hata yönünden itirazda bulunabilir. Öğrencinin itirazı, dersin öğretim elemanı tarafından maddi hata açısından incelenir, eğer maddi hata yoksa sonuç öğrenciye duyurulur. Bu aşamada sınav kâğıdı yeniden bir değerlendirmeye tabi tutulamaz. Maddi hatanın olması halinde ilgili bölüm/program başkanının önerisi ve yönetim kurulunun kararı ile not düzeltme işlemi yapılır. Final sınavlarında not düzeltme işleminin gecikmesi ve öğrencinin bütünleme sınavına girme hakkının bulunması halinde öğrenci bütünleme sınav hakkını kullanabilir. Öğrencinin aldığı yüksek not geçerlidir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) Öğretim programında gösterilen derslerin tümünden başarılı olmuş, öğretim programında yer alan stajını tamamlamış, GANO’sunu 4.00 üzerinden en az 2.00 düzeyine çıkarmış öğrencilere, önlisans veya lisans diploması ile birlikte diploma eki verilir.

(2) Diploma almaya hak kazanmış öğrencilerin, diplomalarını alabilmek için ilgili birimlerden ilişik kesme belgesi almaları gerekir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerle kayıt dondurmak isteyen bir öğrenci kayıt dondurmak istediği bir yarıyıl için ara sınavların başlangıcına kadar dilekçe ile başvurabilir. Mazeretleri ilgili yönetim kurulu kararıyla kabul edilen öğrenciler, her yarıyıl başvurmak koşulu ile ön lisans programlarında azami iki ve lisans programlarında ise azami dört yarıyıl kaydını dondurabilir. Bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenciler ceza aldıkları yarıyıl/yıl süreleri için kayıt dondurmak için başvuramaz.

(2) Öğrenciler, mazeretleri belgelenmek koşulu ile olağanüstü haller, tabii afetler, tutukluluk, mahkûmiyet, askerlik tecilinin kaldırılması ve heyet raporu ile belgelenmiş sürekli hastalıklar gibi nedenlerle yarıyıl içinde final sınavlarının başlangıcına kadar kayıt dondurmak için başvurabilir. Öğrencilerin ilgili yönetim kurulunca uygun görülen mazeretleri ile kayıtları dondurulabilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle kayıt dondurulması halinde öğrencinin, olayın meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde ilgili yönetim kurulunca kayıt dondurma süresi uzatılabilir.

(4) Kayıt donduran öğrenci derslere devam edemez ve sınavlarına giremez. Kayıt dondurma halinde dondurulan dönemlere ait öğrenim ücretinin %20’si ödenmek zorundadır.

(5) Öğrenciler kayıt dondurmuş olduğu yarıyıl içinde açık öğretim yapan yükseköğretim kurumları dışındaki yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak aldığı derslerini, Üniversitedeki öğretim programına transfer edemez.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden kaydını sildirmek isteyen öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından aldıkları ve ilgili birimlerce onaylanan ilişik kesme belgesi ile Dekanlık/Müdürlüğe başvuruda bulunurlar. İlgili yönetim kurulu tarafından öğrencinin kaydı silinir ve Rektörlüğe bildirilir. Hakkında bir disiplin soruşturması yürütülen öğrencinin kaydı soruşturma süresi içinde kaydı silinemez. Kaydı silinen öğrencinin geçmiş yarıyıllara ait ödediği ücretler iade edilmez ve kayıt sildirilen yarıyıla ait ücretin %25’i alınır.  Kaydı silinen öğrenciye, isterse öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte okula teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri verilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“Modül sınavlarına intibak

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 22 nci maddenin üç ve dördüncü fıkraları 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yeni kayıt yaptıran öğrencilerden başlamak üzere uygulanır.”

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/7/2015

29421

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/3/2017

30008