13 Haziran 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30450

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

VE HATALARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 8)

HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 5’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 126)

MADDE 1 – 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 8) Hakkında Tebliğ Sıra No:5 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.